S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Môr Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en.

Content options
06:00 Sbarc - Bwystfilod Bach

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'.

Content options
06:15 Y Brodyr Coala - Tali'n mynd i Wersylla

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Ynys Broc Môr Lili - Tartan Gwymon

Mae hen lwy bren ar y traeth yn ysbrydoli Nonna Moc i goginio ei phei gwymon enwog. Mae Morgi Moc yn mynd â Lili i chwilio am wymon ond aiff yn rhy bell a chael ei ddal gan y llanw.

Content options
06:35 Blero yn Mynd i Ocido - Cysgod Pawb!

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam mae ei gysgod yn ei ddilyn i bobman!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Loti Borloti - Ofn Gadael Cartref

Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf, ond mae Loti Borloti wrth law i leddfu ei hofnau. Mae'r ddwy'n cael hwyl wrth iddyn nhw baratoi picnic i Betsan fynd gyda hi i dy ei ffrind Heledd y noson honno, felly mae hi'n teimlo dipyn yn hapusach ac yn edrych ymlaen at y picnic! Ar ddiwedd y rhaglen mae Betsan yn mynd i dy Heledd yn dawel ei meddwl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Selacanth

Wrth nofio mewn ogof dywyll, ddychrynllyd, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen - ond tybed ai ffosil yn unig sydd yno?

07:25 TiPiNi - Caerfyrddin

Heddiw mae TiPiNi wedi cyrraedd Caerfyrddin ac yn nhref hynaf Cymru mae Kizzy a Kai wedi dod o hyd i bedwar ffrind newydd. Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu iddyn nhw am Gastell Caerfyrddin ac am hen, hen lyfr o'r enw Y Llyfr Du. Mae digon o ddeunydd cân yn fanna!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Peppa - Ail Gylchu

Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Mae Mami Mochyn yn eu dysgu sut i ailgylchu'r poteli a'r papurau newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Llan-ar-goll-en - Y Sioe Lysiau

Mae sioe lysiau flynyddol Llan-ar-goll-en ar fin dechrau a'r pentrefwyr ar dân eisiau profi mai nhw yw tyfwyr llysiau gorau'r fro. Wrth i Radli deithio tuag at y sioe, mae rhywun yn dwyn pwmp ei feic. Ni all symud unrhyw le gyda theiar fflat ac felly'n anffodus, nid yw'n llwyddo i gyrraedd y sioe lysiau. Tybed a oes rhywun yn ceisio ei gadw draw? Ac os felly, pwy a pham? Falle gall Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddatrys y dirgelwch

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Lois yn erbyn Anni, Dreigiau: Gwarchodwyr Berc, Ysgol Jac, Pwy Geith y Gig?, Bernard, SpynjBob Pantsgwâr, Dim Byd.

Content options
08:00 Lois yn erbyn Anni - Hoci Iâ

Dysgu chwarae hoci iâ gyda Rhys a Rebecca o Academi'r Cardiff Devils yw'r sialens i Lois ac Anni y tro hwn.

Content options
08:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Wastad ar y Tu Fas: Rhan Dau

Mae'n rhaid i Igion gydweithio gydag Alwyn er mwyn achub Stoic sydd wedi cael ei gipio'n garcharor gan Dagr. Ond pan ddaw Igion ar draws Llwydni yng nghrombil Ynys Alltud mae o'n darganfod y rheswm y tu ôl i ymddygiad dinistriol y Sgrech Angheuol. Mae Igion yn awr yn dyfeisio cynllun fydd yn dod â'r rhyfel rhwng y Lloerigion a Berc i ben ac yn cael gwared â'r y Sgrech Angheuol gan adael Berc mewn heddwch unwaith ac am byth.

08:30 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Gellionnen ac Ysgol Login Fach, Abertawe.

Content options
09:00 Pwy Geith y Gig?

Dyma'r tro olaf i'r panel glywed y clyweliadau cyn penderfynu pwy geith y gig! Bydd 'Fleur de Lys' yn mynd yn ôl i Ysgol Gyfun Llangefni. Pa atgofion fydd yn dod yn ôl i'w cof a sut bydd y disgyblion yn ymateb i'r band poblogaidd? 6/8

Content options
09:25 Bernard - Marathon

Ar ôl rhedeg marathon hir, mae Bernard yn awyddus i gael rhywbeth i yfed. Ond nid fe yw'r unig un

Content options
09:30 SpynjBob Pantsgwar - Padrig Heb Benwisg

Mae Padrig wrth ei fodd pan fo'n cael ei ddewis i fynd i'r gwaith a gwisgo het galed. Ond dydy ei jobyn newydd ddim mor hawdd ag yr oedd e'n disgwyl.

Content options
09:45 Dim Byd

Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

Content options

10:00 O Gymru Fach - Y Dwyrain Canol

Yr wythnos hon, mae'r actor Steffan Rhodri yn parhau â'i daith i bedwar ban byd ar drywydd cynnyrch a nwyddau o Gymru. Y Dwyrain Canol sydd dan sylw heddiw ac mae Steffan yn ymweld â stablau teulu brenhinol Dubai i weld sut mae teclyn pwyso ceffylau o Gymru yn gwneud ei farc. Bydd hefyd yn torchi llewys yn y gegin mewn gwesty crand lle mae'n defnyddio caws o Sir Gaernarfon i greu pryd ac yn mynd ar daith drwy'r anialwch i weld sut mae murluniau o Ddinbych yn rhoi lliw a phatrwm i'r bensaernïaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Rhodri Morgan

Yn dilyn marwolaeth sydyn y cyn Prif Weinidog, Rhodri Morgan, bydd cyfle arall inni wylio'r rhaglen ddogfen hon. Rhodri Morgan - y dyn a'r gwleidydd. Yn y portread hwn o gyn Brif Weinidog Cymru, mae Tweli Griffiths yn dadansoddi'r llwybr arweiniodd Rhodri Morgan at y Blaid Lafur. Beth oedd y prif ddylanwadau arno yn ei ieuenctid? I ba raddau a wnaeth ei weledigaeth o Gymru newid wedi iddo ddod yn arweinydd y Cynulliad?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Bywyd y Fet

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd y Wern, ac mae Dyfrig wedi mynd i ysbryd yr Wyl go iawn! Mae John wedi mynd am drip i'r sioe fawreddog i filfeddygon yn Llundain, ac mae robot wedi cyrraedd parlwr godro lleol. Er bod milfeddygon yn gweithio'n galed, maen nhw hefyd yn hoffi mwynhau eu hunain, a byddwn yn ymuno â nhw yn eu parti 'Dolig ym marchnad Rhuthun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ceffylau Cymru

Y bach a'r mawr sydd dan sylw Ceffylau Cymru ym mhennod olaf y gyfres. Bydd David Oliver yn dysgu am fyd y Shetlands ar Ynys Môn gyda'r cynhyrchwyr Ann a Gwen Holland. Bydd Nia Marshalsay-Thomas yn Sir Benfro yn cwrdd â theulu John Fletcher, sy'n cadw ac yn gweithio gyda cheffylau gwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:30 Trefi Gwyllt Iolo

Y tro yma, mae Iolo yn darganfod miloedd o adar yn hedfan i'r dref i dreulio'r nos. Ar stryd prysuraf Caerdydd mae siglennod yn cadw'n gynnes uwchben y siopwyr. Mae haid enfawr o jac-y-do yn ymgynnull ar ddiwedd dydd ar stad ddiwydiannol yn Llanelli. A sioe awyr anhygoel o ddrudwyod o gwmpas pier Aberystwyth. Hefyd mae Iolo yn dod o hyd i fronfreithod a chynffonnau sidan, adar tlws o Sgandinafia, yn dod i archfarchnad yn Llansamlet a Chaernarfon i fwyta aeron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Pobol y Rhondda

Natur a chelf yn Y Rhondda fydd yn cael sylw Siôn Tomos Owen yr wythnos hon. Bydd yn brwydro yn erbyn y gwynt ar ben Y Bwlch i greu rhan arall o'r map, ac yn sgwrsio â'r artist Elwyn Thomas am ei luniau trawiadol o strydoedd a phobol y cwm. Bydd Siôn yn mynd 'nôl i Ysgol Gyfun Cymer Rhondda i weld gwaith celf rhai o'r disgyblion presennol, a bydd yn edrych ar esiamplau o weithiau celf cyhoeddus ar hyd a lled y ddau gwm. A chawn ymuno â Siôn a'i ffrindiau ar noson cyhoeddi 'Cawl', ei lyfr cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:25 Garddio a Mwy

Cyfres garddio a hamdden yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Dywedir mai Sioe Flodau Chelsea ydy'r dangosydd gorau o'r tueddiadau garddio diweddaraf, ac un duedd a welwyd cryn dipyn ohoni yn sioe y llynedd oedd defnydd nifer o'r cynllunwyr o gerrig. Bydd Meinir yn dangos sut mae creu gardd greigiog fechan gan ddefnyddio bôn braich i osod y cerrig yn eu lle! Draw yng ngardd Pont-y-Twr, bydd Sioned yn parhau gyda'r thema alpaidd, ac yn dangos i ni sut mae creu gardd greigiog Meinir ar raddfa hyd yn oed yn llai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:50 DNA Cymru

Pwy ydy'r Cymry? Beth sydd yn ein cysylltu ni â gweddill y byd? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol? Jason Mohammad, Beti George a Dr Anwen Jones sy'n olrhain siwrnai epig ein DNA - ar hyd llwybrau'r cynfyd, o Affrica a'r Pyreneau i'r Hen Wlad. Mae geneteg yn datguddio dirgelion yr oes a fu. Ond mae hon yn stori gyfoes hefyd, stori sy'n fyw i ni heddiw. Yn rhyfeddol, mae pob un ohonom yn cario yn ein cyrff trysor o'r gorffennol. Mae gwyddoniaeth arloesol newydd yn creu darlun o DNA'r genedl. Bydd Bryn Terfel, Siân Lloyd a Gareth Edwards ymhlith y cyntaf i ddysgu cyfrinachau eu hen, hen gyndeidiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:50 Her yr Hinsawdd

Yn y rhaglen gyntaf o bump, mae'r Athro Siwan Davies yn gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae hi'n ymchwilio i newid hinsawdd y gorffennol pell, ac yn teithio i'r Ynys Las i weld beth sydd yn digwydd yn y newid hinsawdd presennol. Newidiadau naturiol oedd y rhai blaenorol, ond mae Siwan yn dangos mai pobl sydd yn gyfrifol am y newidiadau rydym yn eu gweld heddiw. Byddwn yn gweld rhewlifoedd disglair a thrawiadol, yn dangos effaith rhewlifoedd yn toddi ar dirlun ac yn clywed sut y gwnaeth llosgi glo arwain at y toddi, tawel, trychinebus hwn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:20 Bois y Bins

Beth sy'n digwydd i'n sbwriel a'n gwastraff? Cawn ddilyn y bois ar y bins a'r rhai sy'n gweithio i gwmni CWM Environmental i gael yr ateb. Rhaid cael hiwmor i wneud y gwaith hanfodol hwn ymhob tywydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Uchafbwyntiau

Nia Roberts sy'n bwrw golwg yn ôl dros rai o uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016. Cawn gyfle i ail fwynhau rhai o'r perfformiadau mwyaf cofiadwy a phrofi cynnwrf a bwrlwm y maes yng ngwyl ieuenctid fwyaf Ewrop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:50 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
17:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:00 Clwb Rygbi - Munster v Gweilch

Darllediad byw o Munster yn erbyn y Gweilch yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle o Thomond Park. Cic gyntaf, 6.15.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Mike Phillips: Y Gem Olaf

Mae Mike Phillips, un o gymeriadau mwyaf y byd rygbi, ar fin pasio'i bêl olaf a bydd y rhaglen hon ynghanol y cynnwrf tan y funud olaf. Bydd y camerâu'n dilyn Mike am y 24 awr olaf o'i yrfa rygbi proffesiynol. 99 cap a 10 cais rhyngwladol, 2 daith y Llewod a 3 Camp Lawn. Bywyd wedi'i ymroi i rygbi. Ond nawr, mae'r cwbl yn dod i ben.

 • Isdeitlau Saesneg

21:30 Hwyl y Noson Lawen

Heno bydd Ifan Gruffydd, Tudur Owen, Don Davies, Alun James, John Ogwen a Nigel Owens yn diddanu, gyda chaneuon gan Eden, a Bryn Fôn a'r Band yn cloi'r rhaglen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 'Run Sbit - Dwylo Dros Amour

Mae addewid meddwol gan Linda yn golygu bod yn rhaid i'r cwmni ymddangos ar raglen deledu fyw a dim ond tebygwr Dafydd Iwan all helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 Priodas Pum Mil

Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cyflwyno'r gyfres hon. Ac fel mae'r enw yn awgrymu nod y gyfres yw trefnu priodas am £5,000 a hynny mewn ychydig wythnosau. Nid yw'r briodferch na'r priodfab yn cael gwybod dim am y trefniadau! Yn hytrach, eu teulu a'u ffrindiau sydd yn gyfrifol am bob penderfyniad. Mae'n rhaid creu, benthyg, ymbilio a chydweithio fel cymuned i sicrhau diwrnod bythgofiadwy. Yr wythnos hon, Llyr ac Emma o Bonterwyd sy'n gadael i'w ffrindiau a'u teulu drefnu diwrnod pwysica' eu bywydau. A fydd dagrau o hapusrwydd neu dristwch tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?