S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Huwi Stomp 1

Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn galw draw i weld Dona Direidi yn ei chartref pinc. Mae Huwi'n poeni fod y bwrdd adar y mae e wedi ei adeiladu ar gyfer yr adar yn wag. Mae Dona'n cynnig gwneud cacennau bwyd i'r adar.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Abadas - Chwyddwydr

Mae Ela wedi blino'n lan. A fydd hi'n rhy flinedig i chwarae gem y geiriau? Ymunwch a'r Abadas i weld pwy gaiff ei ddewis i edrych am air newydd Ben ac i weld ble ar yr ynys fydd e.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Syrcas Deithiol Dewi - Byd y Bel

Mae hyfforddwr pel-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld a'r syrcas.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Ailgylchu

Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin drewllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud s?n o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael a'r broblem! Ar ol creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

07: 10
Y Diwrnod Mawr - Teilo

Hogyn bach pum mlwydd oed o Lanuwchllyn yw Teilo ac ar ei Ddiwrnod Mawr mae'n cael cyfle i rannu llwyfan roc gyda cherddor enwog - sydd hefyd yn Dad iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Ynys Broc Mor Lili - Snipyn

Mae Lili yn gwneud ffrind newydd ond yn ei ffeindio hi'n anodd dweud ffarwel.

07: 35
Peppa - Sglefrio

Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio, ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Ceir cymeriadau newydd sbon fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid a rhai o'r ffefrynnau fel Teulu Siang di Fang, Dai Disgo a Phlismon Preis. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Morlo Harbwr

Wedi i un o gleifion Pegwn, Sisial yr atalbysgodyn, fynd ar goll, mae'r Octonots yn gofyn am gyngor ditectif tanfor galluog iawn - morlo harbwr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Byd Begw Bwt - Gwenni aeth i Ffair Pwllheli

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does dim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gan yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn gwrdd a Gwenni wrth iddi fynd i ffair Pwllheli i brynu padell bridd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi isio ennill

Pan enillodd y Dywysoges Fach ei gem gyntaf o nadroedd ac ysgolion roedd hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb yn y castell.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Twmffi Wych

Er ei fod yn gwneud ei orau i roi cynnig arni, mae Twmffi'n meddwl nad ydi o'n dda am wneud yr un pethau a'i ffrindiau. Mae o'n drist ac mae'n rhaid i'w ffrindiau ei atgoffa pa mor wych ydi o am fownsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Twt dan ddwr

Pan ddaw Sasha'r llong danfor i'r harbwr, mae T?t wrth ei fodd. Cyn pen dim mae'r ddau ffrind yn chwarae 'llongau tanfor' ac mae T?t yn cael cyfle i weld y rhyfeddodau sydd o dan y d?r.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Y Coblynnod Anweledig

Mae'r coblynnod yn troi eu hunain yn goblynnod anweladwy er mwyn chwarae mwy fyth o driciau ar drigolion Gwlad y Teganau.

09: 05
Sbridiri - Olwynion

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu jig-so o lun o Twm ar ei feic newydd. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, lle mae'r plant yn creu ceir rasio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Pingu a'rAwyren Bandiau Lastig

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 30
Bobi Jac - Rhedeg ar ol Pethau

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar ol pethau mewn antur yn y wlad.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Huwi'n dweud 'Diolch'

Mae'n ddiwrnod ffair yr Ysgol Feithrin, ac mae pawb yng Nghei Bach yn brysur yn casglu pethau at ei gilydd er mwyn eu gwerthu yn y ffair. Ond mae gan Huwi ffrind go arbennig y mae'n awyddus iawn i ddweud "diolch" wrtho, er mawr syndod i bawb arall!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Heini 1

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld a Dona Direidi. Mae Dona wedi blino'n lan gan ei bod hi newydd gystadlu ym mabolgampau'r ysgol ond heb fawr o lwyddiant. Mae'n sylweddoli fod angen iddi gadw'n heini ac ar y gair mae Heini yn ymddangos i'w helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Iglw

Mae'r Abadas yn chwarae ar lan y mor. A fyddant yn dod o hyd i air heddiw, 'iglw' yno? Mae antur 'aba-dwbi-di' arall yn aros i un o'r triawd ond pwy?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Syrcas Deithiol Dewi - Syrcas y Mor-ladron

Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe mor-ladron.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Deinosor sialc

Mae Bing eisiau tynnu llun mawr felly mae Fflop yn dod o hyd i sialc i wneud llun ar y pafin.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carlamu Carlamus

Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Daw'r ateb wedi i Meic golli'r tartenni ar y ffordd, ac wrth i bawb sylweddoli mai i'r Llychlynwyr oedden nhw i fod

11: 15
Y Diwrnod Mawr - Teleri

Dyw Teleri erioed wedi ymweld a fferm ac ar ei Diwrnod Mawr dyna'n union beth a wna. Nid unrhyw hen fferm ychwaith, ond yr union fferm lle cafodd ei ffrind pennaf - ei Nain - ei magu yn ardal Llandrillo ger Corwen.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Ynys Broc Mor Lili - Tartan Gwymon

Mae hen lwy bren ar y traeth yn ysbrydoli Nonna Moc i goginio ei phei gwymon enwog. Mae Morgi Moc yn mynd a Lili i chwilio am wymon ond aiff yn rhy bell a chael ei ddal gan y llanw.

11: 35
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cawn gwrdd a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid a rhai o'r ffefrynnau fel Teulu Siang di Fang, Dai Disgo, a Phlismon Preis. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Peppa - Y Cloc Cwcw

Mae Dadi Mochyn yn weindio hen gloc cwcw. Wrth i'r cloc daro'r awr mae aderyn pren yn nedio allan gan ysgwyd ei adenydd a chanu 'Cwcw!'

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Perthyn

Perthyn - Shirley Ellis

Shirley Ellis sydd ar drywydd ei theulu oedd yn cloddio plwm ac arian yng ngogledd Ceredigion mewn rhaglen o 2011. Ymfudodd nifer o deulu Shirley o Aberystwyth i America yn y 1860au yn ystod y Rhuthr Aur. Ond beth ddigwyddodd iddynt, ac i'r teulu arhosodd yng Nghymru? Tybed a fydd Perthyn yn canfod atebion i Shirley?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Llanfair Caereinion

David Oliver sy'n arwain Noson Lawen o Lanfair Caereinion yng nghwmni Sian James, Parti Cut Lloi, Eilir Jones, Robert Lewis, y gr?p gwerin Alaw, Cor Ffermwyr Ifanc Llanfyllin, Triawd Moeldrehaearn a pharti plant Ysgol Pontrobert.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Cyfres o 2013 yng nghwmni Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n cyflwyno cyplau o Ddolgellau a Gorslas. Dau gwpl, dwy rownd ond dim ond un cyfle i ennill #1000. Ai Dylan a Nia neu Angharad ac Aled fydd yn cael y nifer fwyaf o atebion sy'n cyd-fynd? Pwy sydd yn hwyr i bobman a phwy sy'n anniben? Cipolwg diddorol a difyr ar y ddwy berthynas wrth i'r cystadleuwyr wynebu cwestiynau treiddgar Stifyn a Heledd gyda'r tensiwn yn codi wrth iddynt nesau at y 'Cwestiwn Mawr'.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Tips ffasiwn gan Huw Fash, cyngor meddygol gan Dr Ann, a sgwrs am yr elusen RABI.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Gwanas i Gbara

Gwanas i Gbara

Bu'r awdures a'r gyflwynwraig boblogaidd Bethan Gwanas yn gweithio fel athrawes dan gynllun VSO ym mhentref Gbara yn Nigeria, gorllewin Affrica. Yn y rhaglen hon o 2010, dilynwn Bethan wrth iddi ddychwelyd i'r pentref anghysbell i gwrdd a rhai o'i chyn ddisgyblion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, TiPiNi, Ynys Broc Mor Lili, Guto Gwningen, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Sera Sebra, Merch y Postmon

Mae Sara Sebra, merch y postmon, yn ymuno a'i thad yn ei waith yn dosbarthu'r post dyddiol.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
TiPiNi - Caerfyrddin

Heddiw mae TiPiNi wedi cyrraedd Caerfyrddin ac yn nhref hynaf Cymru mae Kizzy a Kai wedi dod o hyd i bedwar ffrind newydd. Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu iddyn nhw am Gastell Caerfyrddin ac am hen, hen lyfr o'r enw Y Llyfr Du. Mae digon o ddeunydd can yn fanna!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ynys Broc Mor Lili - Seiriol y mor-leidr

Mae Lili'n dod o hyd i scarf mor-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc Mor. Mae hi'n cyfnewid Seiriol a Gwil am y dydd gan fod Seiriol i'w weld yn ffrind mwy addas ar gyfer mor-leidr. Ond mae Seiriol yn ddireidus iawn ac yn waith caled ac mae Lili'n falch o gael ei ffrind gorau, Gwil, yn ol wrth ei hochr.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes y Mudo Mawr

Mae tad Lili wedi penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl ac mae Lili'n cael aros efo'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Achub petha da

Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew yn y bae! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y c?n bach.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Chwarter Call

Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Ceir digonedd o hwyl a chwerthin wrth i Postman Chav o 'Rong Cyfeiriad' rapio ei ffordd ar hyd strydoedd ei rownd.

17: 20
Kung Fu Panda - Talu Crocbris

Mwy o anturiaethau gyda King Fu Panda.

17: 45
Rygbi Pawb - Scarlets v Gleision y Gogledd

Y Scarlets sy'n croesawu tim Deheuol rhanbarth y Gleision i Barc y Scarlets yng ngem olaf tymor Pencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Ymunwch a Rhys ap William a Lauren Jenkins wrth iddynt ddilyn y diweddaraf ym myd rygbi ieuenctid Cymru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Cartrefi diddorol o 2004 yng nghwmni Aled Samuel gan gynnwys gwesty ar lan y mor yn Aberdyfi, ty capten gorffenedig Lois Prys yng Nghaernarfon a chartref Maggie ac Ifan Roberts yn Nolgellau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Hwfyr newydd sbon yw'r buddsoddiad diweddaraf mae Meical a Michelle wedi ei wneud ar gyfer Sglein. Peiriant newydd ar gyfer cytundeb newydd ond maen nhw'n mynd i gael sioc ar ol cyrraedd y swyddfa. Ar ol i Dylan dynnu blewyn o drwyn Mathew drwy son am ei hanes gyda Llio, mae Mathew yn benderfynol o wneud bywyd yn anodd iddo yn yr ysgol - ac mae ganddo gwpl o bethau i'w dweud wrth Jim. Problem o fath arall sydd gan Robbie yn yr ysgol. Mae 'na drip ysgol ar y gweill a tydi o ddim yn si?r a gaif

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Cawn flas o gynhyrchiad newydd y Theatr Genedlaethol, 'Y Tad', a byddwn yn ymweld a Threorci i gyfarfod y Cymry sy'n rhedeg siopau ar y stryd fawr.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Gyda Chester yn dysgu gyrru, a fydd heolydd Cwmderi yn ddiogel byth eto?! Mae Ffion yn trafod ei phroblem ariannol gyda hen ffrind.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Mae hi'n dymor newydd ym Mhorth y Glo ac yn gyfle i'r staff a'r disgyblion ddechrau o'r newydd. Mae 'na waed newydd yn yr ysgol - teulu'r 'Wildes' - a fydd eu cymeriadau'n cyd-fynd a'u henw? Wrth i Ceri annog Aled i geisio symud ymlaen, daw'n glir nad yw'r gymuned yn barod i anghofio Nathan Griffiths wrth i Aled a Ceri dderbyn bygythiadau personol yn ddienw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Pawb a'i Farn

Pawb a'i Farn - Cilgerran

Daw'r rhaglen heno o Blasdy Rhosygilwen, Cilgerran gyda Dewi Llwyd yn llywio'r drafodaeth. Y panelwyr a fydd yn ateb cwestiynau pobl yr ardal yw Simon Thomas, AC Plaid Cymru; Paul Davies, AC Ceidwadwyr; Eluned Morgan, AC Llafur; cyn arweinydd Cyngor Sir Benfro, John Davies a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Rhaglen arbennig o Abertawe yn y gyfres sy'n dathlu'r gorau o bel-droed Cymru a thu hwnt. Bydd Dylan Ebenezer a chyn-chwaraewr y Swans, Owain Tudur Jones, yn adolygu tymor Abertawe yn Uwch Gynghrair Lloegr hyd yma. Cawn ddod i adnabod Mael Davies, un o ser ifanc Abertawe, a chlywed stori ddirdynnol Lauren Hancock, sydd wedi dychwelyd o anaf difrifol i chwarae dros dim Merched Abertawe. Cawn drafod y diweddaraf o Uwch Gynghrair Cymru JD hefyd wrth i ail ran y tymor ddechrau o ddifri'.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?