S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Bro Helyg, Abertyleri

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Bing - Peiriant Syrpreis

Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpreis yn siop Pajet.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
TiPiNi - Caerffili

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd a phlant yng Nghaerffili.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Octonots - Yr Octonots ac Antur Anhygoel

Mae Pegwn yn mynd gyda Capten Cwrwgl i helpu chwaer y capten a'i heirth bach newydd i ddygymod ag amgylchiadau garw yr Arctig rhewllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Do Re Mi Dona - Ysgol y Castell - Y Tywydd

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Y Tywydd', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Guto Gwningen - Hanes Ras y Tywyllwch

Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn y nos i chwilio am bryfed tan i oleuo'i stafell hi. Ond buan maen nhw'n darganfod nad Nel ydy'r unig un sydd ofn y tywyllwch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd ar y bws, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'f' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 40
Deian a Loli - A'r Lleidr Lleisiau

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb - mae Deian yn colli ei lais. Aiff Loli ac yntau ar antur i chwilio amdano - gan ddod ar draws creadur rhyfedd o'r enw Bran, sy'n byw mewn ty ynghanol y goedwig.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 55
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Shwshaswyn - Golchi llestri

Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? The washing up bowl is full of soap bubbles and Fflwff loves imitating them. Seren loves the sound of water pouring into the bowl. But what is the Captain doing in the sink?

08: 15
Sam Tan - Rhew Peryglus

Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff Sara, Jams a Norman i sglefrio ar yr ia.

08: 25
Patrol Pawennau - Y Ci Bach Newydd

Mae dathliadau pen-blwydd Cyw yn 10 oed yn parhau gyda rhifyn estynedig o'r rhaglen boblogaidd. Y tro hwn, mae'r Pawenlu yn mynd i Begwn y De lle maen nhw'n cyfarfod hysgi o'r enw Eira.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Arnofio!

Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today!

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Nia Parry sy?n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ?Adre?. Mae bob ?Adre? yn wahanol a?r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu'r cymeriad sy?n byw yno. I ddilyn cyfle i weld rhai o ser ifanc y byd chwaraeon yn ?Sgwad Ser Cymru.?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ol iddo falu ffenest yn nhy Dani mae Kelvin, gyda help Terry, yn gorfod ei thrwsio. Mae'n gyfle i Terry roi cyngor i Kelvin ynglyn a'r ffordd ymlaen gyda Lowri - efallai mai angen dipyn o lonydd mae hi - oes yna rwbath all Kelvin wneud hefo'r plant? Mae gan Lowri a Philip broblem o fath arall, gan ei fod yn edrych fel y bydd gan Philip lojar newydd yn y fflat, ond o leia mi fydd ei bost ar amser. Wrth i baratoadau'r ras fynd yn eu blaen mae Jason yn cael mymryn o siom ynglyn ag aelodau'i dim.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

'Dyw Mathew a Iolo ddim yn hapus yn y ty gan fod Mags yn fler a diog. Ond heb yn wybod i'r bechgyn mae gan Mags gynlluniau i symud allan yn fuan. Wrth ei weld yn adeiladu gwefan i'r Iard, mae Dylan yn brolio I Iestyn ond nid yw ei dad mor gefnogol. Heno mae yna noson allan i'r merched ar y gweill - mae Dani, Carys ,Gwenno a Lowri am fynd i Copa. Yn anffodus, mae Lowri'n awyddus i weld Philip draw yn y fflat ac yn gorfod sleifio o Copa i wneud hynny. A wneith unrhywun sylwi?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Clwb Ni

Clwb Ni - Roller Derby

Cipolwg ar glwb chwaraeon.

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Adfent 1

Byddwn ni'n dathlu Sul cyntaf yr Adfent yn Eglwys y Santes Fair ym muriau tref Caernarfon, o dan arweiniad y cerddor a'r darlledwr Huw Foulkes. Cawn gyfarfod gwirfoddolwyr Banc Bwyd y dref, a chlywed pa mor anodd y gall adeg yma'r flwyddyn fod i nifer o bobl. Bydd sgwrs gyda Menna Machreth am y ffordd amgen mae Capel Efengylaidd Caersalem yn dathlu'r Nadolig, a chawn fwynhau perfformiad trawiadol o glasur Delwyn Sion, 'Un Seren', gan y gantores ifanc Ffion Emyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 27
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - Dewi Emrys

Cyfle arall i weld Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn trafod gwaith y bardd Dewi Emrys. Byddant yn cyflwyno hanes enaid aflonydd a heriodd barchusrwydd cul cymdeithas y cyfnod, a bardd a fu'n gofyn yn aml yn ei waith ynghylch beth sy'n cyfri go iawn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Pryd o Ser

Pryd o Ser

Mae'n gynnar yn y bore ond mae'r timoedd wedi eu dewis yn barod. Dyw'r haul heb godi ond mae'r her gyntaf yn cael ei gosod. Y lleoliad - Marchnad y Ffermwyr yn Ysgol David Hughes Porthaethwy. Y Dasg - paratoi bwyd ar gyfer Stondinwyr a chwsmeriaid y farchnad. A fydd y sialens yn ormod i ambell un mor gynnar yn y bore? Wedi'r dasg gyntaf, aiff y criw ymlaen i Amlwch i fwydo 130 o blant a rhieni llwglyd Cor Ieuenctid Mon. A fydd y bwyd yn taro'r nodyn cywir? A fydd dadlau ymysg y ddau dim ac a fyd

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Pryd o Ser

Pryd o Ser

Mae'r pwysau'n cynyddu ac mae'r amser wedi cyrraedd i bawb ddechrau canolbwyntio. Mae'r timoedd yn gorfod gweithio shifft lawn mewn dau o westai gorau Gogledd Cymru a hynny dan lygaid barcud dau o'n cogyddion gorau ni. Mae 'na dasgau lu o'u blaenau - paratoi cwrs cyntaf cywrain, gwneud pob math o fara, coginio cigoedd gwahanol, heb son am baratoi detholiad o bwdinau blasus. Ai codi fel souffle fydd tynged y timoedd neu gwympo'n fflat fel crempog? Y cogyddion mawr fydd yn penderfynu.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Pryd o Ser

Pryd o Ser

Mae'r gwres yn codi yng nghegin Pryd o Ser ac mae'r pwysau'n cynyddu eto. Dosbarthiadau meistri sydd o flaen y timoedd heddiw yng nghwmni dau o brif gogyddion ifanc Cymru. Y dasg fydd ail-greu bwydlenni tri chwrs i safon ty bwyta seren Michelin. Mae'r chwerthin yn stopio ac mae pawb yn canolbwyntio. A fydd yna weiddi, a fydd hysteria a sut y bydd y timoedd yn ymdopi gyda sylwadau'r panel o feirniaid arbenigol o faes y diwydiant bwyd a diod?

 • Isdeitlau Saesneg

14:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Coleg Sir Gar v Coleg CNPT

Ymunwch a Lauren Jenkins wrth i Goleg Sir Gar herio Colegau Castell Nedd Port Talbot yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Gethin Watts fydd yn y pwynt sylwebu.

15:15 Cyngerdd Cor Yr Eisteddfod

Cyngerdd Cor Yr Eisteddfod

Cyfle i weld y gyngerdd hon gyda Chor Eisteddfod Caerdydd a Cherddorfa y Welsh Pops dan arweiniad Jeff Howard. Mae'r cor yn perfformio trefniannau corawl newydd gan Geraint Cynan o rhai o ganeuon pop Cymraeg o'r chwedegau hyd at heddiw i gyfeiliant y gerddorfa yn chwarae darnau clasurol.

Noson

16:00 Aled Jones: Dychwelyd Adre

Aled Jones: Dychwelyd Adre

Mae Aled Jones yn dychwelyd adre' i Ogledd Cymru ac i Eglwys Gadeiriol sydd wedi bod yn rhan annatod o'i fywyd. Mae'n mynd adref ar gyfer perfformiad arbennig iawn. Trideg o flynyddoedd ers iddo berfformio diwethaf fel aelod o gor Cadeirlan Bangor mae e 'nol o flaen torf gartref gyda gwestai arbennig iawn - ei lais ifanc ei hun. Mae'r rhaglen yn edrych ar ei fywyd fel seren ifanc, a bellach fel dyn. Cawn gerddoriaeth diri, a golwg ar ba mor bwysig mae Mon a Chymru i'w stori bersonol.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn ar Ffermio, bydd Alun yn gweld sut mae'r sector cig coch yn ymladd nol ar ol penawdau negyddol. Bydd Meinir yn Ffair Aeaf Lloegr yn dilyn hynt a helynt cystadleuwyr a beirniaid o Gymru, a bydd Daloni yng nghanol y gwirodydd a diodydd sy'n cael eu gwneud ar ffermydd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Adfent 2

Daw Dechrau Canu Dechrau Canmol heno o bentref Rhosllanerchrugog, wrth i ni ddathlu bywyd a gwaith un o fawrion byd cerddorol Cymru, y cerddor amryddawn John Hughes, a hynny hanner can mlynedd ar ol ei farwolaeth. Cawn glywed amryw o'i garolau gan gynulleidfa Capel Penuel, dysgu amdano drwy lygaid plant lleol Ysgol I D Hooson, a bydd Huw Edwards yn sgwrsio a nai John, yr arweinydd byd enwog Owain Arwel Hughes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Y Wal

Y Wal - Cyprus

Mae taith Ffion Dafis o gwmpas rhai o waliau mwya' eiconig y byd yn parhau. Bron i hanner canrif ers i'r ynys gael ei hollti'n ddwy gan linell werdd, mae'r ffin dal yno, yn gwahanu'r Cypriaid Twrcaidd a'r Cypriaid Groegaidd oddi wrth ei gilydd. Gyda'r creithiau mor fyw ag erioed, bydd Ffion yn clywed straeon dirdynnol o'r ddwy ochr am effaith y gwahanu arnyn nhw, ac yn cwrdd ag unigolion ysbrydoledig sy'n ceisio hybu undod ar ynys Cyprus.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Parti 'Dolig Beca

Yn y rhaglen arbennig hon, bydd Beca yn dathlu traddodiadau Nadolig yn Ewrop, ym mhentref Eidalaidd Portmeirion. Bydd yna westeion o Ewrop yn helpu Beca yn y gegin a bydd Arwel Owen wrth law i brofi diodydd gwahanol i yfed dros yr ?yl. Bydd Beca hefyd yn blasu cawsiau amrywiol gyda Carrie a Patrick Rimes a chawn adloniant gan Gwibdaith Hen Fran ar ddiwedd y noson.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Anafiadau Rygbi

Y tro hwn, mae'r rhaglen yn ymchwilio i anafiadau rygbi, yn dilyn cwynion gan rai cyn-chwaraewyr blaenllaw bod y rhanbarthau yn eu hecsploetio ac yn eu gorfodi i chwarae gydag anafiadau. Mae yna ofid hefyd ynglyn a thwf anafiadau difrifol.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 David Lloyd George: Yncl Dafydd

David Lloyd George: Yncl Dafydd

Yn Rhagfyr 1916 fe ddaeth David Lloyd George, o bentre' Llanystumdwy, yn Brif Weinidog Prydain. Y darlithydd Manon George sydd ar daith i ddarganfod mwy am y g?r a arweiniodd Brydain i fuddugoliaeth yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac a osododd seiliau'r wladwriaeth les. Dyma ?r sy'n cael ei adnabod yn nheulu Manon fel 'Yncl Dafydd'. Drwy sgwrsio ag arbenigwyr, ddilyn ei lwybrau a gwrando ar ei lais, dysgwn mwy am 'Y Dewin Cymreig'.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?