S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Ahoi!, Digbi Draig, Sbarc, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Guto Gwningen, Olobobs, Deian a Loli, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Sam Tan, Patrol Pawennau.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Trelyn, Y Coed Duon

Mor-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 20
Digbi Draig - Y Ras Fawr

Mae Digbi'n gobeithio mai dyma ei flwyddyn i ennill 'Y Ras Fawr'! Ond mae Glenys yn dweud wrth Teifion fod RHAID iddi ennill y ras.

06: 30
Sbarc - Lliwiau

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema?r rhaglen hon yw Lliwiau.

06: 45
Sbridiri - Ffair

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu chwyrligwgan, ac yn ailgreu rhai o atyniadau'r ffair gyda plant Ysgol Llangain.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Jen a Jim Pob Dim - Yr Anghenfil Eira

Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. Gyda chymorth Jen a Jim a Glyn y Garddwr, mae'r criw'n codi dyn eira anarferol iawn yr olwg!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ol adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Tylwythen Deg

Pan mae Crensh yn dod o hyd i dylwythen deg does neb arall yn gallu?i gweld, mae?r Olobobs yn creu Dylan Dylwythen, sydd ddim yn dda o gwbl am wneud hud a lledrith.

07: 35
Deian a Loli - A Grwndi Wirion

Does dim son am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. Mae Deian a Loli yn penderfynu mynd i chwilio amdani, er gwaethaf y ffaith ei bod hi'n nosi.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Ysbyty Cyw Bach - Dod ar Frys

Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Dreigiau Dychrynllyd

Mae Sbarcyn yn llawer gwell na Sblash am fod yn ddychrynllyd ac mae Meic a fo wrth eu bodd yn chwarae'r gem, heb sylweddoli pa mor drist ydy Sblash o weld hyn. Pan aiff Sblash yn sownd ar ben y t?r, mae Meic yn dysgu na ddylai ffafrio un ffrind yn fwy na'r llall

08: 20
Shwshaswyn - Hydref

Mae'r hydref yn amser lliwgar iawn ond mae'n dda cael sylwi ar un rhyfeddod ar y tro. Heddiw, mae gan y Capten fes, tra mae Fflwff yn dawnsio gyda'r dail cyn i Seren eu hel i'w llyfr lloffion.

08: 25
Sam Tan - Tren gofod

Pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw, diolch i'r tren gofod?

08: 35
Patrol Pawennau - Cwn a'r Gwdihw

Rhaid galw am y Pawenlu pan mae tylluan fach yn colli ei mam.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Robotiaid

Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today!

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno cyfres newydd o 'Caru Casglu', lle bydd yn cwrdd a nifer o bobl ar hyd a lled Cymru sy'n mwynhau casglu amrywiaeth o bethau. I ddilyn, cyfle i wylio 'Ar Werth'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Vince yn yr ysbyty ar ddiwrnod ei ben-blwydd, ac mae'n dal i deimlo'n ddigalon -mae Terry yn cynnig iddo aros am sbel er mwyn gwella. Mae Lowri'n cael pryd rhamantaidd gyda Phil, ond yn anffodus mae Matthew yn ei gweld hi'n gadael. Mae Sian yn cael cynnig ar y ty, ac yn rhoi pwysau ar John i ddweud wrthi'n union beth sy'n ei boeni ... problemau ariannol? Ar ben hyn, mae ei wraig yn parhau i'w lwgrwobrwyo am arian.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ol gweld Lowri'n dod allan o fflat y siop, mae Mathew'n benderfynol o ddarganfod y gwir ond a fydd ei bysgota'n arwain Philip a Lowri i chwarae gem beryglus? Caiff Vince adael yr ysbyty o'r diwedd ond er gwaetha'r ffaith mai Terry a Sophie a wnaeth ei wadd i'r ty i wella, mae'n gwestiwn pwy fydd yn edrych ar ei ol mewn difri. A 'does gan Carys ddim dewis ond wynebu chwithdod y sefyllfa gyda Dylan a'r wefan.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Clwb Ni

Clwb Ni - Cyclecross

Cipolwg ar glwb chwaraeon.

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Llanrwst

Mae'r gyfres newydd yn dechrau yn Llanrwst, yng Nghymanfa Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, o dan arweiniad yr amryddawn Trystan Lewis. Bydd Nia'n sgwrsio gyda Phrif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, am bwysigrwydd crefydd o fewn y Brifwyl, a bydd Ryland yn siarad a Maureen Hughes, un o lywyddion anrhydeddus yr Eisteddfod flwyddyn nesaf, ac un sy'n weithgar iawn yn yr ardal. Cawn hefyd fwynhau perfformiad gan y cor lleol, CoRwst.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - Eifion Wyn

Porthmadog yw prif leoliad y rhaglen hon. Bu Eifion Wyn yn byw ynghanol y dref brysur hon am y rhan fwyaf o'i oes. Mae Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn crwydro'r dref yn chwilio am lefydd oedd yn bwysig i'r bardd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Mwy o'r Babell Len 2018

Mwy o'r Babell Len 2018

Myrddin ap Dafydd sy'n holi Emyr Lewis am ei gyfrol ddiweddara gyda chyfraniadau gan Jerry Hunter ac Esyllt Lewis; cawn edrych ar waith awduron sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru ar ol gorfod ffoi o'u gwledydd eu hunain; a chawn fwynhau'r gem banel eisteddfodol '8 allan o 10 bardd' dan ofal Guto Dafydd.

14:00 Lorient '18

Lorient '18

Pedair mil a hanner o gerddorion, cantorion, a dawnswyr; dros saith cant pum deg mil o ymwelwyr o'r gwledydd Celtaidd. Pob blwyddyn mae'r ?yl yn dewis un wlad i fod yn 'Wlad Anrhydeddus' ac eleni aeth y fraint hynny i Gymru. Ymunwch a Bethan Rhiannon o'r band Calan, a'r canwr a chyfansoddwr Gwilym Bowen Rhys, am daith fythgofiadwy i gerddoriaeth a dathliadau'r ?yl arbennig yma.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Lorient '18

Lorient '18

Pedair mil a hanner o gerddorion, cantorion, a dawnswyr; dros saith cant pum deg mil o ymwelwyr o'r gwledydd Celtaidd. Pob blwyddyn mae'r ?yl yn dewis un wlad i fod yn 'Wlad Anrhydeddus' ac eleni aeth y fraint hynny i Gymru. Ymunwch a Bethan Rhiannon o'r band Calan, a'r canwr a chyfansoddwr Gwilym Bowen Rhys, am daith fythgofiadwy i gerddoriaeth a dathliadau'r ?yl arbennig yma.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Y Ty Cymreig

Y Ty Cymreig - Tai Cynnar

Cyfres sy'n edrych ar bensaerniaeth tai Cymru yng nghwmni Aled Samuel a'r arbenigwr, Dr Greg Stevenson. Bydd y rhaglen hon yn olrhain hanes tai cynnar Cymru ac yn ymweld a Phlas Mawr ger Conwy, Y Glyn yn Sir Fon, Neuadd Cynhinfa ger Y Trallwng a Chefn Caer ym Mhennal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Dros Gymru

Dros Gymru - Menna Elfyn, Ceredigion

Menna Elfyn yw'r bardd sy'n talu teyrnged i le arbennig yn y rhaglen hon. Traethau Cei Newydd a Llangrannog yng Ngheredigion sy'n cymryd ei sylw wrth iddi son am ei phlentyndod a'i hatgofion o'r ardal.

 • Isdeitlau Cymraeg

15:45 Ralio+

Ralio+ - Uchafbwyntiau Rali Cymru GB

Hanes y Cymry fu'n cystadlu yn Rali Cenedlaethol Rali Cymru GB, a holl uchafbwyntiau pencampwriaeth Rali Prydain.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:15 Ffermio

Ffermio

Clywn ymateb ffermwyr i'r ymgynghoriad 'Brexit a'n tir'; dysgwn am gwmni sy'n tyfu cannoedd ar filoedd o flodfresych; a chlywn hefyd am lwyddiant 'Menter Wyn' CFFI Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

16:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:45 Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymr

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymr

Chwech perfformwr ifanc addawol sy'n cystadlu am yr ysgoloriaeth, gyda gwobr o bedair mil o bunnau yn y fantol: Glain Rhys - Aelwyd Penllyn, Meirionydd; Celyn Cartwright - Canolfan Berfformio Cymru, Caerdydd a'r Fro; Epsie Thompson - Aelod tu allan i Gymru; Emyr Lloyd Jones - Aelod unigol Cylch Arfon, Eryri; Elwyn Sion Williams - Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd a'r Fro a Jodi Bird - Aelod tu allan i Gymru. Cawn wledd o berfformiadau yng nghwmni Trystan Ellis Morris ar lwyfan Pafiliwn Llandrindod.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Mae'r ffordd i gytundeb gwleidyddol trawsbleidiol yn gymleth, yn hir ac yn llawn peryglon wrth i Rhiannon Roberts benderfynu ymyrryd yng nghynlluniau blaengar Megan Ashford i wella'r cysylltiadau ffordd rhwng Cymru a Lloegr. Ag yntau wedi ei siomi gan benderfyniad ei dad i roi'r gorau i ysgrifennu ei hunangofiant, mae Owain yn chwilio am waith. Daw'r ateb i'w segurdod o gyfeiriad annisgwyl iawn a hwnnw'n ateb sy'n peri cryn ofid i Angharad ac i Harri.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Guto Harri sy'n rhoi'r byd yn ei le wrth iddo gyfweld a rhai o enwau mawr y byd gwleidyddiaeth.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Lladd dy Frawd

Mae lluoedd De Fietnam sy'n ymladd ar eu liwt eu hunain yn Laos yn dioddef gorchfygiad ofnadwy. Mae pwer awyr enfawr UDA yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran atal ymosodiad gan Ogledd Fietnam o'r math nas gwelwyd o'r blaen. Ar ol cael ei ail-ethol mewn tirlithriad, mae Nixon yn cyhoeddi bod Hanoi wedi cytuno i gael heddwch. Mae'r carcharorion rhyfel Americanaidd yn dod adref o'r diwedd - at wlad wedi'i rhannu'n chwerw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 32
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?