S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Swyn diflannu

Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn manteisio ar ei chyfle ac yn cipio Llyfr Swyn.

06: 25
Y Teulu Mawr - Ymlacio Amdani

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Galath Gwych

Mae Meic mor brysur yn ceisio gwneud i Galath edrych yn dda fel nad ydy o'n sylweddoli bod y pethau gwirion mae o'n rhoi amdano yn rhwystro Galath rhag gwneud ei waith yn iawn. Wrth i bethau fynd o chwith mae'n rhaid i Meic sylweddoli bod Galath yn edrych yn well yn union fel y mae o, heb y gwisgoedd ffansi.

06: 50
Peppa - Diwrnod Gwyntog o Hydref

Mae'n ddiwrnod oer a gwyntog felly mae Peppa, George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn yn gwisgo eu hetiau, sgarffiau a chotiau i fynd i'r parc.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cled - Ar Werth

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Ar Eich Marciau

Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn si?r y byddant yn ennill! Tybed pwy ddaw'n gyntaf, ail a thrydydd?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Holi Hana - Perthyn

Mae Sian yn cael problem pan fo hi'n trio bod yn rhan o'r criw. Mae hi'n awyddus i wneud ffrindiau ac i rannu syniadau wrth drafod prosiect yr ysgol ond does neb yn gwrando gan eu bod i gyd yn brysur yn meddwl am eu syniadau nhw eu hunain. Pan fo Hana yn sylweddoli bod Sian wedi ffoli ar fod yn godwr hwyl mae hi'n trefnu bod y plant i gyd yn creu sioe gyda chanu ac adrodd ar ffurf codi hwyl. Mae Owen a Beti wedi bod yn cael trafferth gwneud jig-so hyd nes i Francis eu helpu gyda'r darn olaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau mewn carafan, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so hefo'r lythyren 'j' arno! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 45
Cacamwnci

Dewch i gwrdd a chymeriadau newydd sbon fel Anni a Ben Dod, Dai Disgo, Od a Li, Mamgu Fach a llawer mwy mewn cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell i fwnci drygionus.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Boj y Casglwr

Mae ffrindiau Boj i gyd a'u casgliadau unigryw ac mae Boj eisiau un hefyd. Ond mae Boj wrth ei fodd gyda phopeth yn Hwylfan Hwyl, ac mae'n cael trafferth penderfynu beth i'w gasglu. Felly, mae'n penderfynu gwneud pethau i helpu ei ffrindiau i gwblhau eu casgliadau nhw. Does dim angen casgliad o bethau ar Boj, mae e wedi llwyddo i gasglu pedwar ffrind gorau'r byd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Bocs Bwgi Bolgi

Rhaglen gerddoriaeth i blant ifanc gyda Bolgi a'r Bocs Bwgi!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Syrcas Deithiol Dewi - Mynd i Weld y Byd

Mae'r Cylchfeistr Delme, yn hel ei bac i deithio o amgylch y byd ac yn gadael ei syrcas yn nwylo Heulwen. Dewi, mab 7 oed Heulwen, fydd y Cylchfeistr newydd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Picnic Brenhinol

Mae Mali yn gwahodd Ben i ymuno a phicnic blynyddol y tylwyth teg. Gobeithio na fydd llifogydd jeli fel y tro diwethaf!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Stiw - Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Aiff Stiw ati i wneud un arall ar ben ei hun, ond dydy hynny ddim yn hawdd i sebra bach.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Dwdlam

Byddwn yn ymweld a Defi Draenog i ddysgu sut i wneud draenog bach allan o glai. Yna, byddwn yn symud ymlaen i'r cwmwl gemau i weld bechgyn Menter Caerdydd yn chwarae pel-droed.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Twt - Syrpreis Pen-blwydd

Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Trwnc Gan Eliffant?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Igam Ogam

Mae Wibli yn brysur yn peintio - ac mae wrth ei fodd yn dewis y paent ac yn adnabod y lliwiau. Mae wedi peintio llun o lew, clown a thy. Ond ei ffefryn yw'r llinell igam ogam sy'n dod yn fyw ac yn chwarae mig efo Wibli gan droi i fod yn bob math o bethau ac yn cuddio ymhlith lluniau'r mochyn bach.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Sbarc - Adar

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'adar'.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant: Hafod Haul, Digbi Draig, Guto Gwningen, Tomos a'i Ffrindiau, Ty Mel, Stiw, Jen a Jim Pob Dim, Peppa, Nico Nog, Cacamwnci.

10: 00
Hafod Haul - Lleidr Llysiau

Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Bwystfil ffyrnica'r fro

Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed s?n rhuo y tu allan. Tybed ai Folant Fagddu sydd yna? Mae Digbi'n camu'n ddewr i'r goedwig i ddarganfod mwy.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Lleidr Radish

Wrth i Guto a'i ffrindiau chwilio am y llecyn perffaith i fwyta'r radish y gwnaethon nhw'i gymryd o ardd Mr Puw, maen nhw'n cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Ffrindiau Gorau

Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Dim Trydan

Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gem gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na s?n crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd a hi at yr optegydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Nico Nog - Ffrindiau

Mae gan Nico gan gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y gan.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 6 Nofel

6 Nofel - Lowri Morgan: Si Hei Lwli

Si Hei Lwli gan Angharad Tomos yw dewis y gyflwynwraig Lowri Morgan ar gyfer y gyfres 6 Nofel. Fe wnaeth thema'r nofel, sef henaint, apelio ati oherwydd profiad uniongyrchol ei theulu o ofalu am berthnasau oedrannus.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Casa Dudley

Casa Dudley

Mae'r saith cogydd yn wynebu sialens fel tim, ond bydd un aelod o'r tim sy'n colli yn gorfod hedfan adref i Gymru heno. . .

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Corff Cymru: Bywyd

Corff Cymru: Bywyd - Plentyn Bach

Yn yr ail raglen, byddwn yn canolbwyntio ar y camau pwysig sydd yn digwydd ym mywyd plentyn bach. Byddwn yn gofyn pam mae rhai yn ffafrio eu llaw chwith ac eraill eu llaw dde, yn darganfod sut rydyn ni'n dysgu siarad ac yn edrych ar sut mae rhywun yn dysgu symudiadau cymhleth fel taflu pel.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ar Prynhawn Da heddiw, bydd Dan ap Geraint yn y gegin tra bod Branwen Davies yn edrych ar benawdau'r bore.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Medwen yn ol ac yn aros gyda Gwenda yn y Crown - mae'n dweud wrth Gwenda iddi orfod gadael am ei bod hi'n dioddef o iselder ysbryd ar ol geni Sion. Mae Edwin yn dioddef o malaria; ac Annette yn dweud wrth Dan ei bod hi'n disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Meryl a Glenda

Meryl a Glenda

Yn y rhaglen olaf yn y gyfres mae Meryl a Glenda yn ymweld a mart. Mae'r ddwy yn cymharu ceffylau Sbaen a cheffylau Cymru. Mae Dudley Newberry yn coginio paella Cymreig iddyn nhw, ac mae'r ddwy yn trafod y posibilrwydd o ddychwelyd i Gymru i fyw.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydy taith mewn balwn.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim Pob Dim - Gol Geidwad

Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gem o bel-droed gyda Jim. Mae Jim yn gwrthod chwarae nes bod Jen yn creu dau gol sydd yn union yr un maint er mwyn i'r gem fod yn deg.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Bing - Pwll Padlo

Mae Bing a Swla ar eu ffordd i gael picnic wrth ymyl y pwll padlo gyda Fflop. Ond pan maen nhw'n cyrraedd, maem nhw'n cael siom i weld nad oes dwr yn y pwll.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Twrch Trwyth

Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Ond yn fuan mae'n gweld nad un ara' deg yw'r twrch, ond un cyflym a chyfrwys ac mae Meic yn dysgu nad yw golwg anifail yn profi sut un ydy o!

16: 45
Sbarc - Y Pum Synnwyr

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw Y Pump Synnwyr.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

17: 25
Angelo am byth - Byd Gwaith

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 30
Sgorio

Y frwydr tua'r brig sy'n hawlio'r sylw wythnos yma wrth i'r Seintiau Newydd gwrdd a Chei Conna. Mae'r Seintiau wedi ennill y bencampwriaeth 7 gwaith yn olynol ond mae'r Nomadiaid yn fygythiad enfawr tymor yma. Bydd yna sylw hefyd i'r gemau o Gaernarfon i Gaerfyrddin yn ogystal a'r gem ddarbi yn y de - Y Barri yn erbyn Llanelli. Morgan Jones sy'n cyflwyno'r gorau o Uwch Gynghrair Cymru.

17: 55
Prosiect Z

Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol, ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn ac yn crwydro'r coridorau! A fydd y 5 yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Bydd Aled Samuel yn ymweld a thy a golygfa heb ei ail ym Miwmares, cartref ben i waered ym Mhen Llyn a thy yn llawn telynau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fydd y criw yn cael blas o'r ffilm newydd Bohemian Rhapsody, ac mi fydd cystadleuaeth i ennill teledu.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Ffion mewn d?r poeth. Caiff stwr gan Gaynor am iddi gadw'n dawel am Aaron a'r gyllell. Mae rhywun yn y pentref ar fin cael newyddion drwg iawn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos nad oes rhaid cael gardd i dyfu bwyd maethlon - dim ond hadau a jariau gwydr. Bydd Sioned yn plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bydd Meinir yn gorffen y gwaith ar y pwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, clywn sut mae ffermwr godro a ffermwr mynydd yn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 'Brexit a'n tir'; byddwn yn edrych ar effaith Storm Callum ar ffermydd y gorllewin; a byddwn yn gweld dwy siop fferm arloesol - y Rhug yng Nghorwen ac un yn Nhreorci.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Ralio+

Ralio+

Mi fyddwn ni ynghanol cyffro pencampwriaeth rasio loriau Prydain ar drac Penbre, Sir Gaerfyrddin y tro hwn. Yn ogystal a chlywed be sy'n gwneud y math unigryw yma o rasio mor arbennig, byddwn ni hefyd yn cadw llygaid ar bencampwriaeth y cartio a'r pickups!

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Arctig Gwyllt Iolo Williams

Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw'n Gynddeiriog

Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Mae'n dymor paru ar dirwedd galed Twndra'r Arctig lle mae rhai o greaduriaid mwyaf prydferth a nerthol ein planed yn byw. Mae cast anhygoel o anifeiliaid yn cynnwys eirth, bleiddiaid a'r ychen mwsg yn gwrthdaro'n ffyrnig yn erbyn yr elfennau ac yn erbyn ei gilydd yn y frwydr dragwyddol i oroesi. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2015.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?