S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Yr Ysgol - Plannu

Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio ac yn peintio potiau lliwgar a chawn gwrdd a ieir Talar.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Cwpwrdd Cadi - Yr Un Bach Mawr

Mae Cadi a Jet yn ymweld a phentref traddodiadol yr Americanwyr cynhenid.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido ac i ffwrdd a'r gwahanol gerbydau! Ond tybed gan bwy fydd y p?er i ennill y wobr ddirgel?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Charli ac Edi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Nico Nog - Tynnu lluniau

Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffon symudol ac mae Megan wrthi'n brysur yn tynnu lluniau o olygfeydd hyfryd yr ardal. Ond yn anffodus, mae rhywun na ddylai fod yno yn ymddangos ym mhob llun!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Gwdihw

Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Digbi Draig - AbraCNAUdabra

Pan mae Llyfr Swyn a Betsi yn ffraeo ynglyn a beth yw tylwythen deg dda, mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd.

07: 25
DipDap - Galeri

Mae'r Llinell yn tynnu lluniau ar gyfer Dipdap ond beth ydyn nhw mewn gwirionedd?

07: 30
Sam Tan - Ffoi o Ynys Pontypandy

Mae Arloeswyr Pontypandy yn mynd ar drip i Ynys Pontypandy ac mae Norman, Sara, Jams a Mandy yn awyddus i brofi mai nhw yw'r fforwyr gorau erioed! Ond pan aiff tri ohonynt allan mewn cwch ar y mor, mae Jams yn gorfod gwneud ei orau i'w hachub!

07: 45
Deian a Loli - a'r Ty Bach Twt

Mae llygoden yn y ty! Mae Deian a Loli'n ceisio rhybuddio'r llygoden nad yw eu ty nhw'n lle saff iddi, ond ble arall gall hi fynd?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - a'r Mor-fuchod

Wedi i storm daro'i Dandd?r mae braich Capten Cwrwgl yn cael ei dal mewn cragen fylchog, ond tydi o ddim yn galw am gymorth gan y criw gan ei fod am iddyn nhw fynd i achub mor-fuchod sydd mewn perygl yn y storm fellt.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Ty Mel - Helfa Drysor

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wahan.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Be ga i fod pan

Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Guto Gwningen - Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg, ac mae'n rhaid i Guto fynd ar frys i ddod o hyd i'w chwaer fach cyn i Hen Ben gael gafael arni.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Yn yr Ardd - Mor-ladron

Mae Wali y wiwer yn ddiflas iawn yn yr ardd heddiw. Mae ganddo lygad tost ac yn gorfod gwisgo patchyn dros ei lygad fel mor-leidr. Mae Fflach y wenynen a gweddill y criw yn yr ardd yn mynd ati i godi calon Wali wrth drefnu antur fawr ac mae'r criw yn cael llawer o hwyl!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Popi'r Gath - Dewin Doeth

Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin y Sglefrfwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Pioden Stiw

Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu, gan gynnwys clustdlws Mam, breichled Elsi, a broets nain, mae Stiw yn penderfynu dod o hyd i'r lleidr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Fferm Y Coblynnod

Mae un o'r ieir enfawr yn dianc wrth i Mali a Ben ymweld a fferm y coblynnod. A fyddant yn gallu ei dal hi er mwyn cael gafael ar wy i'r Brenin Rhi?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Holi Hana - Mor Drist

Mae Muzzy llygoden yn drist iawn ond nid yw'n gwybod pam. Ar ol mynd i weld Hana i gwyno ei fod yn teimlo'n isel a di-hwyl mae hi'n sylweddoli gan bwyll bod ei dadcu wedi marw yn ddiweddar a'i fod yn gweld eisiau fe'n fawr. Mae Hana, Owen, Beti a Francis yn helpu Muzzy i blannu gardd fach hyfryd gyda'i gilydd er cof amdano.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Tecwyn y Tractor - Gwarchod

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Deian a Loli - A'r Lori Ledrith

Mae hi'n fore prysur yn nhy Deian a Loli ac mae'r ffaith bod y llefrith wedi suro yn argyfwng! Wrth weld nad oes potel ffres wrth y stepen drws, mae Deian a Loli yn mynd ar antur i chwilio am y Lori Lefrith.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Cwpwrdd Cadi - Meic y Mwnci!!

Mae Cadi a'i ffrindiau yn penderfynu bod yn filfeddygon ac yn trin pob anifail o'r llygod bychain i'r deinasoriaid mawrion.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Mi Wela i......

Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen, ond pan fyddan nhw'n sylweddoli nad ydy Brethwen yn gweld yn dda iawn, mae Sim, Sam a S?n yn datrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Nico Nog - Arian Poced

Mae Morgan a Megan yn cadw eu harian poced mewn cadw-mi-gei, a heddiw maen nhw am wario ychydig o'r arian ar bethau melys sydd ar werth yn y cwch drws nesa'. Wrth gwrs, mae'n rhaid i Nico ymyrryd a cheisio cael rhywbeth i'w fwyta!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu Gyda Cyw

Dysgu Gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Fflic a Fflac - Amser Snac a Glas

Yn y bennod yma byddwn yn mynd i'r Cwtch unwaith eto i glywed mwy o Fflic, Fflac, Elin a Cen. Gwyliwch Fflic a Fflac yn dysgu am y lliw glas a'r glaw. Bydd y cymeriadu yn canu i nifer o ganeuon gan gynnwys 'Sblasio yn y glaw'.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw, fe awn ar antur gyda'r rhif 2 i weld yr anifeiliaid yn y s?.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Cwm Teg - Yr Enfys

Mae'n bwrw glaw yng Nghwm Teg heddiw a tydi Elen ddim am fynd allan i chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Sbridiri - Dwylo

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle mae'r plant yn creu murlun enfys.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Heulwen a Lleu - Peintio

Mae Heulwen am beintio llun ond yn methu'n lan a phenderfynu beth i'w baentio. Dydy Lleu'n fawr o help, tybed all yr anifeiliaid gynnig syniadau?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Lisa Jen Brown

Lisa Jen Brown fydd yn cerdded gyda Iolo Williams o Bont y Twr, Bethesda tuag at y Carneddau. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2002.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil - Sophie a Rhys, Deiniolen

Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Rhys a Sophie o Ddeiniolen. Fydd y darpar bar priod yn gwybod dim byd am y trefniadau a bydd yn rhaid i'r criw drefnu'r diwrnod pwysig am #5,000 - a hynny o fewn ychydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Mae Cerys Matthews yn parhau a'i thaith yn olrhain hanes caneuon sydd a'u gwreiddiau yng Nghymru neu a chysylltiad a Gwlad y Gan. Mae'n darganfod straeon difyr am ein hemyn-don fwyaf enwog 'Cwm Rhondda' a sut achubodd hi'r dydd yn Eisteddfod Genedlaethol Treorci 1928. Cawn hefyd hanes sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru wrth fynd ar ol gwreiddiau a phwysigrwydd yr alaw werin 'Tra Bo Dau'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, yn cynnig ychydig o dips steilio a chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Arthur yn dod adref o'r ysbyty a Carla yn penderfynu dweud wrth Gwenda ei bod yn cael ei gor-weithio. Mae Geraint a Liz yn mynd am bryd o fwyd i gartref rhieni Geraint.

15:30 Cledrau Coll

Cledrau Coll - Croesoswallt i Lanfyllin

Yn y rhaglen hon o 2000, bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd llwybr yr hen reilffordd rhwng Croesoswallt a Llanfyllin ac yn siarad a phobl oedd yn gweithio ac yn teithio ar y lein.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sam Tan, Nico Nog, Deian a Loli a Thylwyth Teg y Dannedd, Pingu, Gwdihw.

16: 00
Sam Tan - Brwydr Pen-blwydd

Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd a gan nad ydyn nhw'n gallu cytuno ar ba fath o barti maen nhw eisiau, mae Bronwen wedi penderfynu cynnal dau barti gwahanol. Bydd Sara yn cael parti pel-droed tra bo Jams yn cael parti gwyddoniaeth gyda Mrs Chen yn arwain. Pa barti fydd y gorau 'sgwn i?

16: 10
Nico Nog - Arian Poced

Mae Morgan a Megan yn cadw eu harian poced mewn cadw-mi-gei, a heddiw maen nhw am wario ychydig o'r arian ar bethau melys sydd ar werth yn y cwch drws nesa'. Wrth gwrs, mae'n rhaid i Nico ymyrryd a cheisio cael rhywbeth i'w fwyta!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Deian a Loli - A Thylwyth Teg y Dannedd

Mae dant Loli'n rhydd ac mae ganddi hi a Deian gynllun i ddarganfod beth yn union mae tylwyth teg yn ei wneud efo dannedd plant.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 40
Pingu - Pingu a'r Iglw Dyddiol

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

16: 45
Gwdihw

Heddiw ar y sioe, mae 'na ddraig farfog, gwartheg, moch, cathod a fflamingo!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Swyn y Seiren

Mae Diafol Daniels yn meddwl ei fod yn hela seiren - creadur chwedlonol sy'n twyllo morwyr gyda'i llais swynol. Mae'r teulu Nekton yn darganfod mai morfil prin gyda llais unigryw sy'n gwneud y s?n a rhaid iddynt achub ei fywyd.

17: 25
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Cwn a Defaid

Mae'r Cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm ar odre'r Wyddfa sydd yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr sy'n cerdded ar hyd llwybrau ar dir y fferm. Yn anffodus, mae nifer o'r cerddwr yn gadael eu c?n yn rhydd. Mae rhai'n ymosod ar ddefaid y ffermwr ac weithiau yn eu hanafu yn ddifrifol. Mae'r ditectifs yn awyddus i helpu'r ffermwr ac i wneud yn si?r bod perchnogion c?n yn sylweddoli pa mor bwysig yw cadw eu c?n ar dennyn.

17: 35
Ffrindiau am Byth

Cyfres yn dilyn disgyblion blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Pontardawe ac Ysgol Gynradd Cwmllynfell wrth iddyn nhw gymryd y cam pwysig a chyffrous ymlaen i Ysgol Gyfun Ystalyfera. Yn y rhaglen heddiw mae yna chwerthin a chrio wrth i flwyddyn 6 berfformio eu sioe olaf yn yr ysgol gynradd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn - Cryfder a Thechneg

Cyfres antur yn dilyn criw o anturiaethwyr amatur yn brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Yn y bennod yma bydd cryfder a thechneg y naw sydd ar ol yn cael eu profi mewn dwy sialens wahanol iawn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Heddiw, bydd Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones yn trin a thrafod holl straeon pel-droed yr wythnos wrth i Heledd Anna, cyflwynydd y gyfres newydd Cic, ymuno a nhw am sgwrs. Un o'r pynciau dan sylw bydd penodiad Ryan Giggs fel rheolwr Cymru. Bydd rhagolwg arbennig o rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG, pan fydd myfyrwyr Met Caerdydd yn wynebu'r Seintiau Newydd, yn ogystal a'r diweddaraf o holl straeon Uwch Gynghrair Cymru JD. Cawn ddod i adnabod rhai o gymeriadau'r gynghrair a bydd Clwb yr Eglwys

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Bydd Elin Fflur yn ymweld a Phwllheli ar gyfer gweithdy ukulele gyda'r cerddor Alun Tan Lan, ac Ieuan Rhys fydd ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A fydd y swper ym Maes y Deri yn llwyddiannus? Mae gan Colin dasg gyfrinachol i'w chwblhau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Darren Drws Nesa

Darren Drws Nesa

Drama deuluol yn dilyn hanes bachgen ifanc sy'n cael ei ddal rhwng dau deulu ar ol i'w rieni wahanu. Mae David yn trio ei orau i ymlacio mewn gwers ioga tra bod Kevin yn paratoi'r home brew. Mae Angharad yn poeni am Dyfrig yn cael ei fwlio ond mae Darren yn dweud y gwnaiff o sortio fo!

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Chwaraeon y Dyn Bach

Chwaraeon y Dyn Bach

Yr wythnos hon bydd James Lusted yn siarad a Deio Brunelli a Troy Maclean am bwysigrwydd chwaraeon yn Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth, ac yn cyfarfod y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones o Gaerdydd. Bydd Brian Roberts o Danygrisiau hefyd yn mynd ar wib - nid yn ei gadair olwyn, ond mewn car rasio a bydd yn son am sut y torrodd record byd hefo beic pedair olwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Dreigiau v Gleision y Gogledd

Y Dreigiau sy'n herio tim Gleision y Gogledd yng Nghystadleuaeth Ranbarthol dan 18 Cymru. Mae'r Dreigiau wedi cael dechrau da i'w hymgyrch a byddant yn hyderus o barhau a'r llwyddiant yn Ystrad Mynach. Cyn fewnwr y Dreigiau, Wayne Evans, sy'n ymuno a Lowri Wynn a Rhys ap William ar gyfer y gem.

22: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:45 Hillsborough: Yr Hunllef Hir

Hillsborough: Yr Hunllef Hir

Rhaglen arbennig yn dilyn Dylan Llewelyn o Bwllheli sy'n edrych 'nol ar drychineb Hillsborough, Sheffield lle bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl mewn gem bel-droed ar 15 Ebrill, 1989. Bu Dylan yn dyst i drychineb chwaraeon gwaethaf Prydain. Yn ogystal a chwrdd a rhai o'r teuluoedd gollodd anwyliaid, bydd hefyd yn siarad a chwaraewyr Lerpwl, Ian Rush a John Barnes. Bydd nifer o'r Cymry fu hefyd yn dyst i'r digwyddiadau erchyll yn siarad yn agored am y tro cyntaf am eu profiadau dirdynnol.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?