S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Jen a Jim Pob Dim - Ar Eich Marciau

Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn si?r y byddant yn ennill! Tybed pwy ddaw'n gyntaf, ail a thrydydd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Anrheg Pen-Blwydd Efa

Yn ol Meic, cacen farchogaidd ydy'r anrheg berffaith i Efa ar ei phen-blwydd, er bod Efa yn mynnu nad dyna beth mae hi eisiau. Wedi i'r syrpreis gael ei ddifetha, mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg orau bosib iddi.

06: 30
Da 'Di Dona - Yn y sw gyda Hannah

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn sw gyda Hannah.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Y Llwyn Mwyar Duon

Mae Peppa a'i theulu'n hel afalau a mwyar duon yng ngardd Nain a Taid Mochyn i wneud pwdin.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Moddion

Mae Ceti yn sal, ond lwcus bod gan Tadcu stori 'Amser Maith Maith yn ol' fydd yn siwr o wneud iddi deimlo'n well. Mae rhywun ar Fferm Llwyn yr Eos yn sal hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meripwsan - Wy

Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. Wedi deall, wy ydi o! Mae'n ei gracio yn agored mewn camgymeriad a daw cyw bach blewog i'r golwg, yn mynnu bwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Llan-ar-goll-en - Cist o Aer

Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tybed ai map trysor yw hwn ac a fydd yn arwain at gist llawn tlysau ac aur?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Trafferth Ty Coeden

Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Mae'r ty coeden yn barod i'w addasu. Mae Norman yn awyddus i fod y cyntaf i fynd i mewn i'r ty coeden ond mae ei gefnder Derec eisiau ennill y ras. Dydy Norman ddim yn gwneud ei waith yn iawn ac mae'r arloeswyr i gyd mewn perygl. A ddaw Sam Tan mewn da bryd i'w hachub?

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Gem Bel-fasged

Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu chwarae gem pel-fasged yn erbyn tim pel-fasged Maer Campus.

07: 45
Asra - Ysgol y Gelli, Caernarfon

Bydd plant o Ysgol y Gelli, Caernarfon yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 00
Cath-Od - Milfeddyg

Milfeddyg: Mae?n amser i Macs fynd i weld y Milfeddyg, ond mae o?n twyllo Crinc i fynd yn ei le.

08: 10
Kung Fu Panda - Pan Gyll y Call

Mae Po yn ymweld ag arwr iddo, y Cadfridog Tsin, ond mae'n cael tipyn o fraw ar ol gweld nad ydy popeth fel y dylai fod ym myd y Cadfridog.

08: 35
Pigo Dy Drwyn

Cyfres newydd o'r sioe stiwdio i blant 8 - 11 mlwydd oed sy'n llawn hwyl, sialensau corfforol, gemau, gwobrau a gynj. Gyda Mirain Fflur a Gareth Elis yn cyflwyno.

09: 05
Y Dyfnfor - Tartaruga

Mae'r teulu Nekton yn archwilio ynys sy'n arnofio ac yn dod o hyd i ddarn olaf yr Ephemychron mewn ogof. Pan mae Ant yn rhoi popeth at ei gilydd, mae'n gweithio! Efallai bod modd iddynt ddod o hyd i Lemuria bellach. Ond pam mae'r ynys yn symud? Beth yw ei chyfrinach ofnadwy?

09: 25
Dennis a Dannedd - Llyfr y Rafin

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

09: 35
Pat a Stan - Perygl! Pry!

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

09: 40
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Dwyn Wyau

Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dim Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru. Mae Dewi a'r ditectifs yn cael eu galw allan ar frys i achos o ddwyn wyau prin yr aderyn 'Bod Tinwen' sy'n nythu ar fynydd anghysbell. Mae aelod o'r cyhoedd wedi gweld rhywun yn bihafio yn amheus yn agos i le mae'r aderyn yn nythu ac wedi ffonio'r heddlu. Ond sut mae dod o hyd i'r nyth? A sut yn y byd mae'r ditectifs am ddod o hyd i'r wyau - a'r troseddwr? Dyma sialens enfawr i'r Ditectifs G

09: 50
SpynjBob Pantsgwar - Gyrru'n Wallgo

Mae Padrig y seren for yn derbyn y newyddion syfrdanol ei fod o dras frenhinol. Tybed sut y bydd y brenin newydd yn teyrnasu ac yn ymddwyn ym Mhant y Bicini?

10:00 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Dringo a gwaith rhaff fydd yn cymryd y sylw'r wythnos hon ond yn ol yr arfer, bydd gan Lowri a Dilwyn fwy nag un her annisgwyl i roi'r ymgeiswyr ar brawf.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Casa Dudley

Casa Dudley

Mae'r ymlacio drosodd i'r deuddeg ac mae'n rhaid wynebu gwres y gegin. Pa wyth pryd o fwyd fydd yn plesio'r beirniaid a phwy fydd yn dechrau ar eu taith i Sbaen?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Adre

Adre - Elliw Gwawr

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu y cymeriad sy'n byw yno. Y tro hwn - y gohebydd Elliw Gwawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Ffermio

Ffermio - Blwyddyn Gareth Wyn Jones

Blwyddyn yn mywyd y ffarmwr Gareth Wyn Jones ar ei fferm yn Llanfairfechan!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cynefin

Cynefin - Enlli

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn croesi i Ynys Enlli er mwyn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd yr ynys. O ddarn mor fach o dir, mae'n syndod faint o hanesion sydd i'w cael yma o'r Mynaich i'r Mor-ladron i'r Brenhinoedd. Yn ogystal a'r ffermwyr, pysgotwyr a chychwyr, byddwn yn cyfarfod y saer sy'n sicrhau fod y gorffennol yn goroesi ac yn cael cip ar yr 20,000 o Ddrycin Manaw sy'n ymweld a'r ynys yn flynyddol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn ymweld a gerddi Henry Jeffreys ym Mhontarddulais, Vyvyan Davies a Barbara Newman-Davies yn Machynys a Gareth a Falmai Roberts yn Llannefydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:00 Creu Cymru Fodern

Creu Cymru Fodern - Gwlad? Gwlad!

Huw Edwards sy'n olrhain hanes gweddnewid Cymru ers yr Ail Ryfel Byd. Mae Cymru yn newid yn gyflymach nag erioed o'r blaen. Ond rhywsut, mewn byd o fasnach ryngwladol a chyfathrebu byd-eang, mae ein hunaniaeth ni fel cenedl yn cryfhau o hyd. Ym mhennod olaf ein hanes, mae Huw yn dilyn stori ei deulu ef ei hun trwy'r 70 mlynedd diwethaf. Roedden nhw ymhlith degau o filoedd o Gymry Cymraeg a daeth o gefn gwlad i'r cymoedd glo. Nawr, wrth iddyn nhw newid cartref a newid gwaith, daw cyfle i weld yn

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Tan

Tan

Ar draws y wlad, mae ein criwiau tan yn gweithio ddydd a nos i'n diogelu. Er yr oriau hir a'r golygfeydd trychinebus, un peth sy'n ganolog i'r gwasanaeth cyfan yw'r gymuned, ac yn rhaglen ola'r gyfres, cawn weld sut mae rhai o gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi elwa o'r gwasanaeth hwn. Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd tan ar ei ben ei hun, a chriw Caerfyrddin sy'n cael ei alw i dan sydd wedi cael ei adael i losgi ger Llansteffan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:25 Codi Hwyl: Llydaw

Codi Hwyl: Llydaw - Concarneau/Konk Kerne

Ar gymal olaf eu taith yn Llydaw bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio i Concarneau / Konk Kerne. Yno ceir un o farchnadoedd pysgod mwyaf Llydaw. Fe fydd yna ddawnsio a cherddoriaeth yng Ng?yl y Rhwydi Gleision cyn codi hwyl a throi trwyn y Mystique am adref.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Pontypridd v Aberafan

Ailddarllediad o'r gem Principality Premiership rhwng Pontypridd ac Aberafan o faes Heol Sardis.

 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Sgorio

Sgorio - Y Bala v Caernarfon

Gyda'r ras am y Chwech Uchaf wedi cyrraedd ei therfyn, bydd camerau Sgorio yn dilyn pob cic yn y frwydr rhwng dau o dimau'r elit - y Bala a Chaernarfon. Gyda sicrwydd nid yn unig o le'n y gynghrair y tymor nesaf ond o le'n y gemau ail gyfle Ewropeaidd hefyd bellach wedi eu sicrhau, bydd y ddau glwb yn ceisio o'u gorau i sicrhau diweddglo cofiadwy i ran gynta'r tymor. Dylan Ebenezer sy'n cyflwyno, gyda cyn-ymosodwr Cymru Malcolm Allen yn rhoi ei sylwadau lliwgar ar holl gyffro'r noson. Cic gyntaf

 • Isdeitlau Saesneg

21:40 Noson Lawen

Noson Lawen - Sorela- Llanbedr Pont Steffan

Y grŵp acapela Sorela, sef y chwiorydd Lisa, Gwenno a Mari sy'n cyflwyno'r Noson Lawen o ardal Llanbed. Gyda Rhys Meirion, Alejandro Jones, Iwan John, Phil Gas a'r Band, Cor Merched Ger Y Lli, Cennydd Jones, Mari Mathias, Cor Aelwyd ac adran yr Urdd Llanbedr Pont Steffan a phlant Ysgol Bro Teifi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:40 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Mewn rhaglen arbennig ar ddiwedd y gyfres, cawn weld holl anturiaethau Maggi a'i ffrindiau mynwesol Kate a Joyce. Mae'r dywysoges Kate yn dianc yn aml i Ynys Mon i dreulio amser gyda'i ffrind gorau Maggi Noggi, ac mae Maggi am rhoi'r amser gorau phosib iddi hi. Maent yn cael amser brenhinol yn ymweld a Bangor, Caergybi, a 'car boot' Mona ond cyn hir mi fydd hi'n amser i Kate ffarwelio a dychwelyd i Lundain at ei theulu. Tybed beth fydd ymateb Maggi Noggi i hynny?

 • Isdeitlau Saesneg

23:10 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Yn y bennod hon mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Iola a Lee. Mae'r darpar bar priod, o Flaenau Ffestiniog, yn gwybod dim am y trefniadau ac fe fydd rhaid i'r criw fynd ati i drefnu diwrnod pwysica' eu bywydau am bum mil o bunnoedd - a hynny o fewn 'chydig wythnosau. A fydd popeth yn barod mewn pryd a sut fydd y par priod yn teimlo am eu diwrnod mawr?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

00:10 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?