S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Betsan Brysur 2

Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar fin coginio torth o fara i Huwi Stomp. Mae Dona'n cytuno helpu Betsan er mwyn cael blas o'r dorth.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Tylwythen Deg y Plu

Mae pawb yn gyffrous pan fo Tili'n colli dant gan y bydd y Dylwythen Deg yn dod ag arian i gyfnewid amdano! Mae Fflur yn drist gan nad oes ganddi hi ddannedd felly mae'r ffrindiau yn ceisio gwneud rhai iddi, tybed a ddaw Tylwythen Deg arall i godi calon Fflur

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Dwi Ddim Yma!

Does neb yn gallu dod o hyd i Ig Og! Pan mae ei ffrindiau'n galw ei henw maen nhw'n clywed yn y pellter, "Dwi ddim yma!"

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Brodyr Coala - Hufen Ia Newydd Loli

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cleddyf Go Iawn

Wrth geisio cael Efa i droi'r cleddyf mae hi wedi 'i wneud iddo yn ol i'w gleddyf go iawn, mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y c?n! Y wers i Meic ydy bod marchog go iawn yn defnyddio unrhyw beth sydd ar gael iddo!

07: 15
Sbarc - Llaeth

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema?r rhaglen hon yw Llaeth.

07: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Neidr

Mae Mwnci'n diwrnod da o chwarae a siglo 'nol ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Cawn weld y neidr yn gwneud cylch bach, gan wthio ei dafod mewn a mas a llithro o gwmpas.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ahoi! - Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont

Mor-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 55
Peppa - Y Llwyn Mwyar Duon

Mae Peppa a'i theulu'n hel afalau a mwyar duon yng ngardd Nain a Taid Mochyn i wneud pwdin.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Paun Bach - Pen Bach

Mae Percy y paun bach brwdfrydig a hyderus yn methu deall pam ei fod mor amhoblogaidd. Pan mae Myrtl a Percy yn dathlu eu pen-blwydd ar yr un diwrnod mae Percy, ar ol brolio ei fod yn mynd i gael y parti mwyaf a'r gorau erioed, yn cael siom pan fo pawb yn cyhoeddi eu bod yn mynd i barti Myrtl yn lle. Wrth ddangos i bawb yn y swyddfa sut mae peintio a phapuro a gwneud lemoned, mae Percy yn ymddiheuro i Myrtl ac mae pawb yn mwynhau'r parti gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Olwen

Pan mae Olwen yn fawr, mae hi eisiau dawnsio stryd fel Trystan. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw ddysgu symudiadau newydd a dawnsio stryd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Peidiwch a'n Gadael Mr Clipacl

Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn son ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. Ond camddealltwriaeth llwyr yw'r holl beth - ei hen gadair esmwyth sydd wedi mynd yn hen! Diolch i syniad Boj-a-gwych mae Boj yn dod o hyd i ffordd o adnewyddu hen gadair Mr Clipaclop.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Cyfrifiadur

Daw Ben ar draws yr Abadas yn chwarae 'Dilyn Dan'. Mae'n awyddus i ymuno yn y chwarae ac yn gofyn iddynt a hoffent chwarae 'gem y geiriau'. Mae gair newydd Ben i'w ganfod yn y ty. Tybed beth yw e?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnod y Tacluso Twt

Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Mae'n gofyn i Bw-bach am help, ond 'dyw e ddim gwerth. Pwy allai helpu? Mae'n edrych drwy'r pellynagos ac yn gweld Mam - perffaith! A fydd Mam yn fodlon helpu i lanhau?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Cwrs Golff

Mae gwahadden yn creu hafoc ar gwrs golff y Brenin Rhi felly mae corrach bach yn dod i helpu. Cyn hir, mae'r corrach yn rhoi gorchmynion i'r coblynnod ac yn troi cwrs golff y Brenin yn gwrs golff gwallgof

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Cardiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Gwrtaith

Mae Meripwsan yn helpu Wban i chwilio am wrtaith ac yn darganfod ffordd o'i wneud o'r newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari, y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. Mae pob un sydd yn ei chyfarfod yn cael ei ddarbwyllo ei fod hefyd yn gangar? - ar wahan i Bob, y ceffyl diog. Ond oes ganddo fo obaith o berswadio pawb i roi'r gorau i hopian?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Pawb yn Hapus!

Mae Sali Mali, Jac y Jwc a Pili Pala'n ceisio plannu blodau yn barod ar gyfer y diwrnod mawr. Wedi'r cyfan, rhaid i Bentre Bach fod yn hardd iawn ar ddiwrnod priodas Jac y Jwc a Jini. Mae Jac Do hefyd yn awyddus i helpu ac i blannu blodau o dan ei dy pen coeden. Felly, tybed pwy sy'n dwyn yr hadau a'r blodau bach oddi ar Sali Mali?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Trystan

Yr wythnos hon mae Trystan yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae hi'n bwrw glaw felly yn anffodus dydy Trystan ddim yn gallu chwarae pel-droed. Mae'r ddau yn mynd ati i greu'r bwrdd pel-droed gan ddefnyddio ffelt, bocsys hufen ia gwag, peli ping pong a gwellt.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Dant y Llew

Mae Arthur yn cael diwrnod arbennig o braf pan ddaw ar draws dant y llew yn yr ardd. Mae o'n ceisio cyflwyno ei ffrind newydd i bawb ond maen nhw i gyd yn gwneud pethau sy'n creu gwynt ac mae gan Arthur ofn y bydd y dant y llew yn chwythu i ffwrdd!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Beth yw Hwnna?

Mae Ig Og a'i ffrindiau wedi'u syfrdanu gan ymwelydd newydd ar eu planed - beth a phwy yw e?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Brodyr Coala - Anrheg Ben-blwydd Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gem Guddio

Mewn gem guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galath. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

11: 15
Sbarc - Coed

Thema'r rhaglen hon yw Coed.

11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Broga

Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Mwnci a'r plant yn dilyn Broga wrth iddo neidio, chwythu ei fochau a chrawcian.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Ahoi! - Ysgol Trelyn, Y Coed Duon

Mor-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 55
Peppa - Ffrindiau Mawr Carys

Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Ond dyw'r plant mawr ddim eisiau chwarae gemau 'babiaidd'.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dudley ar Daith

Dudley ar Daith - Sir Fon

Sir Fon sydd ar fwydlen Dudley heddiw. Mae'n dechrau ei daith mewn becws yn Llangefni gan baratoi rysait am fara Guinness. Mae'r bara'n cyd-fynd yn berffaith a chynnyrch amlwg o'r ynys, cregyn gleision. Sian Miriam sy'n cael ei mentora gan Dudley yr wythnos hon gyda rysait o bysgod mewn saws tomato, garlleg ac olifau a phwdin ricotta i lenwi boliau ei ffrindiau a'i nain a'i thaid. Byddwn hefyd yn mynd draw i'r Fali i dy gwledig Cleifiog Uchaf, ac yn cael blas ar bwdin lemwn siarp a melys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cynefin

Cynefin - Rhydaman

Y tro hwn bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Aman gan fynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal sydd wedi ei ddylanwadu'n llwyr gan yr hyn oedd i'w ddarganfod o dan ein traed. O grwydro dros ac o dan y Mynydd Du cawn gyfle hefyd i ymweld ag un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru ac un o fusnesau teuluol enwocaf Cymru yn ogystal a chlywed am gysylltiadau Ffrengig annisgwyl y dyffryn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Ward Plant

Ward Plant

Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Sammy sy'n ddeg oed yn coginio yn y stiwdio a bydd gwyliwr lwcus yn derbyn gweddnewidiad.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 John Ac Alun

John Ac Alun

Mwy o ganu gwlad gyda'r ddeuawd boblogaidd, John ac Alun a'u gwesteion, Y Brodyr Gregory.

15:30 Dathlu

Dathlu - Dan a Lilian Jones

Yn y rhifyn yma o Dathlu, bydd Nia Parry a'r cynllunydd Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i gwpl o Lanwnnen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ynys Broc Mor Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Beicio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ynys Broc Mor Lili - Hydd rhydd

Mae damwain ar y ffordd i Gastell Carw yn gwneud i gerflun enfawr rolio lawr y bryn yn gyflym iawn!

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Arwydd Arbennig

Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain, ond yn hytrach na galw Meic, maen nhw'n galw'r Llychlynwyr! I achub Sbarcyn, rhaid i Meic ddysgu arwydd newydd - a dysgu sut i fod yn well athro!

16: 30
Ahoi! - Ysgol Treganna, Caerdydd

Mor-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

16: 50
Henri Helynt - Yn Cael Swydd

Mae Dad yn 'annog' Henri i gymryd swydd dydd Sadwrn yn y parc lleol, ond buan iawn y mae Henri'n darganfod criw i wneud y gwaith drosto. Yn y cyfamser mae Alun yn ymgyrchu i warchod mwydyn prin.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Pryfyn Undydd 1

O'r diwedd mae Coch yn dod o hyd i gariad - ond am ba hyd?

17: 05
Dreigiau: Marchogion Berc - Perlau Peryglus

Pan mae Sgodraed yn dychwelyd gyda gwrthrych sydd yn goleuo, mae Gobyn yn ei 'adnabod' fel carreg ffawd lwcus. Er iddynt ddarganfod maes o law mai wy Newidian ydy hwn, mae Snotfawr yn gweld cyfle ac yn dwyn mwy er mwyn gwneud arian. Nawr mae'r dreigiau, sydd a'r gallu i fod yn anweledig a phoeri asid, am ddinistrio Berc er mwyn cael yr wyau yn ol. Mae'n rhaid i Sgodraed orchfygu Snotfawr er mwyn achub Berc.

17: 25
Pat a Stan - Gwylio'r Gofod

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

17: 35
Pwy Geith y Gig?

Dyma'r tro olaf i'r panel glywed y clyweliadau cyn penderfynu pwy geith y gig! Bydd 'Fleur de Lys' yn mynd yn ol i Ysgol Gyfun Llangefni. Pa atgofion fydd yn dod yn ol i'w cof a sut bydd y disgyblion yn ymateb i'r band poblogaidd? 6/8

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Prosiect Z

Prosiect Z - Ysgol Cwm Rhymni

Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Cwm Rhymni. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds?

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae diwrnod y ras yn agosau ac mae Rhys yn parhau i redeg er gwaetha'r gofid am ei iechyd. Mae Wil yn gorfod dewis rhwng helpu Rhys neu redeg i Barry - sy'n parhau i wneud iddo ddioddef er ei fod yn gwybod y gwir am yr arian. Paratoi am eu cyfarfod gyda'r swyddfa dreth mae Meical a Michelle gan feddwl eu bod yn gwneud y peth iawn nes i Michelle dderbyn cyngor fel arall yn ddiarwybod i Meical. Mae Dani'n amheus iawn o Jac ac mae pethau'n dynn iawn ar Lowri, wrth iddi dalu am drip ysgol Robbie.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd y criw'n darlledu'n fyw o Theatr y Torch yn Aberdaugleddau ar noson agoriadol y cynhyrchiad newydd 'The Wood'. Hefyd, ymweliad a siop newydd lle mae cwn yn mynd i gael eu pampro yng Nghaerfyrddin.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Ai dyma fydd diwedd priodas Dani a Garry? Mae Sheryl, Cadno a Sara yn cael noson mas!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Fferm Ffactor: Selebs

Fferm Ffactor: Selebs

Mae'r foment fawr wedi cyrraedd a thim Gareth Wyn Jones fydd yn cystadlu yn erbyn tim Ioan Doyle ar y fferm yn rownd derfynol Fferm Ffactor. Bydd y timau yn gorfod corlannu a didoli defaid ac adeiladu trelar, a bydd Stifyn Parri a Cefin Roberts yn mynd benben a'i gilydd yn y dasg beirianyddol. Bydd y tim buddugol yn ennill #3,000 ar gyfer elusen o'u dewis.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ein Byd

Ein Byd - Helwyr Pedoffiliaid

Yn rhaglen olaf y gyfres, mae Sion yn dilyn dau gr?p o helwyr pedoffiliaid o Dde Cymru. Mae e'n gweld sut maen nhw'n casglu tystiolaeth am y rhai sy'n targedu plant ar-lein ac yna'n mynd gyda nhw ar eu 'stings' i'w gwylio nhw'n herio'r unigolion wyneb yn wyneb.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Mae'r camperfan bellach wedi llwyddo i gludo'r ddau ffermwr, Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe, i Ucheldiroedd yr Alban lle maen nhw'n cael cyfle i ddysgu am saethu grugieir a hela ceirw er mwyn rheoli'r tir. Pa densiynau sy'n codi rhwng y ddau ffrind ar eu taith o dros 1500 o filltiroedd?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Caerfyrddin

Ifan Jones Evans sy'n cymryd yr awenau heno a chynulleidfa wresog o Sir Gaerfyrddin sy'n mwynhau pob eiliad yn Theatr y Lyric. Gydag Anthony Stuart Lloyd, Cor Orpheus Treforys, Gwenda a Geinor, Clive Edwards, Sipsi Gallois, Bronwen Lewis, Osian Wyn Bowen a Chor Hyn Merched Ysgol Bro Myrddin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?