S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Sbarc, Stiw, Ynys Broc Môr Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Rapsgaliwn, Halibalw, Octonots, Marcaroni, Peppa, Gwdihw.

Content options
06:00 Sbarc - Llaeth

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw Llaeth.

Content options
06:15 Stiw - Stiw a'r Drwm

Mae Ewythr Selwyn sy'n Bennaeth Parc Saffari yn Affrica yn anfon drwm i Stiw ar ei ben-blwydd. Yn anffodus tydi pawb yn y teulu ddim mor hoff o'r swn drymio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Ynys Broc Môr Lili - Ar y môr

Pan mae Lili yn dod o hyd i ddarn o ddefnydd mae'n dychmygu ei fod wedi dod o garnifal draw ar Ynys Broc Môr. Ar y ffordd yno, mae'r gwynt yn gostegu ac mae Lili a Morgi Moc yn mynd i drafferthion ar eu cwch Delilah heb y gwynt i'w cario i'r lan. Mae Lili'n teimlo'n drist nes bod Morgi Moc yn dangos iddi faint o hwyl yw bod allan ar y môr.

Content options
06:35 Blero yn Mynd i Ocido - Yr Esgyrn Hyn

Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys, ac wrth fynd i helpu mae Blero a'i ffrindiau'n dysgu pa mor ddifyr ydy esgyrn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Rapsgaliwn - Mêl

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Hipos

Wrth ddychwelyd adre ar ôl antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Marcaroni - Dim Rhy Fawr Dim Rhy Fach

Heddiw mae gan Yncl Roli stori ryfeddol am y stryd ryfedd. Pedwar ty sydd yn y stryd - ond mae'r tai un ai'n rhy fach neu'n rhy fawr i'r bobl sydd yn byw ynddyn nhw! Wrth gwrs mae gan Yncl Roli ateb i'r broblem. Mae Marcaroni'n gwirioni ar y syniad bod popeth yn gweddu yn y diwedd - does 'na ddim yn rhy fach nag yn rhy fawr os yw pobl yn fodlon newid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Peppa - Ffrindiau Mawr Carys

Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Ond dyw'r plant mawr ddim eisiau chwarae gemau 'babiaidd'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld â walabi a chawn gwrdd â sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl a sbri ar gyfer plant a phobl ifanc: Lois yn erbyn Anni; Dreigiau: Gwarchodwyr Berc; Ysgol Jac, Pwy Geith y Gig?; Bernard; Gwboi a Twm Twm; Dim Byd.

Content options
08:00 Lois yn erbyn Anni - Ballet

Mae sialensiau heriol a chystadleuol yn wynebu Lois ac Anni bob wythnos - ond pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth ddawnsio heddiw?

Content options
08:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Sliwodiaeth

Wrth hela llysywen ar gyfer moddion i drin haint y ffliw sliwod sydd wedi lledaenu trwy Berc, mae Twllddant yn llyncu llysywen sydd yn ymosod ar Igion. O ganlyniad mae Twllddant yn dal fersiwn draig o ffliw sliwod sydd yn ei wneud yn ffyrnig ac yn afreolus. Ar ben hyn, mae gweddill cynhwysion y moddion ym mag Igion ar Ynys Sliwod. Sgodraed yw'r unig un sydd yn rhydd o'r haint, ac mae o'n cyrraedd i helpu Igion geisio gwella Twllddant a chael y moddion yn ôl i Berc.

Content options
08:30 Ysgol Jac

Cyfres llawn gemau, llanast a chwerthin. Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Lôn Las, Abertawe.

Content options
09:00 Pwy Geith y Gig?

Heddiw, rydyn ni yn Ysgol Y Preseli, Crymych lle mae rhai o aelodau band yr wythnos - Cpt Smith - yn dal i fynychu gwersi. Bydd y panel yn trafod perfformiadau'r clyweliadau o'u cân boblogaidd 'Estron'. 2/8

Content options
09:25 Bernard - Pelgol

Mae Efa'n trio dysgu camp newydd i Bernard ond dydy Bernard ddim yn rhy hapus am y peth.

Content options
09:30 Gwboi a Twm Twm - Llygad Lloerig Ystlumddyn

Mae Mr Pyfflyd yn cymryd teganau'r plant oddi wrthynt. Yn anffodus mae e hefyd yn mynd â Twm Twm!

Content options
09:45 Dim Byd

Rhaglen gomedi.

Content options

10:00 Ras yn Erbyn Amser

Wrth ymbaratoi at yr her o redeg Marathon y Jwngl mae Lowri'n mynd ati i drio cerdded 60 milltir ar hyd arfordir Cymru. Ond mae'n rhaid iddi ddychwelyd i'r cardiolegydd i gael canlyniadau'r profion ar ei chalon. A fydd y rhain yn rhoi stop i'w chynlluniau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

10:30 Y Cleddyf gyda John Ogwen

Mae John Ogwen yn mentro i fyd y sinema wrth ddod â hanes y cleddyf i ben. Yn sgîl mecaneiddio dulliau rhyfel yn y Rhyfel Byd Cyntaf nid oedd defnydd i'r cleddyf mwyach ar faes y gad. Yn nwylo arwyr y sgrin fawr o Robin Hood i Zorro a Star Wars daeth yn symbol o'r frwydr yn erbyn drygioni a gormes. Mae Ioan Gruffudd a Matthew Rhys yn cofio'r ffillmiau wnaeth ddylanwadu arnynt yn blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:00 Ffasiwn Mecanic

Y tro hwn, bydd y chwe mecanic yn brwydro yn erbyn yr elfennau wrth geisio taclo'r monster truck. Yna, bydd y sialens fodelu yn cynnig tipyn o her wrth iddynt gymryd rhan mewn hysbyseb o flaen cyfarwyddwr gwadd sydd ddim yn ofni lleisio ei farn. Pwy fydd yn plesio'r model Dylan Garner a phwy fydd yn ffarwelio â'r gystadleuaeth ac yn dychwelyd yn ôl i'r garej i fod yn fecanic?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Cegin Bryn

Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Bydd Bryn hefyd yn ymweld â theulu sy'n magu moch ym Mhen Llyn ac yn coginio porc ar y barbeciw er y glaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:00 Bywyd y Fet

Yn y rhaglen yma byddwn yn dilyn Gwyn, un o berchnogion Y Wern, wrth iddo dynnu a storio embryos lloi bach, ac yna eu trawsblannu i'r fuwch sydd am eu cario a'u geni. Byddwn yn dal i fyny efo cwn bach Bontuchel a'u mam Zeta y Labrador wrth iddi ymweld â Dyddgu. A chawn wylio Eleri yn trio cael trefn ar gath fach ddireidus sydd yn benderfynol o reoli pawb a phopeth ym mhractis Y Bala!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ceffylau Cymru

Mae Nia Marshalsay-Thomas yn ymweld â Grwp Marchogaeth Arbennig Meirionnydd, sy'n gysylltiedig ag elusen yr RDA (Riding for The Disabled Association). Mae'r elusen hon yn darparu cymorth a phrofiad i unigolion sydd ag anghenion ychwanegol trwy gyfrwng gwersi marchogaeth, ac yn cynnal gwersi wythnosol. Bydd Nia yn ymweld â thri unigolyn sy'n mynychu'r gwersi ac yn elwa o'r ddarpariaeth hon, gan weld y gwahanol dechnegau a chyfarpar sy'n cael eu defnyddio at wahanol anghenion, dan ofal criw o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr brwdfrydig. Cawn ddilyn Damien, sy'n fyddar, i Bencampwriaethau Cenedlaethol yr RDA, lle bydd yn cystadlu am y tro cyntaf, a hynny ar ôl llai na blwyddyn yn marchogaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Bydd Alun yng nghwmni Elan Davies ar Fferm Mynydd Gorddu ger Talybont sydd ynghanol y tymor wyna. Yn Sir Gâr y bydd Meinir, yn cwrdd â Stocmon Llaeth y Flwyddyn NFU Cymru a bydd Daloni yn Sir Fôn i ddysgu mwy am gwmni dwr newydd ar yr ynys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:30 O Nefyn i Nairobi

Ail ran y rhaglen ddogfen sy'n dilyn cyfnewidfa ddiwylliannol unigryw rhwng Kenya a Chymru wrth i griw o blant gyfrannu at gydweithrediad creadigol. Mae'r rhaglen yn dilyn y cynllun cyntaf rhwng ysgolion gefeilliedig Ysgol Gynradd Nefyn ac Academi Spurgeons Nairobi, cyn gorffen â pherfformiad yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2012.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Pobol y Rhondda

Siôn Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio ac yn peintio ei ffordd trwy'r Rhondda. Heddiw bydd yn mynd i Ysbyty Cwm Rhondda, Llwynypia i beintio murlun ar y thema 'Cymuned'. Wedyn taith i lenwi ei fol yn rhai o'i hoff gaffis a siopau chips cyn mynd draw i'r gampfa i gael gwared â'r calorïau gyda'r trydanwr a'r codwr pwysau Kris Jones. Crefftwr go iawn fydd ei westai nesaf wrth i Siôn gael sgwrs gyda'r gwneuthurwr clocsiau Geraint Parfitt yn ei weithdy yn Sain Ffagan ac yn ei gartref ym Mhentre. I orffen, cawn sesiwn fywiog gyda chriw cwrs perfformio Coleg y Cymoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:30 Evan Jones a'r Cherokee

Yr Athro Jerry Hunter sy'n cyflwyno hanes y Cymro fu'n byw hefo'r Cherokee, nes cael ei dderbyn yn aelod llawn o'r genedl. Heddiw, cawn hanes y Llwybr Dagrau lle bu farw chwarter y genedl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

15:30 O'r Galon: Yn y Canol - Yn y Canol

Mae Hero Douglas yn gantores yn ei harddegau sy'n mwynhau chwarae'r delyn, marchogaeth a mynychu ysgol breswyl, ond mae hi hefyd yn un o'r nifer helaeth o blant sydd â'u rhieni wedi gwahanu. Mae'r rhaglen yma yn edrych ar ysgariad a'i effeithiau ar blant a phobl ifanc, wrth i Hero rannu ei phrofiadau ei hun. Cawn ei gweld yn sgwrsio gyda ffrind a chwnsler o Relate Cymru am y rhesymau cyffredin dros ysgariad, yr effaith ar weddill y teulu, a beth y gellid ei wneud i leihau poen y profiad i bawb. Cawn hefyd flas ar fywyd prysur Hero yn Ysgol Gerdd Chethams ym Manceinion, yn cystadlu gyda'i cheffyl yn Sioe Wledig Llanrwst, ac yn chwarae mewn gig yng Nghonwy gyda chyn-aelod o'r band The Stone Roses. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2015.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:00 Dudley yn Gwledda - Yr Wyddgrug

Yr wythnos hon bydd Dudley yn gwledda yng Ngwyl Fwyd a Diod Yr Wyddgrug yng nghwmni'r newyddiadurwraig Siân Lloyd. Tybed sut flas gaiff criw lleol ar flasu cynnyrch tra gwahanol o'r fro?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:30 Corff Cymru - Cyffwrdd a Phoen

Yn y bennod hon o Corff Cymru byddwn yn edrych ar y synhwyrau cyffwrdd a phoen. Bydd Dr Anwen Rees yn darganfod sut mae'r ymennydd yn rheoli'r synnwyr cyffwrdd, bydd Dr Katie Hemer yn profi synnwyr cyffwrdd pobl Cymru a bydd y ddwy yn mynd ben ben â'i gilydd mewn prawf poen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

17:00 Sgorio - Bangor v Caerfyrddin

Ymunwch â Dylan Ebenezer, Nicky John ac Owain Tudur Jones am gêm fyw o rownd olaf tymor Uwch Gynghrair Cymru Dafabet rhwng Bangor a Chaerfyrddin (y gic gyntaf am 5.15). Gyda rownd derfynol Cwpan Cymru JD a'r gemau ail-gyfle Ewropeaidd i ddilyn, dyma benllanw tymor sydd wedi bod yn hir a hynod gystadleuol yn y frwydr am safleoedd Ewropeaidd ac i aros yn y brif adran. Ymhlith y gemau mawr eraill y byddwn yn eu dilyn yn ystod y dydd, mae'r Bala gartref yn erbyn Y Seintiau Newydd tua'r brig gyda'r Rhyl yn herio Llandudno a'r Drenewydd benben ag Aberystwyth yn yr hanner isaf. Bydd gwasanaeth goliau a chanlyniadau'r prynhawn, yn ogystal â rhagolwg o'r gêm yn dechrau am 4.30 ar s4c.cymru/sgorio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

19:30 Cneifio: Cymru v y Byd

Mewn rhaglen ddogfen heno ar S4C, cawn ddilyn tîm cneifio Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd eleni yn Invercargill, Seland Newydd. Fe awn y tu ôl i'r llenni gan olrhain hanes y paratoadau gan glywed am rai o'r cymhlethdodau sy'n codi wrth orfod gadael teuluoedd a ffermydd cyn teithio i bendraw'r byd. Yna, byddwn yn symud ymlaen at gyffro a gwefr y cystadlu am goron y byd. Dyma hanes cymeriadau cefn gwlad Cymru ar daith i gynrychioli eu gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Tudur Owen a'r Cwmni - Seidr

Mae'r cyflwynydd a'r comedïwr Tudur Owen yn ôl i geisio adfywio rhai o'n harferion gwaith traddodiadol - wrth gynnig profiad busnes go iawn i'r rhai sydd am wynebu'r her. Mae 'na fala fala filoedd yn tyfu mewn perllan gymunedol ger waliau tref ganoloesol Conwy. Mae'r afalau am ddim i bobl y dref - ond eto mae llawer yn mynd yn wastraff bob blwyddyn. All criw o bobl leol wneud y gorau o'u hafalau drwy drosi'r sudd yn seidr - a'i werthu? Heb brofiad busnes na bragu, mae'n ras i'r criw greu'r ddiod euraidd erbyn Gwyl Aeaf Conwy. A fydd ei flas yn sicrhau digon o brynwyr i beidio â gwneud colled ar y cwbl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:30 Straeon Tafarn - Y Dderwen, Hendre, Yr Wyddgrug

Yr wythnos hon bydd Pws yn teithio i hen bentref bach diwydiannol, yr Hendre ychydig filltiroedd y tu allan i'r Wyddgrug i ymweld â thafarn Y Dderwen. Bydd yn clywed hanes a chefndir y dafarn a'r ardaloedd diwydiannol cyfagos yng nghwmni John Les Tomos, perchennog y dafarn. Bydd Pws hefyd yn olrhain hanes yr ardal yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn clywed Ynyr Llwyd yn canu cân Y Pysgotwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Dim Byd

Mwy am 'ddim byd' yn y gyfres ddychanol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Y Ffeit: MMA

Rhys ap William a'r ymladdwr UFC Brett Johns sy'n teithio i Ogledd Cymru i fod yn rhan o noson gyffrous yng ngofal MMA Aeron FC wrth iddyn nhw gyflwyno eu sioe gyntaf 'Dawn of the Dragon' ym Mhafiliwn Y Rhyl. Bydd dau o ymladdwyr MMA mwyaf addawol y DU yn ysu am gael cadw eu record ddiguro - Jordan Barton a Gavin Hughes, sy'n ymarfer y gamp yn HFFS yng Nglannau Dyfrdwy ac Blackledge MMA yn Wigan - a'r Cymry balch Dan Carroll a Joseph Cook. Bydd y bencampwraig ddiguro, Becky Martin, ac un o ymladdwyr gorau Rochdale, Antonio Sheldon, yn ymladd yno hefyd. Mae'n argoeli i fod yn noson ffrwydrol a gwefreiddiol yng nghwmni goreuon ymladdwyr MMA.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?