S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa, neu a fydd e'n ysu i gael mynd yn ol i'r cae erbyn y bore?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Y Garreg Ffeirio

Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau ac yn synnu pawb.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Jems yn y Tywyllwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Draig yr Eira

Mae Meic am i Sblash ddod i arfer a'r eira, ac felly mae'n ei dwyllo drwy ddweud wrtho fod ei hoff gymeriad mewn stori, y Ddraig Eira, yn byw yn y goedwig. Ond wedi i Sblash fynd yn sownd mewn pelen eira anferth mae Meic yn sylweddoli na ddylai ddweud celwydd er mwyn cael yr hyn mae o eisiau

06: 50
Peppa - Groto Sion Corn

Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld a Sion Corn. Mae Peppa'n gofyn am ddol arbennig, ond tybed a fydd Sion Corn yn gwybod ble mae Peppa er mwyn rhoi'r anrheg iddi?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Stori Tili

Wrth ddarllen y stori mwyaf cyffrous erioed, mae Tili yn methu dod o hyd i'r dudalen olaf, felly mae'r ffrinidiau yn penderfynu creu eu diwedd eu hunain.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol y Ffin, Cil-y-Coed

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 25
Bing - Esgidiau Tincial

Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Lliwgar

Mae?r traeth yn llawn o ryfeddodau lliwgar. Mae Fflwff a?i fryd ar gysgodwr gwynt, mae?r Capten yn edrych ar gylch rwber a Seren yn chwarae gyda pharasol.

07: 45
Deian a Loli - A Thren Bach Tad-Cu

Mae hi'n ddiflas iawn yn nhy Tad-cu ac mae Deian a Loli yn ysu am ychydig bach o hwyl. Does dim amdani felly ond rhewi'r oedolion i'r unfan a dianc i'r sied i chwarae efo set drenau Tad-cu.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Yr Heglwr

Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur, ond er mwyn ennill eu bathodynnau rhaid iddynt dynnu llun o'r aderyn hynod-brin hir-goesog Yr Heglwr. Pob lwc ceidwaid!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Llwyddiant Mawr Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Llan-ar-goll-en - Ceirw Coll Sion Corn

Mae'n Noswyl Nadolig yn Llan-ar-goll-en ac mae ymwelydd newydd yn galw yn y pentre' - Sion Corn. Mae angen arno help dau dditectif gorau Cymru, Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif, i ddod o hyd i'w geirw coll! A fyddant yn dod o hyd i Carwyn a Cadi'r Ceirw mewn pryd i achub y Nadolig?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Stonc, Y Deinosor Anferthol

Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor anferthol allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Rapsgaliwn - Coeden Nadolig

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twm Tisian - Nadolig Llawen

Mae'n Noswyl Nadolig ac mae Twm yn gwneud yn siwr bod popeth yn barod ar gyfer y diwrnod mawr .

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ty Mel - Nadolig Cyntaf Mabli

Mae Morgan yn dysgu nad oes angen bod yn genfigennus o'i chwaer fach er bod pobl yn cymryd sylw ohoni.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Cwmwl

Mae Wibli wrth ei fodd yn edrych ar gymylau - wrth newid eu siap maen nhw'n ei atgoffa o wahanol bethau. Mae Wibli eisiau chwarae gydag un - ond mae'r cwmwl bach yn chwarae gydag ef - yn rhoi gwallt rhyfedd iddo, barf a hyd yn oed twtw! Ond pam mae cymylau yn yr awyr? Yn fuan mae'r cwmwl yn mynd a Wibli ar daith i weld beth mae cymylau yn ei wneud. Maen nhw hyd yn oed yn casglu ffrindiau ar y ffordd. Ond mae 'na gymylau storm du uwchben y mor sydd yn tarannu ac yn fflachio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Nadolig Llawen!

Mae hi'n Noswyl y Nadolig yng Nghei Bach, ac mae Mari wrthi'n brysur yn paratoi parti arbennig er mwyn diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u cyfeillgarwch yn ystod y flwyddyn.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Does dim golwg o Jaff, ac ar ol chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sal yn y sied ac mae'n rhaid i Heti fynd ag ef at y milfeddyg.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Y Camera Hud

Ar ol darganfod hen gamera hud mewn dror llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. Ond y trafferth yw nid cymryd lluniau yn unig mae'r camera.

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

10: 50
Peppa - Cyfrifiadur Taid Mochyn

Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tili a'i ffrindiau - Cysgod Twmffi

Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ymuno ag o. Mae pawb arall yn rhy brysur ond mae Twmffi'n dod o hyd i gwmni ar y Poncyn Pwdu - ei gysgod! Ond wrth i'r haul fachlud mae'r cysgod yn diflannu. Tybed os allai'r ffrindiau ddod a'r cysgod yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ahoi! - Ysgol Ifor Hael, Bettws

Mae Ben Dant yn ol ac yn cwrdd a phlant o Ysgol Ifor Hael, Bettws y tro hwn. Yn gwmni iddo mae mor-leidr arall o'r enw Cadi.

11: 25
Bing - Ty

Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau'r soffa ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle perffaith i chwarae 'Blaidd Mawr Cas' gyda Swla a Charli.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Shwshaswyn - Garddio

Yng ngardd y parc, mae'r Capten yn dyfrio'r pridd i Seren blannu hadau. Ond pa flodyn sydd wedi tyfu yno'n barod, Fflwff?

11: 45
Deian a Loli - A'r Blodau Parablus

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Ond mae problem fach, dydy'r blodau ddim eisiau cael tynnu eu coesau.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bywyd y Fet

Bywyd y Fet

Yn y rhaglen yma byddwn yn dilyn Gwyn, un o berchnogion Y Wern, wrth iddo dynnu a storio embryos lloi bach, ac yna eu trawsblannu i'r fuwch sydd am eu cario a'u geni. Byddwn yn dal i fyny efo c?n bach Bontuchel a'u mam Zeta y Labrador wrth iddi ymweld a Dyddgu. A chawn wylio Eleri yn trio cael trefn ar gath fach ddireidus sydd yn benderfynol o reoli pawb a phopeth ym mhractis Y Bala!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Y Wal

Y Wal - Y Wal Gogledd Iwerddon

Yr wythnos hon bydd Ffion Dafis yn ymweld a chymunedau yng Ngogledd Iwerddon sy'n byw yng nghysgod waliau. 20 mlynedd ers Cytundeb Heddwch Gwener y Groglith, mae rhai ardaloedd mor rannedig ag erioed gyda waliau uchel yn gwahanu'r cymunedau Catholig Cenedlaetholgar oddi wrth y Protestaniaid Unoliaethol. Mewn rhaglen bwerus bydd Ffion yn cwrdd ag unigolion ysbrydoledig o'r ddwy gymuned sy'n brwydro i ddad-wneud y difrod achoswyd gan flynyddoedd o drais ar strydoedd Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cwmni BV Rees yn dathlu penblwydd yn 70oed ac mae Melvyn a Meirion Evans yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, agorwn ddrysau'r Clwb Llyfrau, a bydd Carys Tudor yn y gornel steil.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae'r sgerbydau yng nghwpwrdd John Albert a Gwenda yn dod i'r golwg ac mae'r canlyniadau yn drychinebus.

15:30 Crwydro Gaeaf

Crwydro Gaeaf - Wyre Davies

Yn y rhaglen yma, caiff Iolo Williams gwmni'r newyddiadurwr, Wyre Davies, ar daith gerdded i fyny Cader Idris.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Chwibanu

Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahan iddi hi yn gallu gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor y Dewin

Dydy Meic ddim yn fodlon i Efa ymuno ag ef i chwilio am Drysor y Dewin yn yr Ogofau Dryslyd. Ond pan mae'n credu ei bod hi wedi'i chipio gan Fwganod yr Ogof, mae'n newid ei feddwl - gan ddysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin!

16: 20
Shwshaswyn - Golchi llestri

Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? The washing up bowl is full of soap bubbles and Fflwff loves imitating them. Seren loves the sound of water pouring into the bowl. But what is the Captain doing in the sink?

16: 30
Deian a Loli - A'r Lleidr Lleisiau

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb - mae Deian yn colli ei lais. Aiff Loli ac yntau ar antur i chwilio amdano - gan ddod ar draws creadur rhyfedd o'r enw Bran, sy'n byw mewn ty ynghanol y goedwig.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Rapsgaliwn - Gwlan

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwlan yn cael ei greu.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Sgrech y Sgrochan

Wrth chwilio am y Sgrech Angheuol mae Igion, Twlldant, Sgodraed a'r efeilliaid yn darganfod Sgrochan wedi'i anafu ar Ynys y Newidiaid. Mae'r Sgrochan yn gwrthod pob cymorth gan bawb ond Ffeuan. Rhywsut mae hi'n creu cysylltiad gyda'r ddraig glwyfus. Mae ei hymdrechion yn tawelu'r ddraig gan roi cyfle i'r criw geisio ei helpu ond a fyddan nhw'n llwyddo i ddianc cyn i'r Newidiaid eu darganfod.

17: 25
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref a Tryst am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Olion: Palu am Hanes

Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 2

Yn yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt, tasg Dr Iestyn Jones a Rhys Mwyn bydd ceisio datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn cyn i'w amser cloddio ddod i ben. Yn ystod y dyddiau cyntaf, daw'r tim o hyd i adeilad o garreg o dan y tywod - adeilad crwn, gyda cherrig a mortar. Ai dyma seiliau'r felin wynt sy'n cynnig ei enw i'r safle hwn? Wrth gloddio, mae Iestyn yn dod o hyd i drawslun anhygoel, lle mae'n bosib gweld yn union sut lwyddodd y tywod ddifethaf a lladd yr ardal hon - ardal sy'n cael ei h

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Nadolig Llawen Cwmderi

Nadolig Llawen Cwmderi

Dewch i rannu atgofion am hynt a helyntion Nadoligau Pobol y Cwm ers 1974 gyda'ch hoff gymeriadau o'r hen ddyddiau hyd heddiw. Aled Samuel fydd yn ein tywys drwy'r llon a'r lleddf. Mae amryw o straeon wedi tarfu ar hwyl yr ?yl yng Nghwmderi ar hyd y blynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Heno, rydym yn fyw o Ysgol y Creuddyn, gyda Rhydian Jenkins yn ymuno am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Carol yr Wyl 2018

Carol yr Wyl 2018

Dwy raglen hanner awr yw Carol yr Wyl 2018 yn adlewyrchu cystadleuaeth sy'n cael ei rhedeg gan Prynhawn Da bob Nadolig. Mae'r gystadleuaeth wedi ei hanelu at ysgolion cynradd a'r gofynion yw carol wreiddiol o ran geiriau ac alaw sydd ddim wedi ei chyfansoddi gan gyfansoddwr/wraig broffesiynnol nag yn fwy na 3 munud o hyd ac yn cael ei pherfformio gan ddisgyblion. Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno gan Elin Fflur yn dangos y 10 carol sydd wedi cyrraedd y rhestr fer a'r garol fuddugol.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Angela yn cyfaddef wrth ei mam bod dychwelyd i'r cwm wedi gwneud iddi hiraethu fwy fwy am Courtney. Mae Hywel yn llwyddo i godi gwrychyn Rhys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma byddwn yn estyn croeso nol i'r ffrindiau Tomos a Lois a cwpwl arall o ffrindiau, Ffion a Heledd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Coleg Sir Gar v Coleg Gwent

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

22: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:15 Dianc!

Dianc!

Y bennod ola o'r gyfres lle mae dau dieithryn yn cwbwlhau sialensiau a teithio miltiroedd er mwyn cesio ennil gwobr o #1000. Yn y bennod hon, bydd Trey, sy'n wreiddiol o Mississipi, a Cerys o Bargoed yn cyd-weithio.

 • Isdeitlau Saesneg

23:15 Loriau Mansel Davies a'i Fab

Loriau Mansel Davies a'i Fab

Mark y mecanig sydd a'r cyfrifoldeb o drwsio lori sydd wedi torri lawr ar yr heol fawr yng Nghydweli. Mewn lori arall, mae Alan George ar ei ffordd i'r Iseldiroedd i godi llwyth o olew ar gyfer y diwydiant bwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?