S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Olobobs, Da 'Di Dona, Rapsgaliwn.

06: 00
Heini - Pwll Glo

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n edrych ar fywyd y glowr yn y pyllau glo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes y Ffrindiau Go Iawn

Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. Ond wedi i Benja a Lili gael eu dal yng ngardd Mr Puw mae'n sylweddoli eu bod nhw ei angen e fwy nag erioed o'r blaen!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - a'r Walrysod Bach

Mae nith a nai Capten Cwrwgl, Martha ac Arthur, yn helpu eu hewythr i geisio achub tri walrws bach sydd mewn perygl ar ffloch ia. Tybed a fydd y Capten yn llwyddo i ennill Bathodyn Achub Walrws - yr unig fathodyn na lwyddodd i'w ennill hyd yma?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Peppa - Haul, Mor ac Eira

Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mor i adeiladu cestyll tywod. Ond mae un broblem, mae gormod o eira ar y traeth!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Blero yn Mynd i Ocido - Yr Esgyrn Hyn

Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys, ac wrth fynd i helpu mae Blero a'i ffrindiau'n dysgu pa mor ddifyr ydy esgyrn!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Loti Borloti - Ofn blasu Bwydydd Newydd

Yn y gyfres hon rydyn ni'n cwrdd a Loti Borloti yn ei bwyty Eidalaidd hudolus. Trwy gymorth ei pheiriant pasta hud ac aelodau o 'Dim Loti' mae hi'n estyn help llaw i nifer o blant sydd mewn angen. Yn rhaglen gynta'r gyfres mae Twm yn gwrthod bwyta llysiau, felly daw Loti Borloti ac esbonio pwysigrwydd bwyta'n iach. Maen nhw'n coginio pizza iachus gan ddefnyddio cynhwysion arbennig, a chaiff Twm ei synnu wrth iddo sylweddoli mai llysiau yw'r bwydydd blasus sydd arno! O hyn ymlaen, bydd Twm yn fwy

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Y Wwsh Wwshlyd

Pan fo Cwyn-wr yn colli rheolaeth dros ei 'sgidiau sglefrolio mae'r Olobobs yn creu Brenin Jeli i'w helpu i lanio'n esmwyth!

07: 35
Da 'Di Dona - Yn y Becws gyda Geraint

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn becws gyda Geraint.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Rapsgaliwn - Caws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Pengwiniaid Madagascar, Chwarter Call, Kung Fu Panda, Lois yn erbyn Anni!

08: 00
Pat a Stan - Wy Pwy

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

08: 10
Y Dyfnfor - Y Nektons Iau

Mae Ant a Fontaine yn ceisio cadw trefn ar griw o bobl ifanc sy'n ymweld a'r Aronnax. Ond a fydd pethau'n dilyn y cynllun?

08: 30
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

09: 00
Pengwiniaid Madagascar - Dwynwen Dw-Lal

Ni all Dwynwen ymdopi a bod y tu allan i gyffiniau'r Sw.

09: 10
Chwarter Call

Mae Tudur, Mari, Hanna a Jack yn ol am fwy o gomedi sydd ddim 'Chwarter Call'! Gyda chymeriadau newydd a rhai o'r hen ffefrynnau, bydd digonedd o sgetsys gwirion, hwyl wallgof a llond bol o chwerthin!

09: 25
Kung Fu Panda - Dim Mantais i Mantis

Mae Po a Mantis yn ymweld a g?yl arbennig, yn erbyn ewyllys Shiffw. Mae'r ddau yn cael agoriad llygad yn yr ?yl, gyda chanlyniadau difrifol i Mantis druan.

09: 50
Lois yn erbyn Anni - Cheerleadio

Dysgu 'cheerleadio' gyda chriw Dawns Caergybi yw'r sialens i Anni a Lois y tro yma.

10:00 Tywysogion

Tywysogion - Llywelyn Fawr

I lawer, Llywelyn oedd tywysog mwyaf Cymru'r Oesoedd Canol. Roedd e'n arweinydd milwrol galluog, yn ddiplomydd pwyllog oedd yn awyddus i foderneiddio ei dywysogaeth. Oherwydd hynny cafodd gyfnod hir fel tywysog ac mae'r cestyll cadarn gododd yng Ngwynedd, fel Dolwyddelan a Chastell y Bere, i'w gweld hyd heddiw. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2006.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cerdded y Llinell

Cerdded y Llinell - Diwrnod Cyntaf y Somme

Cyfle arall i weld Iolo Williams a'r diweddar Hywel Teifi Edwards yn cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n rhedeg o For y Gogledd trwy diroedd Gwlad Belg a Ffrainc, hyd at y ffin a'r Swistir. O'r holl ddigwyddiadau gwaedlyd yn hanes Cymru, nid oes lladdfa i'w chymharu a'r Rhyfel Mawr. Rhwng 1914 ac 1918, fe laddwyd bron i 35 mil o Gymry yn y lluoedd arfog. Yn y bennod hon bydd Hywel a Iolo'n ymweld a thref Amiens ar lannau Afon Somme ac yn adrodd hanes rhai o frwydrau mwyaf gwae

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Aberteifi

Ym mwyty Pizzatipi, Aberteifi bydd Beca'n cynnal gwledd Eidalaidd i drigolion yr ardal. Yn ogystal a pharatoi dau bitsa, Margherita clasurol a phitsa corgimychiaid a garlleg, bydd Beca'n mynd allan i bysgota crancod ym Mae Ceredigion ar gyfer ei linguine arbennig. Dot Davies, y gyflwynwraig deledu a radio, fydd yn helpu Beca i baratoi'r cwrs cyntaf, fritto misto, a bydd Dot hefyd yn beirniadu'r gystadleuaeth gacennau. Bydd yr arbenigwr diod Arwel Owen wrth law i dorri syched gyda dau win o'r E

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Meirion Evans

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a Meirion Evans, Gwynfaes, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin. Yma mae cartref y march enwog Gwynfaes Culhwch, enillodd Gwpan Sior Tywysog Cymru yn 2002.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Bydd Aled yn ymweld a gardd uchelgeisiol Elfed Williams yn Sir Fon, lle mae wedi creu 'parterre' Tuduraidd; bydd Emba Wimbush yn tywys Aled o gwmpas ei gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a bydd Aled yn cael ei ddiddanu yng ngardd hanesyddol Marc a Diane Weinzweig yng Nghoytrahen, gardd maen nhw'n ei defnyddio i gynnal cyngherddau jazz i'w ffrindiau a theulu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Ffermio

Bydd Alun yn y Ffair Aeaf yn archwilio sefyllfa'r farchnad cig coch yng Nghymru. Bydd Daloni ar fferm Tyddyn Cae ym Mhwllheli yn ymweld a theulu sydd wedi datblygu system odro newydd i sicrhau dyfodol y busnes. A byddwn yn dal i fyny a'r ffermwyr ifanc a gymerodd ran yng nghynllun Menter Moch Cymru i weld diwedd y daith - beirniadu'r carcasau yn y Ffair Aeaf.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Y tro hwn, dilynwn griw o fois o Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn gwasanaeth Sul y Cofio ym Menin Gate, Ypres, Gwlad Belg. Mae'r Brodyr Richards yn buddsoddi mewn bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd ac mae'r teulu Midway yn paratoi ar gyfer diwrnod arbennig i gofio Wyndham a Stanley Rees a sefydlodd y busnes 60 mlynedd yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Yn rhaglen olaf y gyfres mae'r myfyrwyr yn delio a chleifion sydd a symptomau heriol. Ym Mangor, mae Jess a Rhodri yn gweld cleifion bregus yn yr uned achosion brys yn ogystal a chlaf sydd wedi disgyn allan o goeden.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Tri Tryweryn

Tri Tryweryn

Cyfle arall i weld y rhaglen ddogfen yn dilyn marwolaeth ddiweddar John Albert Jones. Yn hwyr nos Sadwrn, 9 Chwefror 1963, ynghanol eira un o'r gaeafau gwaethaf ers blynyddoedd, roedd tri Chymro yn teithio i ardal y Bala. Ar yr wyneb roedd y tri yn wahanol iawn - Emyr Llewelyn, myfyriwr prifysgol oedd yn hanu o un o deuluoedd mwyaf llengar Sir Aberteifi - teulu'r Cilie, Owain Williams mab ffarm a pherchennog caffi ym Mhwllheli a John Albert Jones o Ben Llyn oedd yn gyn aelod o'r Awyrlu Brenhino

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Cyfres yn dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes yng nghwmni'r cyflwynwyr Brychan Llyr a David Oliver. Yn y bennod gyntaf, bydd y ddau yn dilyn hanes hanner blwyddyn brysur a llwyddiannus y teulu Jones, Bridfa Menai ger Llandysul. Mae'r fridfa yn enw cyfarwydd yn y maes merlod a chobiau Cymreig ac yn fenter deuluol sydd a nifer o lwyddiannau. Bydd Peter a'r teulu yn agor cil y drws ar y gwaith caled o redeg busnes a chadw safonau, gyda Brychan yn torchi llewys i helpu gyda'r gwaith paratoi ar gyfe

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

Mewn cyfres o 2016, mae'r WAG o Fon, Jude Cisse, yn ein cyflwyno i'w bywyd lliwgar. Yn y rhaglen hon, mae'n mynd a ni ar wyliau i Mallorca i aros mewn ty arbennig uwchben y mor. Mae'n treulio'i hamser yn torheulo, yn siopa am emwaith, ac yn yfed siampen gyda'i ffrindiau ar gwch moethus!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:30 Tai Bach y Byd

Tai Bach y Byd

Yn y gyfres hon o 2012, mae Ifor ap Glyn yn crwydro sawl gwlad gan edrych ar hanes y ty bach ddoe a heddiw. Heddiw, bydd yn ymweld a thoiledau Rhufeinig yn Sbaen a thy bach 130 oed yn Nhy'r Arglwyddi yn Westminster.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:58 Y Tywydd

Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 3 Lle

3 Lle - Owain Fon Williams

Cawn gwmni'r gol-geidwad Owain Fon Williams heddiw. Bydd Owain yn dychwelyd i'w filltir sgwar ym Mhenygroes lle cafodd ei fagu, ac yn trafod y gol sgaffald lle bu'n ymarfer ei sgiliau pel-droed pan yn fachgen. Ail leoliad Owain yw Trefor, lle byddai fe a'i frodyr yn treulio sawl prynhawn yn pysgota oddi ar gwch pan oeddent yn blant. Mae'r traeth yn llawn atgofion hafaidd braf o fod gyda'i deulu. Mae Owain yn mynd a ni'r holl ffordd i Ucheldir yr Alban ar gyfer ei drydydd lleoliad, sef Inverness,

17:25 Nadolig Wynne

Nadolig Wynne

Yn y rhaglen Nadoligaidd hon cawn ymuno a'r canwr opera a'r cyflwynydd Wynne Evans i ddathlu'r ?yl. Yn ogystal a pherfformio detholiad o garolau a chaneuon Nadoligaidd, bydd Wynne yn cael cwmni llond stiwdio o westeion. Mae 'Nadolig Wynne' yn sioe gerddorol llawn hwyl ac ysbryd yr ?yl gyda'r gwesteion yn ymuno a Wynne i ganu a'n diddanu.

18:20 Natur Nadolig Iolo

Natur Nadolig Iolo

Mae'r robin goch, y binwydden, y gelynnen, iorwg, uchelwydd a'r ywen i gyd yn gysylltiedig a'r Nadolig, ond o le daeth y cysylltiad yma? Mewn rhaglen arbennig mae Iolo Williams yn dadorchuddio natur wyllt yr ?yl. Planhigion ac anifeiliaid amlycaf y gaeaf sydd wrth wraidd llawer o'n traddodiadau gan gynnwys Sion Corn a'i geirw, gwledda ar wyddau gwyllt, casglu llugaeron a chnau ac addurno'r ty a'r goeden. Ond doedd y Nadolig ddim yn gyfnod saff i fywyd gwyllt yn y gorffennol; roedd y wiwer goch a

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 C'Mon Midffild: Traed Moch

C'Mon Midffild: Traed Moch

Cyfres drama gomedi yn dilyn helyntion tim pel-droed Bryncoch United. Yn y bennod yma, mae dull corfforol Bryncoch o chwarae pel-droed - y chwarae budur - yn tynnu sylw'r wasg leol, Radio Cymru a'r F.A. Sut y bydd Arthur Picton yn ymateb? Mae Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bel-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, yn serennu yn y rhifyn hwn o'r archif.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Noson Lawen

Noson Lawen - Theatr Bryn Terfel, Bangor

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson o ganu a hwyl i gynulleidfa groesawgar o Fangor yn y gyntaf o'r gyfres newydd o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. Yng nghwmni Alys Williams a'r band, Elgan Llyr, Sioned Terry, Mei Emrys, Merin Lleu Caradog, Cadi Gwen, Cor Canwy a Cari Lovelock.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Gwyl Cerdd Dant Llandysul a'r Fro 2017

Gwyl Cerdd Dant Llandysul a'r Fro 2017 - Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau'r cystadlu o ?yl Cerdd Dant Llandysul a'r Fro. Ymunwch a Nia Roberts wrth iddi edrych yn ol ar yr ?yl ddiwylliannol undydd unigryw yma.

22:00 Pechu

Pechu

Dyma'r comediwr Tudur Owen yn ei elfen, ar lwyfan, - yn ei sioe standyp 'Pechu' - yn Theatr Richard Burton yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?