S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Ysbyty Cyw Bach, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Nico Nog, Sam Tan, Patrol Pawennau, Cacamwnci.

06: 00
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - a'r Crancod Dringol

Mae Harri'n dod o hyd i gneuen goco anferth ond does dim modd ei hagor heb gael cymorth gan grancod dringol sy'n byw ar ynys arbennig yng nghanol y mor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Y Ffynnon Ddymuniadau

Mae Nain Mochyn yn hoff iawn o'r corachod plastig a'r ffynnon ddymuniadau sydd yn yr ardd, ond mae Taid Mochyn eisiau cael gwared a phob un ohonynt.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Beic Radli

Mae Elsi, beic hud Radli Migins, wedi diflannu. Ai Abracadebra aeth a hi? Efallai y gall Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Achub Go Iawn

Mae Meic yn anwybyddu'r rheolau y dylai eu dilyn wrth geisio achub rhywun. Ond wrth i'r Frenhines a'r c?n gael eu hyrddio ar daith beryglys ar gert mae'n gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub!

07: 10
Nico Nog - Y Cytiau Cwn

Mae Mam, Dad, Megan a Morgan yn mynd ar awyren i Mallorca, felly mae Nico'n cael mynd i aros i'r Cytiau C?n am 'chydig ddyddiau. Mae o wrth ei fodd yn cael mynd yno i chwarae efo'i ffrindiau!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Llond Rhwyd o Bysgod

Mae Sam yn achub pobl mewn trafferth ar y mor ond ydy e'n gallu datrys problem gyda thap sy'n colli d?r?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Achub y Gloch Blymio

Mae Capten Cimwch a Francois yn mynd yn sownd ar waelod y mor yn y gloch blymio newydd.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Ar y rhaglen fyw heddiw, bydd cystadlu brwd mewn gemau gwirion gyda'r collwr yn wynebu llond lle o stwnsh yn y botel sos. Hefyd bydd cyfle i chi gartref gystadlu am wobrau anhygoel yn y gem, 'Mwy neu Lai?'. Bydd y Brodyr Bidder yn mynd 'Mas I Ware' ar Lyn Tegid yn Y Bala a bydd Owain yn nigwyddiad gemau cyfrifiadurol, 'Insomnia'. Y rhaglenni heddiw bydd SpynjBob Pantsgwar, Pengwiniaid Madagascar, Larfa, Crwbanod Ninja.

08: 20
SpynjBob Pantsgwar - Chwannen yn ei Chromen

Mae Tina Tywod wedi bod i ffwrdd i Gwymonfa ers dau ddiwrnod a mae SbynjBob a Padrig yn awyddus i'w chroesawu'n ol gyda pharti - ond nid yw Tina'n dychwelyd ar ei phen ei hun.

08: 50
Pengwiniaid Madagascar - Diwrnod Dau Frenin

Mae gan Gwydion gyfaill newydd - robot sydd yn copio bob symudiad mae o'n ei wneud.

09: 20
Larfa - Bywyd yn Galed 1

Mae byd Coch a Melyn ar ben ac mae eu ty yn wag...

09: 30
Crwbanod Ninja - Chwilan

Wrth i'r Crwbanod geisio rhwystro cynlluniau'r Kraang, maen nhw'n cael eu herlid gan chwilen anferth sydd ddim yn gallu cael ei dinistrio.

10:00 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Prydain: Y Byd Diderfyn

Yr hanesydd Hywel Williams sy'n trafod digwyddiadau wnaeth helpu arwain at gwymp yr Ymerodraeth Brydeinig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Pwy fydd yn clirio'r clwydi, yn trechu'r triple-bar ac yn llwyddo i oresgyn yr oxer yn y bennod hon o Ceffylau Cymru? Yn gwmni i Nia Marshalsay-Thomas mae'r hyfforddwr Eurig Eynon, wrth iddi edrych ar fyd y ceffylau neidio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Brwydr Llangyndeyrn

Brwydr Llangyndeyrn

Rhaglen arbennig a ddangoswyd gyntaf, ym mis Hydref 2013, i nodi 50 mlynedd ers ymgyrch lwyddiannus i atal Cyngor Abertawe rhag boddi Cwm Gwendraeth Fach a'r ffermydd cyfagos. Yr actores Sharon Morgan fu'n teithio yn ol i fro ei mebyd i ddarganfod mwy am hanes cudd Brwydr Llangyndeyrn. Brwydr gan y gymuned oedd hon a chawn gyfweliadau a'r ffermwyr a chwaraeodd rol bwysig, yn ogystal ag aelodau o'r gymuned ehangach.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:30 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Bydd Aled Jones yn parhau a'i daith i weld y trefi a dinasoedd a ddylanwadodd ar y cyfansoddwyr mawr wrth ymweld a Nuremburg. Yno, mae'n clywed am ran y ddinas yn nigwyddiadau dramatig yr Ail Ryfel Byd ac yn ymchwilio i ddylanwad Wagner ar Hitler a'r Nazis. Bydd e hefyd yn ymweld a Bamberg gyda'i phensaerniaeth hyfryd a'r neuadd gyngerdd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Ffermio

Bydd y criw yn edrych ar sut i ddenu pobl ifanc yn ol i gefn gwlad. Bydd Daloni yn ail-ymweld a'r bugail Teleri Fielden ar droed yr Wyddfa a byddwn yn clywed am bwysigrwydd gwenyn i'r gadwyn fwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Pentref hynafol

Mae rhai'n credu mai Rwmania yw un o'r llefydd olaf yn Ewrop lle mae cymunedau yn dal i arddel hen draddodiadau a systemau ffermio hynaf Ewrop. Yn y bennod hon mae Wil ac Aeron yn ymuno a theulu sy'n byw bywyd unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae Iwan yn brysur yn plannu'r to gwyrdd ar ben y lloches, tra bod Sioned yn plannu casgliad o fylbiau'r haf ar hyd glannau'r nant yng ngwaelod yr ardd, a Meinir sy'n mynd am dro i Goed Elernion yn Llyn i fwynhau gwledd o glychau'r gog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Ceri Lewis, Mount Linton

Mewn rhaglen o 2008, mae Dai Jones yn ymweld a Mount Linton Station, fferm 28,000 acer ar Ynys y De, Seland Newydd. Mae arni filoedd o ddefaid a gwartheg a'r cyfan dan reolaeth Ceri Lewis sydd a'i wreiddiau yng Nghroesor, Sir Feirionnydd. Mae Dai yn ymweld a'r fferm ar un o adegau prysuraf y flwyddyn, adeg nodi'r ?yn a phan fydd y 800 o wartheg Aberdeen Angus pur yn bwrw lloi. Cawn gwrdd hefyd a dau Gymro arall sy'n helpu ar y fferm - Iolo Jones o Gwmtirmynach a Llion Pugh o Ddinas Mawddwy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 3 Lle

3 Lle - Hywel Gwynfryn

Hywel Gwynfryn sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd: Theatr Fach Llangefni, Castell Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Gohebwyr

Gohebwyr - Gohebwyr: Guto Harri

Hitler, Stalin a'r Bachgen o'r Barri - Guto Harri sy'n mynd ar drywydd y newyddiadurwr Gareth Jones, Cymro Cymraeg a ddatgelodd i'r byd un o erchyllterau mwyaf yr 20fed ganrif - newyn ofnadwy yn Rwsia a'r Wcrain yng nghyfnod Stalin. Cafodd Gareth Jones ei lofruddio wrth ddilyn sg?p arall yn Tsieina. Pwy oedd yn gyfrifol am ei lofruddio a pham mae ei ysgrifau yn dal yn ddadleuol hyd heddiw? Bydd Guto Harri yn cyflwyno cyfres newydd o gyflweliadau gwleidyddol estynedig ar S4C cyn bo hir.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

17:00 Treiathlon Cymru 2018

Treiathlon Cymru 2018 - Treiathlon Llanelli

Uchafbwyntiau'r digwyddiad cyntaf yng nghyfres treiathlon newydd Cymru wrth i athletwyr gorau'r gamp ddechrau eu hymgyrch yn y bencampwriaeth. Roedd yn benwythnos prysur o gystadlu yn nhre'r Sosban gyda theitlau ar gael hefyd ar gyfer enillydd y paratreiathlon a'r ras ieuenctid.

 • Isdeitlau Saesneg

17:25 Codi Pac

Codi Pac - Machynlleth

Ym Machynlleth bydd Geraint Hardyn yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld a nhw. Byddwn hefyd yn cwrdd a thrigolion lleol i glywed mwy am hanes yr ardal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:00 Band Cymru 2018

Band Cymru 2018 - Uchafbwyntiau

Cyfle i fwynhau uchafbwyntiau'r gystadleuaeth eleni wrth i'r beirniaid gyflwyno'r perfformiadau disglair wnaeth argraff arnyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - Gwerin

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - Gwerin

Cyfle i glywed rhai o oreuon y sin werin gyfoes yng Nghymru mewn cyngerdd a recordiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol 2015. Gyda'r sin werin yn ei hanterth ar hyn o bryd, bydd Arfon Gwilym, Sioned Webb, Plu, Calan, Gwenan Gibbard, Gareth Bonello, Robin Huw Bowen, Stephen Rees, 9Bach Bach a Georgia Ruth yn sicr o greu noson heb ei hail, gyda Sian James yn Gyfarwyddwr Artistig a Geraint Cynan yn Gyfarwyddwr Cerdd.

21:00 Noson yng Nghwmni...

Noson yng Nghwmni... - Sian Phillips

Heno ar S4C, noson gartrefol yng nghwmni'r actores adnabyddus o Waun-Cae-Gurwen, Sian Phillips. Yn ystod y rhaglen bydd hi'n rhannu rhai o straeon ei bywyd ac yn canu sawl can sydd yn agos at ei chalon. Bydd Sian yn siarad am ei gyrfa actio, ei magwraeth yng Nghymru a'i bywyd y tu hwnt i'r sgrin a'r llwyfan. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2013.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Elis James: Cic Lan yr Archif

Elis James: Cic Lan yr Archif - Menywod a Phlant

Yn y bennod hon mae Elis yn canolbwyntio ar y ffordd mae dau gr?p arbennig yn cael eu portreadu yn yr archif - menywod a phlant. O gystadleuaeth Miss Bra 1971 i gwestiynau personol am bwysau merched Morgannwg, mae 'na ddigon o glipiau annisgwyl. Ac ar gyfer y gwylwyr iau mae 'na lwyth o esiamplau o'r pethau mwyaf peryglus y gallwch chi wneud yn eich amser hamdden - o gynnau tan gwyllt dan do i wneud styntiau ar wely hoelion.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Standyp: Gwerthu Allan

Standyp: Gwerthu Allan

Y tro hwn bydd yr MC Dan Thomas yn cyflwyno tri o gomediwyr mwyaf profiadol y syrcit. Yr wythnos hon, mae'r MC Phil Evans yn cael diwrnod gwael, mae Gary Slaymaker yn darganfod ei fod yn genedlaetholwr ac mae Daniel Glyn yn rhannu ei farn e am y byd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Caryl a'r Lleill

Caryl a'r Lleill

Mwy o gomedi newydd gan Caryl Parry Jones a'i thim o actorion. Bydd pob un o'r cymeriadau yn ein hatgoffa o rywun sy'n byw yn ein pentrefi, trefi - neu hyd yn oed yn ein cartrefi!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?