S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Nant Caerau, Caerdydd

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Nant Caerau sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Bing - Cuddio

Mae Bing a Fflop yn chwarae cuddio ar y ffordd i siop Pajet.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
TiPiNi - Castell-nedd

Cawn ymuno a'r criw am fwy o hwyl a chwerthin yng Nghastell-nedd heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Octonots - a'r Nadolig Mor-Fresychaidd

Pan fydd yr Octonots yn gaeth mewn pelen beryglus o Lud Mor, mae'n rhaid i'r Mor-fresych gynllunio ac adeiladu Tanddwr newydd i achub y criw a'u hebrwng yn ol yn ddiogel i fwynhau cinio Nadolig!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Do Re Mi Dona - Ysgol Evan James

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gan 'Ailgylchu' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Guto Gwningen - Hanes y Twneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 40
Deian a Loli - A'r Blodau Parablus

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Ond mae problem fach, dydy'r blodau ddim eisiau cael tynnu eu coesau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 55
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Shwshaswyn - Garddio

Yng ngardd y parc, mae'r Capten yn dyfrio'r pridd i Seren blannu hadau. Ond pa flodyn sydd wedi tyfu yno'n barod, Fflwff?

08: 15
Sam Tan - Arth Wen Pontypandy

Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun gorau o'r eira.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Patrol Pawennau - Cwn-Ffw

Mae'r cwn yn gwneud eu gorau i ddysgu'r hen grefft o Cwn-Ffw gan Sensei Ffarmwr Bini. Ond mae criw Cath-ryblus Maer Campus yn dwyn hen sgrol gwerthfawr ac mae'n rhaid ei gael yn ol.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Posau!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Nia Parry sy?n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ?Adre?. Mae bob ?Adre? yn wahanol a?r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu'r cymeriad sy?n byw yno. I ddilyn cyfle i weld rhai o ser ifanc y byd chwaraeon yn ?Sgwad Ser Cymru.?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Wrth i Dani ddechrau sylwi ar ymddygiad od Lowri, mae Philip yn amau y dylai Lowri a fo fod yn fwy gofalus wrth gadw eu cyfrinach. Mae Jac yn teimlo'r pwysau wrth drio cadw hanes ei deulu yntau'n gyfrinach ond mae'r holl son am drefniadau 'Dolig yn gwneud bywyd yn anodd iddo. Mae rhywun wedi bod yn creu gwefan ddirgel i'r Iard Gychod ac er bod Carwyn yn flin efo'r sawl sy'n gyfrifol, mae'r canlyniadau'n eitha' ffafriol i'r busnes. Ac efo Wyn i ffwrdd, mae gan Mags syniad.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae'n edrych fel bod cefndir Jac yn mynd i beryglu ei ddyfodol efo Dani. Wrth i'r rhwyd gau, mae'n troi at yr unig un all ei helpu. Dim ond trio helpu oedd Philip drwy ddweud wrth Lowri fod Mathew'n gwybod am eu perthynas gudd. Nid yw Lowri'n ymateb yn y ffordd yr oedd Philip wedi'i obeithio. Caiff Vince y teimlad nad oes croeso iddo yn unlle, felly 'does dim ond un peth amdani, ac, o'r diwedd, mae Arthur yn cael ei dderbyn fel aelod o dim slej. Gobeithio na fydd y tim sy'n ei groesawu yn difaru

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Clwb Ni

Clwb Ni - Park Run

Cipolwg ar glwb chwaraeon.

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Adfent 2

Daw Dechrau Canu Dechrau Canmol heno o bentref Rhosllanerchrugog, wrth i ni ddathlu bywyd a gwaith un o fawrion byd cerddorol Cymru, y cerddor amryddawn John Hughes, a hynny hanner can mlynedd ar ol ei farwolaeth. Cawn glywed amryw o'i garolau gan gynulleidfa Capel Penuel, dysgu amdano drwy lygaid plant lleol Ysgol I D Hooson, a bydd Huw Edwards yn sgwrsio a nai John, yr arweinydd byd enwog Owain Arwel Hughes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - Ceiriog

Mae geiriau'r bardd o Glwyd, John Ceiriog Hughes, yn creu darlun o'r bywyd gwledig delfrydol ac yn dyrchafu gwerin Cymru. Ond mewn oes pan roedd yr Ymerodraeth Brydeinig yn cryfhau ei dylanwad ar draws y byd, faint o Gymro oedd ef ei hun, mewn gwirionedd?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Pryd o Ser

Pryd o Ser

Mae Dydd y Farn wedi cyrraedd wrth i ddiwedd y gystadleuaeth agosau. Yn dilyn y feirniadaeth lem a gafwyd gan ein panel o arbenigwyr, a fydd y timoedd yn ymdopi a'r pwysau? Mae'n amser perffeithio'r bwydlenni seren Michelin, hogi'r cyllyll a dechrau gweithio fel brigad o gogyddion proffesiynol. Bydd mwy o bwysau yn y sialens hon nag mewn unrhyw gamp Olympaidd, sylwebaeth fyw, neu berfformiad o flaen cynulleidfa. A fydd y timoedd yn gallu delio a'r pwysau, gan gofio mai cynhyrchwyr bwyd Ynys Mon,

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Wynebau Newydd: Bugail Bywyd Gwyllt

Wynebau Newydd: Bugail Bywyd Gwyllt

Rhaglen a ddarlledwyd gyntaf yn 2007 sy'n dilyn Glyn Jones, a ddaw yn wreiddiol o Langefni, wrth ei waith fel 'ranger' ar Stad Balmoral yn Yr Alban.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:45 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Sir Benfro v Coleg Llandrillo

Uchafbwyntiau o gem Coleg Sir Benfro yn erbyn Coleg Llandrillo ynghyd a chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru.

15:30 Gig Y Pafiliwn 2018

Gig Y Pafiliwn 2018

Huw Stephens sy'n cyflwyno Gig Y Pafiliwn 2018 o Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd yn Awst. Yn perfformio y mae Band Pres Llareggub a Geraint Jarman a'r Band. Recordiwyd yn fyw o Ganolfan Y Mileniwm.

Noson

17:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn ar Ffermio, bydd Meinir yn edrych ar ffeithiau ag effeithiau y clefyd TB. Bydd Alun mewn sioe ar gyfer dofednod o bob math yn Telford, lle mae'r Cymry yn serennu, a bydd Daloni yng nghanol y plu ar fferm yn Nhalybont.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Adfent 3

Ar drydydd Sul yr Adfent, byddwn ni'n dathlu arwyddocad golau a'r gannwyll yng Nghwm Rhondda, ble cawn glywed atgofion cyn-lowyr o weithio dan ddaear a phwysigrwydd golau iddyn nhw. Cawn ddathlu Diwali - g?yl y golau, gyda theulu o Hind?iaid yng Nghaerdydd, a bydd perfformiad o'r gan 'Golau y Nadolig' gan y canwr ifanc Steffan Rhys Hughes. Daw'r carolau cynulleidfaol o Gapel Carmel, Treherbert.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Y Wal

Y Wal - Y Wal Gogledd Iwerddon

Yr wythnos hon bydd Ffion Dafis yn ymweld a chymunedau yng Ngogledd Iwerddon sy'n byw yng nghysgod waliau. 20 mlynedd ers Cytundeb Heddwch Gwener y Groglith, mae rhai ardaloedd mor rannedig ag erioed gyda waliau uchel yn gwahanu'r cymunedau Catholig Cenedlaetholgar oddi wrth y Protestaniaid Unoliaethol. Mewn rhaglen bwerus bydd Ffion yn cwrdd ag unigolion ysbrydoledig o'r ddwy gymuned sy'n brwydro i ddad-wneud y difrod achoswyd gan flynyddoedd o drais ar strydoedd Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
20: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:00 Morfydd

Morfydd

Ffilm bwerus, emosiynol sy'n seiliedig ar hanes trasig y gantores, y pianydd a'r gyfansoddwraig dalentog o Drefforest, Morfydd Owen. Ar ol symud i Lundain i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol bu fwynhau cwmni D H Lawrence, Ezra Pound ac enwogion bohemaidd eraill y cyfnod. Yn 1917 priododd Ernest Jones, seicdreiddiwr a ffrind i Freud. Ond ychydig dros ddeunaw mis ar ol hynny bu farw Morfydd yn 26 oed yn dilyn llawdriniaeth ar fwrdd y gegin, yng nghartref ei thad yng nghyfraith yn Mwmbwls.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:50 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar

Mae'r rhaglen hon yn edrych ar yr holl achosion sydd yn ein llysoedd o bobl yn creu delweddau anweddus o blant. Cawn fwrw golwg ar achos y cyn-AS Simon Thomas, a'r ddedfryd a dderbyniodd yn ddiweddar.

 • Isdeitlau Saesneg

23:20 Dawel Nos

Dawel Nos

Rhaglen ddogfen am hanes y garol, ac am stori arbennig sy'n ymwneud a pherfformiad cofiadwy ohoni gan gor o filwyr Cymreig.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 53
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?