S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Môr Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en.

Content options
06:00 Sbarc - Y Galon

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Y Galon'.

Content options
06:15 Y Brodyr Coala - Tali'n Dysgu Gwrando

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Mae'r awyren fach yn sgleinio a Glan a Mostyn yn barod i helpu unrhyw un sydd mewn trwbwl. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Ynys Broc Môr Lili - Hydd rhydd

Mae damwain ar y ffordd i Gastell Carw yn gwneud i gerflun enfawr rolio lawr y bryn yn gyflym iawn!

Content options
06:35 Blero yn Mynd i Ocido - Pwl o'r Fflachglwy'!

Pan fydd Blero a'i ffrindiau'n mynd i gartre'r cwmwl Wadin i gyfarfod ei theulu, daw'n fellt a tharanau wrth i frawd bach Wadin gael y fflachglwy'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Loti Borloti - Dysgu Dawnsio

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Mae Beca yn aelod o dîm dawnsio'r ysgol ond caiff hi gryn anhawster wrth ddysgu a chofio'r ddawns. Trwy rywfaint o hud a lledrith Loti, mae athrawes ddawns yn ymddangos sy'n rhoi gwers ddawns arbennig i Beca. Mae Loti yn rhoi pâr newydd sbon o esgidiau dawnsio i Beca, ac erbyn diwedd y rhaglen mae hi'n hyderus yn dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - a'r Pengwiniaid Ymerodrol

Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. Ar ôl i un o'r mamau frifo, mae'r Octonots yn ceisio'i chludo adref at ei theulu ond does ganddyn nhw ddim cyswllt radio na map.

07:25 TiPiNi - Blaenau Ffestiniog

Heddiw mae TiPiNi wedi teithio i Flaenau Ffestiniog. Mae ffrindiau newydd Kizzy a Kai yn sôn am hanes y llechi ac am y gerddoriaeth sydd yn yr ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Peppa - Nofio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i nofio. I ddechrau, mae George yn betrus ond cyn bo hir mae'n sblasho'n hapus efo'i ffrind Dicw Bwni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Llan-ar-goll-en - Mwstash

Mae cystadleuaeth tyfu mwstas ym mhentref Llan-ar-goll-en, ac mae pawb wrthi am y gorau! Mae hyd yn oed Siwgwrlwmp, cath Mrs Thomas wedi tyfu un! Ond, yn y cyfamser mae mwstas Arwel Achub wedi diflannu dros nos - ond i ble tybed? Hwyrach y gall Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Lois yn erbyn Anni, Ben 10, Ysgol Jac, Pwy Geith y Gig?, Bernard, SpynjBob Pantsgwâr, Dim Byd.

Content options
08:00 Lois yn erbyn Anni - Ralio

Yr wythnos hon sialens Anni a Lois yw gyrru car rali gyda'r hyfforddwr Geoff Jones.

Content options
08:10 Ben 10 - I Fod yn Deg

Hanes y bachgen ysgol Ben Degwel sy'n troi'n Ben Deg yr Archarwr enwog.

Content options
08:30 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Carmel, Ysgol y Groeslon ac Ysgol Bronyfoel ger Caernarfon, ac Ysgol y Faenol, Bangor.

Content options
09:00 Pwy Geith y Gig?

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Bydd panel 'Pwy Geith y Gig?' yn dewis pwy fydd aelodau'r band newydd! Cawn eu gweld yn ymarfer am y tro cyntaf wrth gael eu mentora gan Casi Wyn, Osian Williams o fand Candelas ac Yws Gwynedd. 7/8

Content options
09:25 Bernard - Rygbi

Mae'n rhaid i Bernard a Zack hyfforddi'n galed os ydyn nhw eisiau bod yn chwaraewyr rygbi da - neu o leiaf, os nad ydynt eisiau cael eu hanafu.

Content options
09:30 SpynjBob Pantsgwar - Y Siop Deganau Dieflig

Mae siop deganau newydd wedi agor ac mae SpynjBob a Padrig wrth eu boddau. Maen nhw'n cael cymaint o hwyl yn y siop, maent yn llwyddo i gael eu cloi yno dros nos. Maen nhw'n darganfod bod pethau'n wahanol iawn yn y siop pan nad oes neb o gwmpas!

Content options
09:45 Dim Byd

Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

Content options

10:00 O Gymru Fach - Siapan

Mae'r actor Steffan Rhodri'n ymweld â Siapan gan alw mewn siop sy'n gwerthu dillad a chlustogau wedi eu gwneud o frethyn Cymreig. Bydd e hefyd yn dringo coeden gan ddefnyddio offer diogelwch o gwmni sydd â chanolfan yn Llanberis, ac yn mynd ar ymweliad arbennig er mwyn rhoi rhodd o farmalêd blasus gafodd ei wneud mewn cegin fach ym Moncath. Fe ffilmiwyd y rhaglen hon cyn y daeargryn a'r tswnami yn Siapan yn 2011.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 O'r Galon: Y Dyn Tu ôl i'r Llun

Dau fywyd - un dyn. Gareth Parry, un o beintwyr gorau Cymru a Gareth Parry, y dyn ifanc oedd yn cicio yn erbyn y tresi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Cofio - Gwersylloedd yr Urdd

Ymunwch â Lisa Gwilym a llu o wynebau cyfarwydd i gofio gwersylloedd yr Urdd. Mae'r atgofion o wersylloedd Llangrannog a Glan-llyn yn llifo nôl wrth i'r gwersyllwyr a'r swyddogion gofio'r cymdeithasu, y canu a'r cerdded, yr hwyl a'r hiraeth. Cawn glywed am y chwerthin a'r crio, y doniol a'r trist wrth wylio lluniau archif gwych o'r gwersyllwyr yn y '60au a'r '70au yn profi'r bywyd agored wrth adael cartref, o bosib am y tro cyntaf. Datblygodd cyfeillgarwch oes rhwng llawer ohonynt ac mae'r profiad o fod yn y gwersylloedd wedi creu argraff barhaol ar lawer. Dangosiad cyntaf, 2011.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Pethe - Fi a Mistar Urdd

Wrth i ni edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd, cyfle arall i glywed stori sefydlu'r cymeriad Mistar Urdd gan Wynne Melville Jones mewn rhaglen o 2010. Cawn glywed ei bwysigrwydd i ddatblygiad Yr Urdd wedi cyfnod cythryblus i'r mudiad ar ddiwedd y 1960au.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Bydd Alun yn Sioe Ddefaid yr NSA yn ardal Talybont ar Wysg yn gweld sut mae'r diwydiant yn paratoi ar gyfer Brexit. Cawn weld sut mae un teulu wedi addasu camperfan er mwyn elwa o stoc y fferm a byddwn ni'n clywed am grant gwerth £40 miliwn sydd ar gael i ffermwyr Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:30 Trefi Gwyllt Iolo

Bydd Iolo'n darganfod llygod mawr yn Llanelli ac yn dal llygod yn Y Bala. Ym Merthyr Tudful, mae siglen lwyd wedi adeiladu nyth mewn caets uwchben y Taf. Yng Nghaerfyrddin a Llandudno, mae gwylanod yn manteisio ar fywyd ar y stryd. Ac yng Ngorseinon a Dolgellau, mae adar godidog a phrin yn ymweld â'r ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Pobol y Rhondda

Siôn Tomos Owen o Dreorci sy'n trafod chwaraeon, drama, cerddoriaeth a gwaith ty wrth iddo deithio o amgylch y Rhondda. Bydd yn peintio llun o adeiladau enwog y cwm ynghanol marchnad Tonypandy cyn mynd draw i'r Porth i sgwrsio â'r dramodydd Ian Rowlands. Mae'r athletwraig Carys Parry wedi ennill medal arian yng Ngemau'r Gymanwlad a bydd yn hyfforddi Siôn i daflu'r 'morthwyl'. Ar ôl hynny bydd Siôn yn mynd draw i Pentre i gael help i smwddio ei ddillad gan Beca Kerr cyn cael noson mas mewn 'jam-night' gyda James Saunders yn Nhreorci.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:30 Garddio a Mwy

Meinir sy'n ymweld â meithrinfa fuchsia flaenllaw yn Nhrefriw i ryfeddu at y blodyn trofannol sydd wedi dod yn gymaint o ffefryn yn ein gerddi ers cenedlaethau. Ym Mhont-y-Twr, ar drothwy'r wyl flodau eiconig yn Llundain, bydd Sioned yn mynd i'r afael â'r 'Chelsea Chop' blynyddol, cyn i ffrind iddi alw draw i helpu gydag ambell i fasged grog. Yng Nghaerffili, mae Iwan yn rhoi help llaw i rywun â chyflwr cyhyrol difrifol er mwyn iddi barhau gyda'i diléit o arddio. A chawn gipolwg ar baratoadau tymhorol yng ngerddi hanesyddol Aberglasney.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:00 DNA Cymru

Pwy ydy'r Cymry? Beth sydd yn ein cysylltu ni i weddill y byd? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol? Jason Mohammad, Beti George a Dr Anwen Jones sy'n olrhain siwrnai epig ein DNA - ac yn darganfod pwy oedd cyndeidiau trigolion y fryngaer, cartref hynafol y Cymry cyn i'r Rhufeiniaid ddod. Mae eisiau help tri sydd wedi cymryd prawf DNA - Caryl Parry Jones, Roy Noble a Ken Owens. Y nhw yw etifeddion i dri grwp a ddaeth i Gymru wedi Oes yr Iâ - yr Helwyr Cynnar; y Ffermwyr Cyntaf; a Phobol y Byceri, meistri cyfrinach toddi metel. Roedd disgynyddion i'r tri grwp yn byw gyda'i gilydd yn y bryngaerau, yn ôl tystiolaeth profion DNA Cymru ar bobl Cymru heddiw. Ond mae'n debyg roedd un grwp yn llawer mwy amlwg na'r lleill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

16:00 Her yr Hinsawdd

Maes ymchwil Yr Athro Siwan Davies yw newid hinsawdd yr oes a fu, cyn i bobl fyw ar y blaned. Yn y gyfres hon, mae hi'n gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe ac yn teithio i'r Ynys Las i weld sut mae'r newid hinsawdd modern yn achosi i'r llen iâ doddi. Fe gafodd yr Ynys Las ei henwi ar ôl i'r Llychlynwyr weld tir gwyrdd wrth gyrraedd yno yn y 10fed ganrif. Ond 500 mlynedd yn ddiweddarach, cawsant eu gorfodi i adael oherwydd oes iâ fechan. Heddiw, mae newid syfrdanol yn digwydd i hinsawdd y wlad, ond ai peth da neu ddrwg yw hyn i'r bobl sydd yn byw yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:30 Y Chef a'r Afal Mawr

Efrog Newydd, Cegin Gordon Ramsay a throbwynt ym mywyd hogyn ifanc o Fôn. Mae Aled Williams ar ei ffordd i un o dai bwyta prysuraf yr Afal Mawr lle bydd yn dysgu ei grefft am fis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

17:00 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
17:13 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

17:15 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Mistar Urdd, Mickey a ni

Yn dilyn llwyddiant pump o gystadleuwyr ifanc Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016, cawn ddilyn eu taith fythgofiadwy i Wyl Gymreig Disneyland, Paris. Lois Cernyw sydd yn cadw cwmni i'r anturwyr ifanc wrth iddyn nhw brofi gwefr unigryw byd Disney a pherfformio ar lwyfan yr Wyl o flaen cynulleidfa ryngwladol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:45 C'Mon Midffild - Trwy Ddirgel Ffyrdd

O ganlyniad i ddamwain angheuol mae clwb pêl-droed Bryncoch wedi colli rheolwr. Ai dyma'r diwedd?

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Cyngerdd y 10 Difa

Dyma gyfle i fwynhau uchafbwyntiau cyngerdd arbennig o lwyfan Venue Cymru, Llandudno i arddangos doniau cerddorol rhai o sopranos mwyaf adnabyddus ac addawol Cymru. Yn perfformio mae Elin Manahan Thomas, Leah-Marian Jones, Gwawr Edwards, Elin Pritchard, Llio Evans, Shân Cothi, Fflur Wyn, Catrin Aur, Ellen Williams ac Eirlys Myfanwy Davies. Bydd y tenor Aled Hall yn cyflwyno'r noson, yn cyd-ganu ac yn ceisio cadw rhyw fath o drefn ar y difas! Bydd y repertoire yn cynnwys clasuron bytholwyrdd o fyd opera a chaneuon poblogaidd Cymreig gyda'r sopranos yn canu unawdau, yn cyd-ganu gyda'i gilydd ac yn perfformio deuawdau gydag Aled - gyda phob un ohonynt yn ceisio cyrraedd y nodau uchel.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Gornest y Gacen Penblwydd

Gyda'r byd pobi yn mynd o nerth i nerth, mae angen mwy na'r Victoria sponge traddodiadol i greu argraff y dyddiau hyn. Yn y rhaglen hon, bydd tri phobydd brwdfrydig ac uchelgeisiol yn brwydro yn erbyn ei gilydd, ac yn erbyn y cloc, i greu'r gacen pen-blwydd mwya' creadigol a chywrain. Y cyflwynydd Tim Rhys-Evans a'r pobydd proffesiynol Buddug Thomas fydd yn dilyn y pobyddion dros gyfnod o 48 awr wrth iddyn nhw geisio plesio person arbennig iawn sydd yn dathlu ei ben-blwydd. Bydd rhaid cymysgu creadigrwydd gydag ychydig o ddewiniaeth a phinsiad o ddewrder er mwyn creu'r gacen berffaith.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Noson Lawen - Ieuan Rhys

Canu a chwerthin o Grymych o 2005 yng nghwmni Ieuan Rhys, Ryland Teifi, Iona Jones, Côr Aelwyd Crymych, Connie Fisher, Ieuan Rees a'r Brodyr Williams.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 'Run Sbit - Lle Aeth Pawb?

Tydi syniad diweddaraf Linda am sut i ddod ag arian i mewn ddim yn cael croeso gan Caren, ac mae'r tebygwyr yn lleisio eu barn am ddiswyddiad disymwth. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 Priodas Pum Mil

Ffrindiau a theulu Mark a Leila o Gricieth sydd wrthi'n trefnu priodas y pâr yr wythnos hon. Ond a fydd Leila'n hapus gyda dewisiadau ei mam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?