S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant: Hafod Haul, Digbi Draig, Guto Gwningen, Tomos a'i Ffrindiau, Ty Mel, Stiw, Jen a Jim Pob Dim, Peppa, Nico Nog, Cacamwnci.

06: 00
Hafod Haul - Lleidr Llysiau

Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Bwystfil ffyrnica'r fro

Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed s?n rhuo y tu allan. Tybed ai Folant Fagddu sydd yna? Mae Digbi'n camu'n ddewr i'r goedwig i ddarganfod mwy.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Lleidr Radish

Wrth i Guto a'i ffrindiau chwilio am y llecyn perffaith i fwyta'r radish y gwnaethon nhw'i gymryd o ardd Mr Puw, maen nhw'n cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Ffrindiau Gorau

Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Dim Trydan

Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gem gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na s?n crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd a hi at yr optegydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Nico Nog - Ffrindiau

Mae gan Nico gan gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y gan.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi Ddim yn Licio Salad

Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Archie

Pan mae Archie'n fawr, mae o eisiau bod yn athro fel Miss Williams. Ymunwch a nhw yn yr ysgol, wrth i Archie gael tro ar ddysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Yn yr Ardd - Brech yr ieir

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae brech yr ieir wedi cyrraedd yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Pawb i Guddio

Nid yw Wibli i'w weld yn unman ond mae s?n chwerthin mawr yn dod o gefn y soffa. Ai Wibli sy'n cuddio yno? Mae ei gynffon a'i glustiau i'w gweld. Na, nid Wibli sydd yno ond ei ffrindiau i gyd ac mae Wibli yn chwilio amdanyn nhw! Mae pawb yn mwynhau chwarae cuddio ond mae Wibli'n torri ei fol eisiau dod o hyd i'r gweddill!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Bastai Arbennig

Er i Mistar Trolyn helpu Meic i ddod o hyd i gynhwysyn arbennig i wneud pastai, tydy Meic ddim yn ei rannu fel y dylai. Pan ddaw Mistar Trolyn i'r castell i chwilio am ei hanner o'r bastai, mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu!

08: 55
Marcaroni - Y Draenog Lliwgar

Wel, mae 'na lwch yn Nhwr y Cloc heddiw - ond wedi tipyn bach o frwsio a sgwrio, mae'r lle'n lan unwaith eto.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Camfa

'Aba-dwbi-di', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa'?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Tŷ Cyw - Rachael a'r Band

Dewch ar antur a chael hwyl a sbri wrth i Rachael ymuno a Gareth, Cyw, Jangl, Bolgi, Llew, Plwmp a Deryn yn Nhy Cyw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Y Brodyr Coala - Siwsi'n Dawnsio

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Do Re Mi Dona - Pencae- Teithio

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r gan 'Teithio,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael tipyn o hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Tybed a fydd parti syrpreis yn llwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Glenys mewn twll

Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Mae hi'n gofyn i Teifion fynd i 'nol rhaff ac yn ei siarsio i beidio a dweud wrth neb pam mae ei hangen.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Mochyn Daear Digywilyd

Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tan yn nhy Benja. Gwaith Guto a'i ffrindiau ydy hel y mochyn daear digywilydd allan, a gofalu na fydd yn dod yn ei ol yno byth eto!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Victor yn Dweud Iawn

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Y Gwynt

Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Tylwyth Teg a Mor-ladron

Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn a pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Yr Anghenfil Eira

Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. Gyda chymorth Jen a Jim a Glyn y Garddwr, mae'r criw'n codi dyn eira anarferol iawn yr olwg!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydy taith mewn balwn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Nico Nog - Nofio

Tydi Nico ddim yn mentro i'r d?r ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 6 Nofel

6 Nofel - Dylan Ebenezer: Cyw Haul

Cyfle arall i weld cyflwynydd Sgorio, Dylan Ebenezer yn trafod ei hoff nofel. Mae 'Cyw Haul' gan Twm Miall wedi aros yng nghof Dylan ers iddo ei darllen yn 15 oed. Ond pam?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Casa Dudley

Casa Dudley

Mae wyth cystadleuydd eiddgar ar eu ffordd i'r Eidal ar gyfer taith fythgofiadwy, ond yn gyntaf mae'n rhaid iddynt wynebu sialens. . .

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Corff Cymru: Bywyd

Corff Cymru: Bywyd - Baban

Mae newidiadau mawr yn digwydd i'n cyrff yn ystod ein taith trwy fywyd. Bydd y gyfres hon yn edrych ar y camau pwysig sydd yn ein newid yn gyfan gwbl wrth i ni dyfu a datblygu. Yn y bennod gyntaf, cawn edrych ar fywyd baban. Bydd Dr Anwen Jones yn darganfod pa mor barod yw baban newydd-anedig ar gyfer y byd dieithr y tu allan i'r groth. Bydd Dr Katie Hemer yn teithio i Brifysgol Bangor lle maen nhw'n ymchwilio i'r ffordd mae babanod yn llwyddo i ddysgu iaith.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 04
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Catrin Thomas yn y gegin ac Emma Jenkins yma gyda'i chyngor harddwch. Elinor Wyn Reynolds fydd yn edrych ar benawdau'r bore.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae John Albert yn teimlo'r straen o geisio cadw'r teulu ynghyd, ac mae heddiw'n benblwydd ar Gary. Mae Dan yn gorffen gydag Annette, Sally yn parhau i wneud pethau'n waeth rhwng Dan ac Annette, ac yna Annette yn gofyn i Dan ei phriodi ac yntau'n cytuno.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Meryl a Glenda

Meryl a Glenda

Yn y rhaglen hon, mae alltudion sy'n byw yn y Costa Del Sol yn cymryd golwg ar draddodiadau Cymreig a Sbaeneg, gan gynnwys rygbi ac ymladd teirw.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Mabolgampau

Heddiw ydy diwrnod mabolgampau ysgol feithrin Peppa ac mae llawer o ddigwyddiadau arbennig ar y gweill.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim Pob Dim - Castell tywod wedi diflannu!

Mae Llew yn poeni. Adeiladodd gastell tywod hyfryd ar y traeth ond mae e wedi diflannu. Mae e wedi edrych ymhobman, a does dim golwg ohono! I ble'r aeth y castell? Tybed a all Jen, Jim a Cyw helpu Llew i ddod o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Bing - Swigod

Mae Fflop yn dysgu Bing a Pando sut i chwythu swigod. Mae Pando'n cael hwyl arni mewn dim ond mae Bing yn ei chael hi'n fwy anodd ac mae'n teimlo'n rhwystredig.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Guto Gwningen - Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi, ond wrth chwilio amdani mae'n tynnu blewyn o drwyn aml i un yn y goedwig

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Bydd plant o Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill ser er mwyn ennill pwer. Ond a fydd plant bach y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Fideo Fi

Yn y rhaglen heddiw mae Ceri a Meilir o Rownd a Rownd yn parhau a'u flog ac mae Demi a Gethin yn rhannu eu ffilm fer 'Y Prosiect'.

17: 25
Angelo am byth - Pen-Blwydd Pryd?

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 30
Sgorio

Bydd yna sylw i'r gynghrair a'r cwpan wythnos yma wrth i Cei Conna gystadlu yng Nghwpan Irn Bru. Coleraine o Ogledd Iwerddon yw'r ymwelwyr i Lannau Dyfrdwy yn y drydedd rownd. Mae yna gemau mawr yn y gynghrair hefyd wrth i Aberystwyth gwrdd a Chaernarfon tra bod Llandudno yn teithio i gartre'r Seintiau Newydd. Bydd yr M4 yn brysur gan fod Met Caerdydd yn teithio i Lanelli a Chaerfyrddin yn mentro i'r Barri. Yng ngem arall y penwythnos mae'r Bala gartref yn erbyn Y Drenewydd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Heddiw, bydd Aled Samuel yn ymweld a chartref y cyflwynydd Sarra Elgan, hen gartref capten llong yng Ngheredigion a stiwdio artist go wahanol ym Mangor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, cawn holl hanes seremoni wobrwyo Bafta Cymru. Bydd Huw Fash ar y carped coch wrth i bobl gyrraedd mewn steil, gan sgwrsio a rhai o'r enillwyr. Hefyd, cawn gwmni'r cyn beldroediwr Owain Tudur Jones yn y stiwdio, a byddwn yn dathlu diwrnod Shwmae/Su-Mae.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Pam bod Eifion yn cuddio yn sied wair Penrhewl? Sut bydd Mathew yn cyd-dynnu gyda'i gyd-letywraig newydd?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol yn Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu teulu yn Rhostrehwfa i osod lawnt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn byddwn yn edrych ar gynllun sydd werth #1,000 a gall wella busnesau cig coch; a heriau'r flwyddyn sydd wedi gorfodi ffermwr o ardal Hermon i orffen godro. Gyda chynnydd yn nhroseddau cefn gwlad - sut mae dau awdurdod heddlu yn dod at ei gilydd i daclo lladron? Edrychwn hefyd ar ddefaid sydd wedi serennu mewn arwerthiannau hyrddod gan werthu am filoedd ar filoedd!

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Ralio+

Ralio+

Treialon motorbeics sy'n cael y sylw wrth i ni fod ynghanol cyffro 6ed rownd pencampwriaeth treialon motorbeics Prydain ger Llanidloes ar fferm Glynhafren. Fyddwn ni'n dilyn y Cymry sy'n cystadlu ac yn clywed be sy'n gwneud y gamp mor anhygoel.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Arctig Gwyllt Iolo Williams

Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw o'r Newydd

Mewn cyfres llawn golygfeydd ysblennydd, Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Bydd Iolo yn dilyn bywydau creaduriaid Nordig yn cynnwys yr arth lwyd a chadno'r gogledd wrth iddyn nhw frwydro yn erbyn yr elfennau ar rai o dirweddau mwyaf prydferth ond eithafol ein planed. Yn y rhaglen hon, wrth i aeaf caled yr Arctig gilio, i ddegau o greaduriaid ifanc mae'r ras i oroesi yn dechrau.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?