S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Ben Dant - Ysgol Penygarth

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Penygarth wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Sam Tân - Nyrs heb ei thebyg

Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas, ond mae tân yn difetha'r parti wedi i Mike roi'r hancesi papur ar ben y stof drydan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Boj - Robot Ailgylchu

Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Pan mae tryc Mr Clipaclop yn mynd yn sownd yn y mwd mae Boj a'i ffrindiau yn mynd ati i'w hachub gyda help y robot ailgylchu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Octonots - a'r Pysgodyn Draenog

Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i Capten Cwrwgl, Harri a Pegwn fentro y tu mewn iddo i achub y pysgodyn bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Peppa - Rhifau

Mae Peppa a'i ffrindiau yn dysgu sut i gyfrif wrth chwarae gemau yn yr ysgol feithrin efo Musus Hirgorn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Heini - Sw

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â'r anifeiliaid yn y Sw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:15 Ynys Broc Môr Lili - Cadw nodyn!

Mae llyfr cofnodion arbennig Morgi Moc ar goll ac mae 'na awgrym mai Seiriol sydd ar fai.

Content options
08:20 Igam Ogam - Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - FY Fan Fwyd

Mae Cyw a Llew wedi dechrau gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Mae hi'n mynd yn dda ond, wedi i'r botel finegr ddiflannu, does neb eisiau prynu sglodion. Tybed all Jen a Jim eu helpu i ddod o hyd i'r finegr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Syrcas Deithiol Dewi - Enfys ar ôl

Mae'r syrcas ar daith, ond mae rhywun ar goll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ôl Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

Content options
09:10 Sara a Cwac - Camera

Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i dynnu lluniau gyda'r camera.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Y Brodyr Coala - Tali y Pencampwr Tenis

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Llan-ar-goll-en - Y Parsel Coll

Mae Tara Tan Toc yn disgwyl parsel arbennig iawn yn y post heddiw ond er iddi aros ac aros pan ddaw Radli Migins y postmon i'r ty - does dim parsel iddi. Mae Mrs Thomas Ty Twt ar y llaw arall, wrth ei bodd gyda'i pharsel hi - ond does ganddi ddim syniad pwy anfonodd yr oriawr hyfryd ati. Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Dwylo'r Enfys - Guto

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Heddiw mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Mae Guto yn mynd â nhw i helpu ar fferm Taid. Mae angen rhoi ffisig i'r defaid er mwyn iddyn nhw fod yn iach. Mae cyfle i gyfarfod Jess y ci hefyd - ac ar ddiwedd y rhaglen, mae Guto'n cael reiden ar y tractor! Wwww am gyffrous!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Y Diwrnod Mawr - Twm

Mae Twm wrth ei fodd yn helpu Dad ar y fferm ac yn hoffi creu pethau allan o goed. Efallai mai un o'i brosiectau pwysica' hyd yma fydd i gynllunio cut ar gyfer ei gi newydd. Oes, mae llawer i'w wneud cyn 'Y Diwrnod Mawr' pan fydd y ci yn cyrraedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Cefn Crocodeil yn Lymp

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Crocodeil yn lympiau i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Falmai'r Fuwch - Tebyg i Bwy Ydw i?

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Bach a Mawr

Byddwch yn wyliadwrus pan mae Bach a Mawr yn tynnu llun ar gyfer llyfr scrap Bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Ben Dant - Ysgol Sant Curig

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Sant Curig wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - I ganu gyda Gwenyn

Mae Lili'n helpu Tarw i drio dod o hyd i'w ffrind arbennig, Gwenynen.

Content options
11:25 Twm Tisian - Y deintydd

Mae Twm Tisian yn mynd i weld y deintydd heddiw gyda ei ffrind bach Tedi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - EYr Enfys Goll

Mae'n ddiwrnod o fynd a dod heddiw yng ngardd Cyw. Mae'r eryr wedi galw draw gyda cherdyn post gan Ela'r eliffant ond wrth i'r criw ei ddarllen, mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd â hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Y Ffynnon Hudolus

Mae Llion y gath yn dilyn Sara, Jams a Bronwyn i'r goedwig ond tra'n hela adar mae'n cwympo i mewn i'r ffynnon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Cled - Nos

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gorila

Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Gwêl Mwnci sut mae Gorila'n symud a gofyn iddo chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Gorila'n dangos i ni sut mae'n cwtsio lawr a'i ddwrn wedi cau, cerdded ar ei bedwar a defnyddio'i ddwrn i fwrw ei fron a gweiddi. Mae dawns y Gorila yn anhygoel!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Popi'r Gath - Chwilio'r Perl

Mae Lleucs yn colli un o berlau Alma ac mae'r ddwy'n drist. Felly, mae Popi'n mynd â nhw i waelod y môr i chwilio am berl arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Llan-ar-goll-en - Y Bowlen Grisial

Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae'n sylwi ei bod wedi diflannu! Pwy aeth â'r bowlen grisial ddrudfawr a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Dwylo'r Enfys - Steffan

Mae Heulwen yn glanio yn Fferm FFoli, Sir Benfro, i gyfarfod Steffan a'i frawd mawr. Mae Ffion Ffôn yn galw ac yn gofyn iddynt Chwarae Chwilio am bethau sydd yn siâp cylch. Mae'r gêm yn eu harwain at jac codi baw, trac cartio a'r carwsél.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Heno

Byddwn yn cofio deugain mlynedd ers marwolaeth y perfformiwr Ryan Davies, a bydd Mihangel Morgan yn lansio ei gyfrol newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd y gyflwynwraig Angharad Mair yn sôn am ei phrofiad o redeg Marathon Llundain dros y penwythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:00 Cegin Bryn

Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Bydd Bryn hefyd yn ymweld â theulu sy'n magu moch ym Mhen Llyn ac yn coginio porc ar y barbeciw er y glaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Bois y Caca

Ymunwch â Bois y Caca wrth iddyn nhw drin a thrafod cynnwys eich ty bach. Mae angen stumog gref a llawer iawn o hiwmor i wneud y gwaith! Ychydig iawn 'dyn ni'n gwybod am beth sy'n digwydd ar ôl i ni dynnu'r gadwyn, ond drwy ddilyn y bois cawn agoriad llygaid a gweld beth sy'n mynd ymlaen tu ôl i'r llenni. Fydd mynd i'r ty bach byth yr un fath ar ôl i chi weld y rhaglen hon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgoll: Ynys Broc Môr Lili, Sara a Cwac, Igam Ogam, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Sblat-bêl

Mae Lili'n chwilio am chwaraewyr ar gyfer gêm newydd!

Content options
16:10 Sara a Cwac - Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r Siop Fawr ar y bws i brynu tegan newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Igam Ogam - Isie Canu?

Mae Ig Og eisiau canu ac mae'n canu deuawd gyda rhyw flodyn sydd yn gallu canu, ond sydd yn mynnu bod yn geffyl blaen!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - DDewi'r Deinosor

Ar ôl clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn yn credu bod dinosor wedi bod yno. Mae ganddyn nhw ddigon o gliwiau i ddangos i Jen a Jim, ond does dim golwg o'r dinosor!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Lle aeth y Syrcas?

Mae Radli Migins yn clywed si bod yna syrcas yn Llan-ar-goll-en, ond pan mae'n mynd i chwilio amdani, does dim golwg ohoni. Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Lois yn erbyn Anni - Eirafyrddio

Mae sialensiau heriol a chystadleuol yn wynebu Lois ac Anni bob wythnos - ond pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth heddiw? Y tro yma, mae'r ddwy yn mentro i lethr sgïo Llandudno am sialens eirafyrddio gyda Bedwyr ap Gwyn.

Content options
17:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Mwg Yn Y Llygaid

Ar ymweliad gan Masnachwr Ioan mae Gobyn yn prynu llwyth o sgrap metel ganddo sydd yn anffodus yn llawn Marwydos Myglyd o Bydew'r Gors. Mae'r Marwydos yn dwyn popeth metel o'r pentref er mwyn creu nyth newydd gan adael Berc yn ddiamddiffyn. Daw'n amlwg bod hyn yn gynllun gan Dagr y Di-ddal. Nawr mae'n rhaid i Igion ddod o hyd i ffordd o gael gwared â'r Marwydos ac ymladd Dagr a'i longau sydd ar fin ymosod.

Content options
17:30 Fideo Fi

Y tro yma, flog gan Tobi, Steff a Ruth ac mae Ailysa o Ysgol Gyfun Bro Myrddin yn creu gwaith brodwaith unigryw.

Content options
17:40 Dennis a Dannedd - Boed i'r Shoe Beidio Mynd Mlae

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Caiff Garry ei demtio gan Sioned - sydd â diddordeb mewn mwy na dim ond ei arian. Caiff Kath adael yr ysbyty ac mae'n dychwelyd i Gwmderi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am gêm fwya'r byd o Sbaen a phenwythnos olaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Mae Barcelona yn mentro am y Bernabeu i herio Real Madrid yn yr El Clásico, wrth i'r ras i gipio'r bencampwriaeth gyrraedd penllanw llawn cyffro. Tybed ai'r BBC o Bale, Benzema a Cristiano Ronaldo mewn gwyn neu MSN y blaugrana o Messi, Suarez a Neymar fydd yn dathlu ar ddiwedd penwythnos all fod yn gwbl allweddol? Ymhlith prif gemau rownd olaf tymor arferol Uwch Gynghrair Cymru mae'r Rhyl gartref yn erbyn Llandudno ac Aber ar grwydr ar draws y canolbarth i herio'r Drenewydd ar Barc Latham yn yr hanner isaf. Yn yr hanner uchaf, cawn ragflas o rownd derfynol Cwpan Cymru wrth i'r Bala wynebu'r Seintiau Newydd ar Faes Tegid.

Content options

19:00 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Fangor wrth i gwpan Cynghrair Pencampwyr UEFA gyrraedd clwb pêl-droed y ddinas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Josh yn symud ei garafán i dir Penrhewl ac mae Eifion yn poeni ei fod e'n bwriadu aros! Mae Dai yn dod o hyd i ffordd eithafol o drio cael y gwir gan Jason am yr arian coll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Bywyd y Fet

Y tro hwn byddwn ymuno â Manon sydd yn gwneud llawdriniaeth go ddelicet ar griw o hyrddod, fel bod modd eu gwerthu ymlaen fel hyrddod 'teaser'. 'Yr hwyl heb y cyfrifoldeb,' yng ngeiriau Manon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Darllediad Etholiadol gan y Blaid Lafur

Darllediad Etholiadol gan y Blaid Lafur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Ffermio

Y diwydiant defaid fydd yn cael sylw - bydd Alun yn edrych ar werthiant cig oen yn yr archfarchnadoedd ac yn gweld sut mae'r gwerthiant wedi bod yn y mart. Bydd Daloni yn ymweld â ffermwr sydd wedi addasu ei system ddefaid a bydd Meinir yn gofyn beth fydd oblygiadau'r Etholiad i ffermwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Cneifio: Cymru v y Byd

Mewn rhaglen ddogfen heno ar S4C, cawn ddilyn tîm cneifio Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd eleni yn Invercargill, Seland Newydd. Fe awn y tu ôl i'r llenni gan olrhain hanes y paratoadau gan glywed am rai o'r cymhlethdodau sy'n codi wrth orfod gadael teuluoedd a ffermydd cyn teithio i bendraw'r byd. Yna, byddwn yn symud ymlaen at gyffro a gwefr y cystadlu am goron y byd. Dyma hanes cymeriadau cefn gwlad Cymru ar daith i gynrychioli eu gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Bois y Loris

Sut brofiad yw gweld y byd o gab lori? Mi fydd y rhaglen arbennig yma yn cynnwys cyfweliad gyda Geraint Lloyd am hanes ei glwb unigryw ar Radio Cymru. Byddwn hefyd yn dilyn tri o'r aelodau am ddiwrnod, sef Eifion Jones o Gwmsychbant, Dorian Llety Shon o Ystrad Aeron ac Emyr Wyau o Lanwrda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?