S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Cwmbran - Y Sw

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbran i ddysgu'r gan 'Y Sw', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Digbi Ditectif

Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Mae Digbi'n penderfynu gwneud gwaith ditectif a dod o hyd i'r lleidr dirgel.

06: 25
Y Teulu Mawr - Hel Sbwriel

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

06: 55
Peppa - Atig Nain a Taid Mochyn

Mae Peppa a George yn helpu Nain a Taid Mochyn i dacluso'r atig, ond maen nhw'n cael trafferth yn penderfynu beth i'w daflu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cled - Ymwelwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Popi'r Gath - Amgueddfa Lleucs

Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Mae Popi yn mynd a nhw i'r lleuad ac mae'r amgueddfa'n chwyldroadol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Holi Hana - Rosie'n Concro'i Hofn

Mae Rosie'r Panda Mawr yn poeni achos ei bod yn mynd i gwrdd a rhywun enwog iawn ac er mai ei syniad hi oedd rhoi'r blodau i'r gwestai pwysig ar ddiwrnod y ffair nid yw'n teimlo'n hapus pan mae Mrs Winger yn cynnig ei bod hi, Rosie, yn eu cyflwyno nhw. Ar ol sawl ymarfer gyda Hana ac Owen mae'r Panda yn ennill digon o hyder i siarad a mwynhau ar y diwrnod.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Ceffylau

Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Tada'n Cadw'n Heini

Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod cyfan yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj gan ei fod mor anffit. Mae Rwpa'n benderfynol o gael Tada i gadw'n heini er gwaethaf cwynion Tada. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gyfuno cerddoriaeth a chadw'n heini i apelio at Tada.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Chwilio am Cyw - Trychfilod

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar hyd y llwybr natur.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Syrcas Deithiol Dewi - Dawns Bran

Efallai bod Bran yn gryf, ond dau droed chwith sydd ganddo pan mae'n dod at ddawnsio!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwers Magi Hud

Mae'r tylwyth teg yn dysgu eu gwersi yng nghwmni Magi Hud ond mae rhywbeth yn mynd o'i le. All Mali a Ben ddatrys y broblem?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Stiw - Antur Stiw i Blaned Mawrth

Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Heini - Golff a Thenis

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae golff a thenis.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Twt - Cloch Groch

Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. Yn anffodus i T?t, mae ganddo waith i'w gwblhau cyn i'r parti ddechrau. Mae'r Harbwr Feistr yn ei ddanfon ef a Mari i glirio sbwriel o wely'r harbwr gyda dyfais sonar newydd. Tybed all y ddau troi'r gwaith yn hwyl a gorffen cyn i'r parti ddechrau?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod gan Pry Cop Ganol Mor

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae gan Pry Cop ganol mor denau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Pwll Dwr

Mae Wibli'n dod o hyd i ffordd o chwarae yn y glaw hyd yn oed pan nad ydy hi'n glawio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Fe Wna i Helpu!

Mae Jac y Jwc yn penderfynu dechrau addurno stafell y babi, ond a fydd o'n gallu ymdopi ar ei ben ei hun?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Llandysul - Y Fferm

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu can 'Y Fferm' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Ysgol Hedfan Teifion

Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Ond yn fwy na hynny mae o hefyd wedi anghofio sut i hedfan. Mae Digbi'n penderfynu rhoi gwersi hedfan i Teifion - er nad ydi o ei hun yn gallu hedfan.

10: 25
Y Teulu Mawr - Gardd Dwt

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Arwydd Arbennig

Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain, ond yn hytrach na galw Meic, maen nhw'n galw'r Llychlynwyr! I achub Sbarcyn, rhaid i Meic ddysgu arwydd newydd - a dysgu sut i fod yn well athro!

10: 55
Peppa - Y Babi Newydd

Wrth ymweld a'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cled - Gwaith

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Popi'r Gath - Y Gitar Aur

Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r gitar yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i chwilio am y 'Gitar Aur' yn Anialwch yr Haul Gwallgo'.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Holi Hana - Paun Bach - Pen Bach

Mae Percy y paun bach brwdfrydig a hyderus yn methu deall pam ei fod mor amhoblogaidd. Pan mae Myrtl a Percy yn dathlu eu pen-blwydd ar yr un diwrnod mae Percy, ar ol brolio ei fod yn mynd i gael y parti mwyaf a'r gorau erioed, yn cael siom pan fo pawb yn cyhoeddi eu bod yn mynd i barti Myrtl yn lle. Wrth ddangos i bawb yn y swyddfa sut mae peintio a phapuro a gwneud lemoned, mae Percy yn ymddiheuro i Myrtl ac mae pawb yn mwynhau'r parti gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Teulu Ni - Eid Mubarak

Halima Yousef o Abertawe fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Y tro hwn, mae'r teulu yn dathlu'r ?yl Islamaidd, Eid.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Clap a Chan

Mae llun clawr y gyfrol o emynau plant 'Clap a Chan i Dduw' yn adnabyddus drwy Gymru gyfan. Tynnwyd y llun nol ym 1983 - ond pwy yw'r plant sydd yn y llun a beth yw eu hanes erbyn heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Yr ail raglen yn y gyfres. Os ydych yn cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Ychydig cyn marwolaeth ei chwaer, gwnaeth Cheryl Davies o San Cler addewid iddi: y byddai'n dod o hyd i'r ferch fach roddodd ei chwaer i'w mabwysiadu yn fabi. Heno, yn Gwesty Aduniad, ar ol deugain mlynedd o chwilio, mae Cheryl yn cyfarfod merch ei chwaer am y tro cyntaf erioed?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mi fyddwn yn rhoi croeso nol i'r ffrindiau Elan a Nia, y brawd a chwaer Eurgain a Morgan a'r tad a merch Wyn a Catrin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, mi fydd holl gyflwynwyr Prynhawn Da yn y stiwdio ar gyfer parti mawr i ddathlu pen-blwydd Prynhawn Da. Bydd y delynores Claire Jones yma hefyd am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae hi'n ddiwedd y daith i rai o drigolion Pengelli tra bo llwybrau newydd yn agor i eraill. Olaf yn y gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Tuag Ynys Skokholm

Rhaglen yn edrych ar Ynys Stockholm sy'n gyrchfan i filoedd o ymwelwyr egsotig bob haf o for y Canoldir, De Affrica a De America. Lleisir y rhaglen gan Richard Rees.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Munud i feddwl

Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n lan. Mae angen arni hoe fach.

16: 10
Boj - Sel Cist Car

Yn anffodus nid yw sel cist car Mrs Blaa i godi arian am ffynnon newydd i Hwylfan Hwyl wedi bod yn llwyddiant. Pam nad oes unrhyw un am brynu casgliad diddorol o bethau Tada a Misi? Ond diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Teulu Ni - Bedydd Jona

Yn y bennod yma, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu bedydd Jona.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Ystlum yn Hongian Ben

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Bryn Iago - O Dan y Mor

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais ddysgu can 'O Dan y Mor,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Profiad Proteus

Mae Proteus, arweinydd y Gwarcheidwaid, yn dal yr Aronnax mewn maes magnetig ac yn herogipio Ant. A fydd e'n gallu dianc?

17: 30
Ysgol Jac

Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Rhostryfan, Ysgol Rhosgadfan ac Ysgol y Gelli, Gwynedd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:10 Arfordir Cymru: Mon

Arfordir Cymru: Mon

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Mon gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y Fenai sydd dan sylw heddiw ac mae cyfle i ni fod ymhlith y cyntaf i weld olion llys chwedlonol ers iddo gael ei foddi yn y 6ed ganrif.

 • Isdeitlau Saesneg

18:35 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Wythnos hon fe fydd 'na gyfle i ddod i adnabod rhai o fecanics garejis y gyfres. Mae Esther, un o gwsmeriaid BV Rees, yn brwydro gyda'i mab Rhys dros gar sydd wedi denu llygad y ddau, tra bo' Melvyn a Meirion Evans o garej Derwen, Harford, yn teithio dramor i Sbaen i chwilio am gar arbennig ar gyfer y tymor ralio. Mae Keith Harries, prif fecanic Gwili Jones, yn cynnig gwasanaeth arbennig ar fuarth fferm leol ym mhentre Cwmann.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fyddwn ni'n fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd cyn y gem bel-droed rhwng Cymru a Denmarc. Mi fyddwn ni hefyd yn dathlu pen-blwydd C'mon Midffild yn 30 mlwydd oed.

 • Isdeitlau Saesneg

19:25 Sgorio Rhyngwladol

Sgorio Rhyngwladol - Cymru v Denmarc

Y gem gr?p olaf yng Nghynghrair y Cenhedloedd UEFA wrth i Gymru groesawu Denmarc i Stadiwm Dinas Caerdydd. Gobaith y Dreigiau yw ennill y gr?p ac esgyn i brif adran y gystadleuaeth newydd. Mae gorffen ar y brig hefyd yn sicrhau gem ail gyfle ar gyfer Euro 2020. Ar ol colli'r gem oddi cartref bydd Ryan Giggs a'r chwaraewyr yn disgwyl noson anodd arall. Ymunwch a chriw Sgorio ar gyfer pel droed rhyngwladol yn fyw o'r brifddinas. Cic gyntaf 7.45.

21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Jonathan

Jonathan

Y drydedd yn y gyfres newydd o'r sioe siarad hwyliog o bencadlys S4C, Yr Egin, Caerfyrddin. Mae Jonathan, Sarra a Nigel yma unwaith eto i drafod y bel hirgron a lot o bethau difyr eraill - fe fydd Aeron Pugh ymysg y gwesteion, Jonathan yn erbyn Nigel mewn ras ddwr a Lisa Angharad yn profi cyffro strydoedd Caerdydd ar ddiwrnod gem.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Wrth iddynt ddisgwyl ymweliad gan Weinidog Amaeth Prydain i'r Senedd ym Mae Caerdydd, mae tensiynau'n codi ac agwedd nawddoglyd Gaynor Samuel, yr Ysgrifenydd Gwladol, yn fawr o help i neb. Mae Angharad yn chwilio am stori a Rhiannon yn gwbwl benderfynol mai yng Nghymru y bydd y pwerau Amaeth yn aros ar ol gadael yr Undeb Ewropeaidd, waeth beth fo'r gost iddi hi'n wleidyddol, ac i ffermwyr y wlad.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?