S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Cacamwnci.

06: 00
Heini - Athletau

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a stadiwm athletau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - Yr Octonots a'r Selacanth

Wrth nofio mewn ogof dywyll, ddychrynllyd, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen - ond tybed ai ffosil yn unig sydd yno?

06: 40
Peppa - Ffrind Dychmygol

Mae Siwsi'r Ddafad yn dod i chwarae efo Peppa ac mae hi wedi creu ffrind dychmygol o'r enw "Llew y Llew".

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Sanau

Mae pentrefwyr Llan-ar-goll-en i gyd wedi colli eu sanau! Mae Tara Tan Toc wedi colli ei hosan ac yn gorfod hercian o gwmpas y pentre' ac mae Radli'r postmon yn gwneud ei rownd bost yn ddi-hosan hefyd! Mae Mrs Thomas yn cynnal Sioe Bypedau ond does ganddi ddim sanau (na chynulleidfa!) chwaith! A gafodd y sanau eu dwyn? Ac os felly, pwy aeth a nhw? Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddatrys dirgelwch y sanau coll?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud s?n o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael a'r broblem! Ar ol creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

07: 15
Digbi Draig - Y llun

Ceisiodd Besti fwrw tri swyn ar Digbi'n ddiweddar ond weithiodd yr un ohonynt. Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd a pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo.

07: 25
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'!

07: 35
Sam Tan - Noson Elvis

Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwain ar ddiwrnod y sioe. A fydd unrhywun arall yn gallu achub y dydd?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: SpynjBob Pantsgwar, Boom!, Crwbanod Ninja, Lois yn erbyn Anni, Kung Fu Panda, Gwboi a Twm Twm, Mabinogi-ogi.

08: 00
SpynjBob Pantsgwar - Sulwyn Llai Surbwch

Mae Sulwyn wedi cael gweddnewidiad ac mae'n gweithio gyda gwen ac egni ond mae SbynjBob yn dechrau meddwl bod yn well ganddo'r hen Sulwyn.

08: 15
Boom!

Yn y rhaglen yma hylif sy'n cael ei ddefnyddio yn y gofod ac arbrawf yn defnyddio melon, lot o geiniogau, a chraen 50 troedfedd!

08: 25
Crwbanod Ninja - Panig Dan yr Wyneb

Mae'n rhaid i'r Crwbanod amddiffyn eu cartref pan mae Bradford yn ceisio'i ddinistrio gyda chemegyn perygl.

08: 45
Lois yn erbyn Anni - Dringo

Mae sialensiau heriol a chystadleuol yn wynebu Lois ac Anni bob wythnos - ond pa un fydd yn ennill y gystadleuaeth heddiw? Y sialens nesaf i'r ddwy yw dringo tair wal yng nghanolfan ddringo dan do Caerdydd.

08: 55
Kung Fu Panda - Tan y Ddraig (Rhan 2)

Mae Po yn dychwelyd i Gwm Tangnefedd er mwyn adfer ei statws fel arwr a rhwystro'r ddraig ddrygionus Ke-Pa rhag goresgyn Tsieina.

09: 15
Gwboi a Twm Twm - Tegan Dyn Arctica

Mae Gwboi a Twm Twm yn ysu i ddod o hyd i degan brin o focs grawnfwyd. Aiff y ddau at Os i gael cyngor a hyfforddiant.

09: 30
Mabinogi-ogi - Branwen

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, bydd digon o chwerthin, crio a chanu ac ambell i drydar hefyd gyda stori Branwen.

10:00 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Sbaen: Realiti a Ffantasi

Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cynadleddau'r Gwanwyn

Cynadleddau'r Gwanwyn - Y Blaid Lafur

Y diweddaraf o Gynhadledd Wanwyn Llafur Cymru o Venue Cymru, Llandudno.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

13:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn cawn weld sut mae'r tywydd wedi effeithio ar ffermwyr - oes prinder porthiant ar gyfer anifeiliaid? Byddwn yn siarad a Gareth Wyn Jones am y tymor wyna ac yn clywed am fenter ddiweddaraf Fferm y Rhug, ger Corwen.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
13: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Gwrachod

Mae Wil Hendreseifion, Aeron Pughe a'r camperfan 'nol ac yn ymgymryd a sialens newydd. Maen nhw'n teithio dros 4000 o filltiroedd i bwynt pellaf a mwya' dwyreiniol Ewrop; i Rwmania. Yn y bennod gyntaf maen nhw'n cyrraedd prysurdeb y brifddinas, Biwcarest, ar gyfer ymweliad a brenhines wahanol iawn i'r arfer.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Mae'r ffens cyll o gwmpas ardal chwarae'r plant wedi hen bydru, felly mae Sioned wedi llwyddo i ddarbwyllo ffrind i roi help llaw iddi adeiladu un newydd. Wrth i Iwan blannu gwely newydd fydd yn gwneud defnydd o botiau yn ogystal a phridd yr ardd, Meinir sy'n cynghori ar ba afiechydon a phla y dylen ni fod yn wyliadwrus ohonyn nhw y tymor hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Crinan, Tarbert a'r Mystique

Mae'r fordaith Albanaidd yn tynnu at ei therfyn. Yn rhaglen ola'r gyfres bydd John a Dilwyn yn hwylio trwy gamlas Crinan - profiad sydd ddim yn rhy bleserus i John! Rhaid ffarwelio a'r Lotus cyn teithio mewn hen gwch Llychlynnaidd i borthladd Tarbert. Yna, maen nhw am ei throi hi 'nol am Walia Wen. Ond beth am y Mystique? Rhaid mynd i Fangor, Gogledd Iwerddon i weld be' 'di be'!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:00 Gohebwyr

Gohebwyr - Gohebwyr: John Hardy- Cofio Rhyfel Corea

Y gohebydd John Hardy sy'n mynd ar daith arbennig i Dde Corea i godi'r caead ar ryfel sydd, i bob pwrpas, wedi cael ei anghofio. Bydd John yn darganfod mwy am brofiadau ei dad Dr Ken Hardy oedd yn brif feddyg ar long y Dunera yn cludo milwyr 'nol a 'mlaen o Brydain. Bydd hefyd yn siarad a milwyr o Gymru a Chorea fu'n brwydro yn y rhyfel, yn ogystal a chlywed profiadau erchyll y carcharorion rhyfel.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Cymry'r Cant: Stori Myfanwy, Vernon a Mary

Cymry'r Cant: Stori Myfanwy, Vernon a Mary

Yn y rhaglen hon, bydd y ddiweddar Myfanwy Morris o Lerpwl, oedd yn 103 oed pan recordiwyd y rhaglen, yn cofio'r sioc o weld cyflwr truenus ei thad ar ol iddo ddod adref ar ol bod yn Garcharor Rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Hefyd, mae'r Parch Ddr Vernon Davies, 100 oed o'r Garnant, yn rhannu ei atgofion ef. Roedd yn yr un flwyddyn ysgol a Dylan Thomas a'r dyddiau yma mae'n cadw'n brysur ac yn defnyddio ei gyfrifiadur bob dydd. Cawn glywed hefyd gan Mary Keir o Dyddewi sy'n 102. Roedd Mary

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:30 3 Lle

3 Lle - Erin Richards

Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

17:00 Rygbi

Rygbi - Merthyr v Cwins Caerfyrddin

Wrth i Ferthyr gystadlu i ennill y dwbl eleni - y Cwpan ac Uwch Gynghrair Principality - heddiw maen nhw'n wynebu un o'r timau sydd wedi bod yn dynn wrth eu sodlau yn ystod y tymor. Cwins Caerfyrddin yw'r ymwelwyr i'r Wern - ond oes modd rhwystro'r ffefrynnau rhag cyrraedd eu nod hanesyddol? Y gem yn fyw yng nghwmni Owain Gwynedd, Jamie Robinson a Lowri Morgan. Y gic gyntaf am 5.15.

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Band Cymru 2018

Band Cymru 2018 - Band Ieuenctid Cymru 2018

Yn fyw o Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe, Trystan Ellis-Morris ac Elin Llwyd sy'n ein tywys trwy ffeinal y bandiau ieuenctid. Band Jazz Tryfan, Cerddorfa Jazz Ieuenctid Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a'r Fro, Band Mawr Ieuenctid Torfaen a Band Pres Ieuenctid Gwent fydd yn cystadlu am y teitl.

 • Isdeitlau Saesneg

21:30 Seiclo

Seiclo - Paris i Roubaix

Uchafbwyntiau'r ras feicio enwog yng ngogledd Ffrainc sy'n cael ei hadnabod yn lleol fel Uffern y Gogledd, diolch i'r coblau cythreulig ar hyd y ffordd. Sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Standyp: Gwerthu Allan

Standyp: Gwerthu Allan

Cyfres gomedi standyp wedi'i ffilmio yn Theatr Richard Burton, Caerdydd. Yn y rhaglen gyntaf, mae'r MC Dan Thomas yn cyflwyno Phil Cooper yn perfformio set, llai na mis ar ol iddo ddychwelyd o berfformio ei sioe un dyn yng Ng?yl Caeredin. A bydd Beth Jones ar y llwyfan gyda'i chomedi tywyll ond hoffus.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?