S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Boj, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Nog, Meic y Marchog, Deian a Loli a'r Parti Pen-blwydd, Patrol Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur.

06: 00
Hafod Haul

Mae Jaff yn cael ei gau yng nghefn fan Ifan Pencwm ac yn teithio ymhell o'r fferm. A fydd e'n llwyddo i ddod o hyd i'r ffordd adref i Hafod Haul at Heti ?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Twt yn Gweld Ser

Mae T?t wrth ei fodd yn dysgu am y ser gan yr Harbwr Feistr. Mae'n clywed bod modd canfod eich ffordd yn y nos wrth eu dilyn. Mae HP yn cynnig sialens i T?t. Mae'r ddau am gyfeiriannu yn y nos - T?t wrth ddilyn y ser a HP gyda pheiriant arbennig ar ei gwch

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Jake

Mae Jake wrth ei fodd ar gefn ei feic. Gan ei bod yn ben-blwydd arno, bydd Heulwen a Jake, a Molly ei chwaer, yn gwneud cacen go arbennig - a hynny ar ol mynd am dro ar gefn y beic gyda'r holl deulu! Am hwyl a sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Anghenfilod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu bocs hancesi siap anghenfil. Maent hefyd yn ymweld a Ysgol Bro Sion Cwilt lle mae'r plant yn creu anghenfil.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Boj - Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mae'r ddau'n ffeindio'r pry yng ngardd Mr Clipaclop ac mae'r pry yn esbonio iddyn nhw fod rhaid iddyn nhw adael iddo fod yn rhydd. Mae Boj yn cael syniad o sut gall Mia dal gweld ei phry ond gadael iddo fod yn rhydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Digbi Draig - Cwmwl Conyn

Pan mae Betsi yn ceisio rhoi d?r i'w choeden afalau sychedig, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr.

07: 30
Gwdihw

Heddiw, cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach - Garra Rufa - yn helpu cadw traed yn lan!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Nico Nog - Arian Poced

Mae Morgan a Megan yn cadw eu harian poced mewn cadw-mi-gei, a heddiw maen nhw am wario ychydig o'r arian ar bethau melys sydd ar werth yn y cwch drws nesa'. Wrth gwrs, mae'n rhaid i Nico ymyrryd a cheisio cael rhywbeth i'w fwyta!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau a'r gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tim mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

08: 05
Deian a Loli - A'r Lori Ledrith

Mae hi'n fore prysur yn nhy Deian a Loli ac mae'r ffaith bod y llefrith wedi suro yn argyfwng! Wrth weld nad oes potel ffres wrth y stepen drws, mae Deian a Loli yn mynd ar antur i chwilio am y Lori Lefrith.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Patrol Pawennau - Cwn ar dan

Mae Fflamia yn ymarfer ar gyfer ras Y Ci Tan Cyflymaf ac mae Gwil yn penderfynu cael pawb i'w helpu. Beth all rhwystro Fflamia rhag ennill y gystadleuaeth?

08: 35
Jen a Jim a'r Cywiadur - Y - Ysbryd ac Ystlum

Mae s?n rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. Dydy Jen a Jim ddim yn cytuno ond beth, felly, sy'n gwneud y s?n?

 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Gofodwyr!!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Bore Da

Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r cwis 'Llyncu Geiriau' lle bydd dau dim o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gofio, gyfieithu a chreu geiriau o bob math. I ddilyn, bydd cyfle i weld pigion o'r gyfres Milltir?.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Barry yn cymodi efo Carys ar ol ffraeo ynglyn a pha mor aml mae Llio yn ymweld a nhw. Mae'n bwriadu mynd a Carys a Tom allan am y diwrnod unwaith y bydd Rhys wedi gosod dau deiar newydd ar ei gar. Tra bo' rhai'n edrych ymlaen at gael amser i ymlacio, mae Wyn yn llawn ei drafferth yn gwneud ei orau i gynnal ei fusnes tra'n gofalu am Siwan. Ac wrth i Barry a Carys gymryd un cam ymlaen, maen nhw'n ei ddilyn hefo dau gam mawr yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Wyn yn hyderus iawn y bydd heddiw yn mynd dipyn gwell na ddoe, ond o edrych yn ol, mae'n anodd dychmygu sut y gallai pethau fynd lawer gwaeth. Mae Barry'n benderfynol o ddod i wybod lle mae'r pres wedi mynd o ddror y gegin. Mae Carys yn flin ei fod yn meiddio cyhuddo Llio o'i ddwyn ac mae'n cynnig efallai y dylai edrych yn nes at adref er mwyn dod o hyd i'r lleidr. Arthur yw'r nesaf ar restr Barry o'r bobl mae o'n eu hamau ond mae hwnnw'n hollol bendant nad yw'n gwybod dim.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon

Calon - Y Dyfrgi Coch

Mae Mair Tomos Ifans yn gweithio'n rheolaidd mewn ysgolion a gwyliau ledled Cymru yn perfformio i blant ac yn adrodd straeon. Yn y ffilm hon o 2012, mae'n son am ei gwaith ac yn adrodd hanes Y Dyfrgi Coch.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Mae Cerys Matthews yn parhau a'i thaith yn olrhain hanes caneuon sydd a'u gwreiddiau yng Nghymru neu a chysylltiad gyda Gwlad y Gan. Yn y rhaglen hon, mae Cerys yn mynd i fyd y theatr ac yn codi'r llen ar hanes y garol neu'r hwiangerdd hyfryd 'Ar Hyd y Nos'. Yna, cawn hanes tarddiad y gan 'Pererin Wyf' wnaethpwyd yn enwog yng Nghymru gan y gantores Iris Williams yn y 1970au. Ond, cyn hynny bydd Cerys yn egluro tarddiad y geiriau gwreiddiol 'Amazing Grace' a'u cysylltiad a chaethwasiaeth a'r pro

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Gleision y Gog v Gleision y De

Mae Rygbi Pawb 'nol gyda holl gyffro Cystadleuaeth Ranbarthol dan 18 Cymru. Cawn uchafbwyntiau gem ddarbi'r Gleision, wrth i dim y Gogledd groesawu tim y De i Heol Sardis.

13:15 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil - Emma a Gareth, Chwilog

Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Gareth ac Emma o Chwilog. Fydd y darpar bar priod yn gwybod dim byd am y trefniadau a bydd yn rhaid i'r criw drefnu'r diwrnod pwysig am #5,000 - a hynny o fewn ychydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:10 Loriau Mansel Davies a'i Fab

Loriau Mansel Davies a'i Fab

Cyfres yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab. Mewn cyfres arbennig awn y tu ol i'r llen yn un o gwmniau mwyaf llwyddiannus Cymru. Yn y bennod gyntaf cawn gyfarfod y teulu, dysgu am eu hanes a mynd allan ar y ffordd gydag un o gymeriadau'r cwmni - y gyrrwr lorri laeth Dai Hands. Hefyd, mae rhywun yn y swyddfa yn chwarae triciau - ond pwy sy'n gyfrifol?

 • Isdeitlau Saesneg

14:40 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Hufen

Bydd Bryn Williams yn coginio pwdinau moethus gyda hufen - pwdin reis, pwdin bara brith a menyn a panacotta riwbob a sinsir.

 • Isdeitlau Saesneg

15:05 Y Castell

Y Castell - Adeiladu

Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell - yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Sut roedd modd codi adeiladau mor fawr a chadarn ganrifoedd yn ol, heb dechnoleg fodern? Mae'n stori wefreiddiol ac yn stori unigryw Gymreig.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Ras yn Erbyn Amser

Ras yn Erbyn Amser

Deunaw mis ar ol iddi goncro gwres a lleithder marathon y jwngl yn yr Amazon, mae Lowri Morgan yn barod am her eithafol newydd. Mae'r cyflwynydd a'r anturiaethwr ar fin gwthio ei chorff i'r eithaf - unwaith eto. Ond y tro yma, mae'n wynebu oerfel Cylch yr Arctig. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2011.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:30 3 Lle

3 Lle - Beti George

Yn y rhaglen hon Beti George sydd yn ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig iddi dros y blynyddoedd. Ei dewis yw ynys Samos yng ngwlad Groeg, Coed y Bryn ger Llangrannog a Nant y Moel, ger Penybont-ar-Ogwr. Bydd Beti George yn cyflwyno rhaglen ar S4C nos Fawrth am ei phrofiadau o ddelio a marwolaeth ei phartner o Alzheimer's a'i hymgyrch i wella cyfleusterau ar gyfer y rhai sy'n dioddef a'u teuluoedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

17:00 Ffermio

Ffermio

Bydd Daloni yn Llyndy Isaf yn siarad a Teleri Fielden ar ol ei thri mis cyntaf yn rhedeg y fferm. Bydd Meinir yn ymweld ag aelodau'r Gymdeithas C?n Defaid Cymreig, sydd yn dathlu 20 mlynedd o warchod brid unigryw. A bydd Alun ym Mhrifysgol Aberystwyth yn trafod y cwrs gradd mewn Amaethyddiaeth gyda Cain Owen.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Adre

Adre - Sian James

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru. Mae pob rhaglen yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu cymeriad y person sy'n byw yno. Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y gantores a'r actores, Sian James.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Cynefin

Cynefin - Castell Newydd Emlyn

Bro Emlyn sydd yn mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yr wythnos hon wrth iddyn nhw fynd ar drywydd rhai o straeon difyr, cudd a gwaedlyd yr ardal. O ddreigiau tanllyd a rhyfeloedd gwaedlyd i ddiwydiannau a chrefftau traddodiadol, mae Bro Emlyn yn frith o straeon difyr. Yn ogystal a chymryd rhan yn ras flynyddol cwryglau Cenarth, byddant yn darganfod pwy, neu beth, oedd y Wiber, cyn cael taith freintiedig o amgylch eglwys go arbennig yn hen Wersyll Rhyfel Henllan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Craith

Craith

Mae Lowri Driscoll, nyrs leol, yn denu sylw Dylan Harris. Mae Cadi a Vaughan yn clywed mwy am fywyd caled Mali wrth ymweld a'i ffrind ysgol, Sara Dean. Mae ymwelwyr digroeso yn galw yng nghartref Dylan a Iona Harris i holi os oedd y trigolion wedi sylwi ar unrhyw beth anarferol y noson cyn i gorff Mali gael ei ddarganfod.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Dim ond Rhif

Dim ond Rhif

A hithau'n fam-gu 63 oed, mae Nia Ceidiog yn penderfynu ymroi i sialens heriol iawn. Mae hi'n ymrwymo i gystadlu mewn Cystadleuaeth Corfflunio. Mae hi'n gymharol ffit ond a fydd hi'n llwyddo i oresgyn y rhwystrau enbyd ar ei siwrnai? A fydd rhywun sydd ddim yn bwyta cig nag yn yfed llaeth yn gallu adeiladu digon o gyhyr? A fydd hyn yn gydnaws a'r bywyd yogi mae Nia yn ei fyw? A fydd hi'n cyrraedd y llwyfan yn ei bicini disglair mewn Pencampwriaeth Brydeinig ym Mirmingham o fewn y flwyddyn?

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Ward Plant

Ward Plant

Cyfres newydd yn dilyn hynt a helynt Ward Plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. Am ddeufis - drwy'r dydd a'r nos, bu'r camerau'n dilyn cleifion bach yr ardal yn cael eu gwella gan ddoctoriaid a nyrsys ward Dewi. Heddiw, hanes efeilliaid bach yn cael eu geni bythefnos yn gynnar, a hogyn bach yn cael ei ruthro i Ysbyty Alder Hey, Lerpwl.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?