S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Llandysul - Y Fferm

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu can 'Y Fferm' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Ysgol Hedfan Teifion

Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Ond yn fwy na hynny mae o hefyd wedi anghofio sut i hedfan. Mae Digbi'n penderfynu rhoi gwersi hedfan i Teifion - er nad ydi o ei hun yn gallu hedfan.

06: 25
Y Teulu Mawr - Gardd Dwt

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Arwydd Arbennig

Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain, ond yn hytrach na galw Meic, maen nhw'n galw'r Llychlynwyr! I achub Sbarcyn, rhaid i Meic ddysgu arwydd newydd - a dysgu sut i fod yn well athro!

06: 55
Peppa - Y Babi Newydd

Wrth ymweld a'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cled - Gwaith

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Popi'r Gath - Y Gitar Aur

Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r gitar yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i chwilio am y 'Gitar Aur' yn Anialwch yr Haul Gwallgo'.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Holi Hana - Paun Bach - Pen Bach

Mae Percy y paun bach brwdfrydig a hyderus yn methu deall pam ei fod mor amhoblogaidd. Pan mae Myrtl a Percy yn dathlu eu pen-blwydd ar yr un diwrnod mae Percy, ar ol brolio ei fod yn mynd i gael y parti mwyaf a'r gorau erioed, yn cael siom pan fo pawb yn cyhoeddi eu bod yn mynd i barti Myrtl yn lle. Wrth ddangos i bawb yn y swyddfa sut mae peintio a phapuro a gwneud lemoned, mae Percy yn ymddiheuro i Myrtl ac mae pawb yn mwynhau'r parti gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Eid Mubarak

Halima Yousef o Abertawe fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Y tro hwn, mae'r teulu yn dathlu'r ?yl Islamaidd, Eid.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Llithro'n Llithrig

Mae llawr sglefrio ia wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl. Er bod gan Carwyn yr offer sglefrio diweddaraf, dydy Carwyn ddim yn hyderus i drio sglefrio. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn galluogi Boj i sglefrio gyda'i ffrind Carwyn - creu sgidiau bwm! Cyn hir bydd pawb yn cael hwyl yn llithro'n llithrig.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Chwilio am Cyw - Yr Ysgol

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn yr ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Syrcas Deithiol Dewi - Heulwen yn Hedfan Eto

Mae Ling wedi brifo ac yn methu perfformio yn y sioe - pwy all gymryd ei lle ar y trapis? Tybed all 'Heulwen Herfeiddiol' hedfan eto?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Salwch Y Brenin

Mae'r Brenin Rhi yn dioddef o annwyd. All Mali a Ben ddod o hyd i bethau fydd yn ei helpu i wella?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Stiw - Fferm Forgrug Stiw

Mae Stiw eisiau anifail anwes, ond does neb yn fodlon iddo gael ci. Yn yr ardd efo Taid mae'n dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Heini - Amser Chwarae

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Twt - Cerddoriaeth gyda'r Nos

Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar s?n cerddoriaeth. All trigolion yr harbwr ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Mwnciod yn Neidio Drwy

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae mwnciod yn neidio trwy'r coed.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Robot

Mae Wibli yn twyllo Soch Mocha drwy esgus ei fod yn robot. Yna, mae'n ei berswadio i ymuno yn yr hwyl a thwyllo Soch Mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Coblyn o lun!

Mae cystadleuaeth tynnu lluniau ym Mhentre Bach, ond a fydd pawb yn hapus gyda dyfarniad y beirniaid?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Bryn Iago - O Dan y Mor

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais ddysgu can 'O Dan y Mor,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Siop Digbi

Mae Abel wedi cysgu'n hwyr ac mae Digbi a'i ffrindiau yn teimlo'n ddi-amynedd gan bod y siop ar gau.

10: 25
Y Teulu Mawr - Ffair yr Ysgol

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Swn Dychrynllyd

Mae s?n dychrynllyd i'w glywed ac mae Meic y Marchog dewr yn mynd i geisio darganfod beth ydy o, gan adael Sblash yn unig ac yn ofnus. Ond pan fydd ar ei ben ei hun mae hyd yn oed Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i'r ateb cerddorol i ddirgelwch y s?n!

10: 55
Peppa - Chwarae'n Hapus

Mae Peppa yn penderfynu mai dim on merched sy'n cael chwarae yn ei thy coeden, felly mae Taid Mochyn yn adeiladu lle arbennig i'r bechgyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cled - Torri

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Popi'r Gath - Ras Cylch y Cylchoedd

Mae'r criw ar eu ffordd i blaned Cylch y Cylchoedd ar ol i Sioni fwyta ffa jeli Lleucs. Maen nhw'n chwilio am fwy?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Holi Hana - Rhian y Bencampwraig

Problem Patsy'r mochyn yw ei bod yn anniben a bod ei ffrindiau wastad yn baglu dros ei phethau ac yn cael anaf. Mae Beti hithau'n anhrefnus yn y swyddfa ac mae Owen yn ei helpu i ffeilio enwau pawb yn y llefydd cywir tra bod Francis yn helpu Patsy i fod yn daclus wrth gadw ei phethau yn y locyr.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Teulu Ni - Bedydd Jona

Yn y bennod yma, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu bedydd Jona.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jiraff.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Lle Aeth Pawb?

Cyfres sy'n dilyn hanes pobl sy'n ymddangos mewn llun o'r gorffennol. Beth sydd wedi digwydd i'r rhai sy'n ymddangos mewn llun o aelodau'r grwp Ceffyl Pren a'u ffans mewn bwyty Indiaidd ym 1984. Beth oedd hanes y noson honno - a Lle Aeth Pawb ar ol hynny?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Os ydych yn cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. O rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd.Yn y rhaglen hon, mae Sian Messamah o Llandrillo-yn-Rhos yn chwilio am y fam roddodd hi i'w mabwysiadu yn fabi. Oes gan ei hanner chwaer o Awstralia atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma byddwn yn rhoi croeso nol i'r ffrindiau Dafydd a Llinos, ac hefyd yn cystadlu fydd Dave ac Ifan ac Elan a Nia.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Gareth Richards fydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Hefyd, bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Rhwng Owi a'i gefn a Gwenda a'i diod mae iechyd criw Pengelli yn fregus iawn ac mae pwysedd gwaed John Albert yn codi'n syfrdanol pan glyw am berthynas Gary ac Anwen.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Dawns Y Wiber

Rhaglen sy'n edrych ar y wiber, ac sy'n canolbwyntio ar un o'i hoff ardaloedd sef, Dorset yn Ne Lloegr. Lleisir y rhaglen gan Richard Rees.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Iar Achub

Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu!

16: 10
Boj - Pen-blwydd Hapus

Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Ond cyn i Mia allu rhoi ei hanrheg o raff sgipio i Rwpa mae Carwyn yn cyrraedd gyda'i anrheg ef: peiriant sgipio swper-sonig! Ond mae gan Boj syniad Boj-a-gwych fydd yn gwneud anrheg Rwpa'n well byth a chaniatau i'r ffrindiau sgipio gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Babi Ni - Tynnu Llun

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Mae Elis yn chwe wythnos oed erbyn hyn ac mae'r teulu yn mynd i gael tynnu lluniau gyda ffotograffydd proffesiynol ym mharc y Faenol ger Bangor, gan chwarae efo swigod anferthol.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Does Gan Hipo Ddim Blew

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad oes blew gan Hipo.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Bro Sion Cwilt- Fferm

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sion Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gan 'Y Fferm,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Cae y Cewri

Mae Fontaine a Finn yn cael eu dal mewn cragen fylchog enfawr wrth i'r mor-ladron ymladd yn erbyn y teulu Nekton er mwyn cael y perl tu mewn.

17: 30
Ysgol Jac

Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Dewi Sant, Llanelli.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Arfordir Cymru: Mon

Arfordir Cymru: Mon

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Mon gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn, mae Bedwyr yn sgwrsio a dau hogyn lleol sy'n brwydro i gynnal enwau cynhenid ac yn dod ar draws craig sy'n gallu gweryru!

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Ry' ni'n genedl sy'n hollol ddibynnol ar geir yng nghefn gwlad Cymru. Tu ol i bob cerbyd ma' na garej leol sy'n cadw cymunedau ar eu traed neu ar ei teiars o' leia. Mae'r rhaglen hon am ddarganfod mwy...

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fydd Rhodri Gomer yn Nhrefynwy gydag enillydd y Tour de France eleni, Geraint Thomas, ar gyfer lansiad ei lyfr newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Mark yn ceisio anghofio am Non, ond mae Kath yn trio'i annog e i gysylltu a hi. Mae Anita yn cael llond bol o Sion a 'Blodeuwedd'!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Dileit mwya' Chris Roberts ydy Caernarfon, Roxy'r Ci a chreu bwyd epic! Yn y gyfres yma, mi fydd o'n ffeindio cynnyrch lleol anhygoel ac yn creu prydau bwyd i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Yn y bennod yma, bydd Chris yn cwestiynu pam tyda' ni ddim yn prynu cig gafr ac felly'n mynd ati i greu kebab gafr anferth i gwsmeriaid siop kebabs yn y dre; mi fydd o'n coginio cinio dydd Sul gafr i'w fam a'i deulu ac yn blasu caws gafr o Ynys Mon. Be fydd barn y Cofis? Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Jonathan

Yr ail yn y gyfres newydd o'r sioe siarad hwyliog o bencadlys S4C, Yr Egin, Caerfyrddin. Mae Jonathan, Sarra a Nigel yma unwaith eto i drafod y bel hirgron a lot o bethau difyr eraill, ac fe fydd Gruffydd Wyn o Britain's Got Talent a Gareth Roberts, cyflwynydd Y Ras, yma i'n difyrru.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, mae penderfyniad Rhiannon i anwybyddu cyngor Harri yn arwain at bechu Megan a Catrin ac at wanhau'r glymblaid fregus rhwng y tair yn y fargen. Drwy sarhau ei wraig yn gyhoeddus, mae Meirion yn llwyddo i dynnu Elinor a Megan i'w ben ond am unwaith mae ei ymddygiad annerbyniol yn achubiaeth wleidyddol i Rhiannon. Mae'r rhwyd yn cau wrth i Lowri orfod raffu mwy a mwy o gelwyddau ynglyn a phwy yn hollol oedd tad ei phlentyn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?