S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Does dim golwg o Jaff, ac ar ol chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sal yn y sied ac mae'n rhaid i Heti fynd ag ef at y milfeddyg.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Y Camera Hud

Ar ol darganfod hen gamera hud mewn dror llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. Ond y trafferth yw nid cymryd lluniau yn unig mae'r camera.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

06: 50
Peppa - Cyfrifiadur Taid Mochyn

Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Tili a'i ffrindiau - Cysgod Twmffi

Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ymuno ag o. Mae pawb arall yn rhy brysur ond mae Twmffi'n dod o hyd i gwmni ar y Poncyn Pwdu - ei gysgod! Ond wrth i'r haul fachlud mae'r cysgod yn diflannu. Tybed os allai'r ffrindiau ddod a'r cysgod yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Ifor Hael, Bettws

Mae Ben Dant yn ol ac yn cwrdd a phlant o Ysgol Ifor Hael, Bettws y tro hwn. Yn gwmni iddo mae mor-leidr arall o'r enw Cadi.

07: 30
Bing - Ty

Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau'r soffa ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle perffaith i chwarae 'Blaidd Mawr Cas' gyda Swla a Charli.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Garddio

Yng ngardd y parc, mae'r Capten yn dyfrio'r pridd i Seren blannu hadau. Ond pa flodyn sydd wedi tyfu yno'n barod, Fflwff?

07: 45
Deian a Loli - A'r Blodau Parablus

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Ond mae problem fach, dydy'r blodau ddim eisiau cael tynnu eu coesau.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Ar Eich Beiciau

Mae Boj a Mia yn reidio'u beiciau o amgylch Hwylfan Hwyl pan mae gweddill eu ffrindiau yn ymddangos ar eu beiciau mawr gan holi pam bod Mia yn dal i ddefnyddio ei holwynion hyfforddi. Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i reidio'i beic heb gymorth yr olwynion hyfforddi.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Pingu - Pingu a'r Ffliwt Pysgodyn

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 20
Llan-ar-goll-en - Trwyn Coch

Dyma ddirgelwch rhyfedd ar y naw; mae trwyn coch Carwyn y Carw wedi diflannu! A fydd Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif yn llwyddo i ddod o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Taith i Lan y Mor

Mae Mali a Ben yn mynd i lan y mor ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Siwpyr Stiw

Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Rapsgaliwn - Cwpan

Mae Rapsgaliwn -rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a chrochendy yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae cwpan yn cael ei chreu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Twt a'r Surbwch Di-hwyl

Mae Breian y Fferi'n hoffi bod yn lan ac yn gwrthod ymuno mewn unrhyw chwarae os yw e'n golygu y bydd yn trochi. Yn anffodus, mae hyn yn golygu ei fod yn colli mas ar lawer o hwyl yr harbwr. Pan mae Mari a Pop yn mynd yn sownd yn y mwd, mae T?t yn gofyn iddo eu tynnu o'r budreddi. A fydd Breian yn barod i helpu ei ffrindiau?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ty Mel - Dawnsio Gwenyn

Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Cacen Fwd

Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu d?r a baw i greu cacennau mwd perffaith.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Seren Aur Prys

Mae'n ddiwrnod mawr iawn ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach i dderbyn seren aur gan y plant am fod yn hoff blismon pawb yn yr ysgol. Ond cyn diwedd y dydd, mae Prys wedi colli'r seren aur, ac yn gorfod meddwl beth i'w wneud - cyfaddef ei fod wedi colli peth mor werthfawr, neu geisio cuddio'r gwir. Betsan Brysur sydd a'r ateb!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Adenydd Ysblennydd

Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n 'Adenydd Ysblennydd' ceidwad Pen Cyll. Ond pwy fydd ei bartner ffyddlon?

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Cymwynas Henri

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor y Dewin

Dydy Meic ddim yn fodlon i Efa ymuno ag ef i chwilio am Drysor y Dewin yn yr Ogofau Dryslyd. Ond pan mae'n credu ei bod hi wedi'i chipio gan Fwganod yr Ogof, mae'n newid ei feddwl - gan ddysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin!

10: 50
Peppa - Chwibanu

Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahan iddi hi yn gallu gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Tili a'i ffrindiau - Dwynwen a'r Band Martsio

Mae Tili wrth ei bodd yn chwarae ei thrwmped ac mae Arthur yn dda iawn am wneud synau trwmpedaidd, mae Tincial yn wych ar y drymiau, Twmffi yn stampio'i draed i gadw amser ac wrth gwrs mae gan Fflur iwcalili pinc. Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ahoi! - Ysgol Cwmbran

Heddiw mor-ladron o Ysgol Cwmbran sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 30
Bing - Bocs Cinio

Mae Bing wedi cael bocs cinio newydd sbon - un Wil Bwni Wib - ac mae gan Pando focs sydd yn union yr fath - snap!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Shwshaswyn - Golchi llestri

Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? The washing up bowl is full of soap bubbles and Fflwff loves imitating them. Seren loves the sound of water pouring into the bowl. But what is the Captain doing in the sink?

11: 45
Deian a Loli - A'r Lleidr Lleisiau

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb - mae Deian yn colli ei lais. Aiff Loli ac yntau ar antur i chwilio amdano - gan ddod ar draws creadur rhyfedd o'r enw Bran, sy'n byw mewn ty ynghanol y goedwig.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bywyd y Fet

Bywyd y Fet

Y tro hwn, byddwn yn cwrdd a bridwyr c?n o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o g?n bach Labrador i'r byd. Mae John o bractis Abergele yn ymweld a dau fochyn ac mae criw Y Wern yn brysur yn Sioe Meirionnydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Y Wal

Y Wal - Cyprus

Mae taith Ffion Dafis o gwmpas rhai o waliau mwya' eiconig y byd yn parhau. Bron i hanner canrif ers i'r ynys gael ei hollti'n ddwy gan linell werdd, mae'r ffin dal yno, yn gwahanu'r Cypriaid Twrcaidd a'r Cypriaid Groegaidd oddi wrth ei gilydd. Gyda'r creithiau mor fyw ag erioed, bydd Ffion yn clywed straeon dirdynnol o'r ddwy ochr am effaith y gwahanu arnyn nhw, ac yn cwrdd ag unigolion ysbrydoledig sy'n ceisio hybu undod ar ynys Cyprus.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau. Mae Wyn o gwmni BV Rees wedi swopio car am gwch ac mae Meirion o garej Derwen yn cael cwmni'i chwaer mewn car ralio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau ac yn clywed perfformiad Ysgol Gynradd y Felinheli yng Nghystadleuaeth Carol yr ?yl.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Wrth geisio cael y nwyddau a gafodd eu dwyn yn ol, mae Owi yn neidio o'r badell ffrio i'r tan ac yn llusgo Kel a Delyth gyda fo.

15:30 Crwydro Gaeaf

Crwydro Gaeaf - Thelma Adams

Adnabyddir gwestai Iolo Williams yn aml yn ol y teitl 'Thelma Caws', y Gymraes a roddodd gaws Caerffili Cymreig yn ol ar y map gyda'r cwmni y mae'n rhedeg gyda'i theulu, Caws Cenarth. Yn gerddwr brwdfrydig ac egniol, mae Thelma Adams wedi teithio mor bell a'r Himalayas, ond hehhiw mae hi'n bodloni ar daith goedwig a chrwydro'r ucheldir ger Nanhyfer a Phentre Ifan yn Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Pen-blwydd Dadi Mochyn

Heddiw yw pen-blwydd Dadi Mochyn, ond mae'n rhaid iddo fynd i weithio. Tra ei fod o yn ei waith, mae Mami Mochyn, Peppa a George yn paratoi syrpreis pen-blwydd arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Twrch Trwyth

Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Ond yn fuan mae'n gweld nad un ara' deg yw'r twrch, ond un cyflym a chyfrwys ac mae Meic yn dysgu nad yw golwg anifail yn profi sut un ydy o!

16: 20
Shwshaswyn - Nant

Mae nant fach yn rhedeg o'r pwll cerrig i'r mor mawr glas. Beth sydd ynddi? Cyfle i'r Capten hwylio, i Fflwff ysgwyd gyda'r gwair ac i Seren ddod o hyd i ddarn diddorol o raff.

16: 30
Deian a Loli - Y Sws Llyffant

Ar ol i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae 'na swyn dieflig yn cael ei osod ar Loli. Mae'n rhaid i Deian wynebu ei ofnau - ac yn waeth na hynny, Gwrach y Corsydd Duon - er mwyn ceisio dadwneud y swyn.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Rapsgaliwn - Gwynt

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn darganfod beth yw pwrpas gwynt yn y bennod hon. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Y Prentis Powld

Mae Snotfawr yn grediniol ei fod am farw gan ei fod yn dechrau gweld rhai o'r pum arwydd Falhala, felly mae e am i Robat larsen gymryd ei le, ac edrych ar ol Bwchdan. Ond mae mwy tu ol i'r arwyddion nag y mae Snotfawr yn feddwl ac mae'r gweddill yn ceisio twyllo Snotfawr trwy dderbyn Robat a'i ddraig Danbwch. Ond gyda Dagr yn cynllunio rhywbeth dieflig gydag arf newydd, daw cyfle anfwriadol i Robat ennill ei le.

17: 25
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref a Tryst am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Olion: Palu am Hanes

Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 1

Yn y rhaglen gyntaf o ddwy o Gynffig, bydd Dr Iestyn Jones yn mynd a ni i safle fydd yn gyfarwydd i unrhywun sydd wedi teithio ar hyd coridor yr M4. Llai na 200 llath o'r draffordd, yng nghysgod y gweithfeydd dur ym Mhort Talbot, mae Twmpath y Felin Wynt. Hyd yn ddiweddar, doedd y safle ddim wedi derbyn fawr o sylw, wedi ei orchuddio a thywod ers blynyddoedd maith. Ond pam yr enw 'Twmpath y Felin Wynt'? Yn ol rhai hanesion, dyma oedd safle melin wynt o'r 15fed ganrif, ond does dim tystiolaeth be

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Tro yma bydd Chris yn mynd efo'i ffrindiau am benwythnos epic mewn bwthyn bach yng nghanol coedwig ym Metws y Coed. Mi fydd yn chwilota am drysor y goedwig i wneud pryd llawn madarch, ac yn paratoi stec a ?yau i'r hogia i leddfu'r hangofyr yn y bore! Ond yr her fwyaf fydd coginio mochyn cyfan ar 'spit' wedi'i adeiladu gan ei fets a'i bweru gan dd?r yr afon. Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd yr actor Rhian Blythe yn y stiwdio i son am y ffilm 'Morfydd', sy'n cael ei ddangos ar S4C. Hefyd, bydd ein camerau yng Nghaerdydd gyda'r wawr yng nghaffi'r Soulful Sunrise.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Debbie'n sylweddoli pa mor unig ydy Iori gan nad oes cynlluniau ganddo ar gyfer y Nadolig, ac mae dieithryn yn creu argraff ar Britt. Caiff Jason siom bod Sara wedi cael cefnogaeth cwnselydd tu nol i'w gefn er mwyn dysgu sut i'w gefnogi gyda'i broblem gamblo, ac mae Garry'n cael trafferth gyda chewynnau eco Seren.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r fam a merch Ann a Mabli a'r ffrindiau Tomos a Lois.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Guto Harri sy'n rhoi'r byd yn ei le wrth iddo gyfweld a rhai o enwau mawr y byd gwleidyddiaeth yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Sir Benfro v Coleg Llandrillo

Uchafbwyntiau o gem Coleg Sir Benfro yn erbyn Coleg Llandrillo ynghyd a chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru.

22: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:45 Dianc!

Dianc!

Bydd dau dieithryn arall yn cael eu gadael yn rhywle cyn gorfod cyd-weithio, cyflawni sialensiau a chwilio am y wobr o #1000. Yn y bennod hon bydd Sandy o Bodelwydden a Tudur o Gwm-y-Glo yn ceisio Dianc!

 • Isdeitlau Saesneg

23:45 Loriau Mansel Davies a'i Fab

Loriau Mansel Davies a'i Fab

Mike Rodgers a'i griw yn y garej sydd a'r cyfrifoldeb o newid clutch ar gerbyd o dramor. Cawn gwrdd ag Adrian Howells sy'n ysgwyddo'r baich yn yr adran 'parts' a dilynwn Alan bach ar siwrnai fwyaf rheolaidd y cwmni i'r Gogledd! Tra bod merched y swyddfa lan llofft yn brysur yn cadw'n heini mae gan y bois lawr llawr sialens arall mewn golwg - bwyta!

 • Isdeitlau Saesneg
00: 18
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?