S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Heini - Yn yr Ysgol

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mynd yn ol i'r ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
TiPiNi - Llanfairpwll

Y tro hwn, mae'r criw yn Llanfairpwll ar Ynys Mon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Sbarc - Bwystfilod Bach

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'.

07: 00
Do Re Mi Dona - Eifion Wyn- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog i ddysgu can 'Y Gofod,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Guto Gwningen - Hanes y Ddwy Chwaer

Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darganfod bod yr efeilliaid yn gallu bod yn gwmni difyr a llawn hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd ar daith ar y tren bach, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'ff' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 35
Deian a Loli - A'r Plismon Plant

Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Ar ol i Deian a Loli ymddwyn yn ddrygionus, mae Dad yn ffonio'r Plismon Plant er mwyn dysgu gwers iddynt. Beth fydd y plismon yn ei wneud nesa?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Bobi Jac - Yn Gwneud Swn Mawr

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 00
Shwshaswyn - Pwll cerrig

Mae nifer o greaduriaid yn byw yn y pwll cerrig, ac mae gan Seren rwyd i'w gweld yn well. Mae'r Capten yn dal un, ond mae'n well gan Fflwff efelychu ewyn y tonnau sydd yn dod i lyncu'r pwll.

08: 10
Sam Tan - Pen-blwydd Sam

Mae'n ben-blwydd Sam ac mae pawb wedi trefnu anrheg arbennig iddo, Jiwpityr bach trydanol. Mae pethau'n mynd o chwith pan mae Sara a Hanna'n chwarae gyda Jiwpityr ac yn ei dorri. Daw Jams i'r adwy a'i drwsio ond mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth. Ond mae Sam yn hapus gyda'r anrheg yn y diwedd!

08: 20
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Galath Gwych

Mae Meic mor brysur yn ceisio gwneud i Galath edrych yn dda fel nad ydy o'n sylweddoli bod y pethau gwirion mae o'n rhoi amdano yn rhwystro Galath rhag gwneud ei waith yn iawn. Wrth i bethau fynd o chwith mae'n rhaid i Meic sylweddoli bod Galath yn edrych yn well yn union fel y mae o, heb y gwisgoedd ffansi.

08: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Hedydd

Mae'n rhaid i Fflei a'r cwn achub peilot enwog a'i hawyren cyn iddo suddo i'r mor.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Banjo'n Dangos ei Hun

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Pontypridd v Aberafan

Ailddarllediad o'r gem Principality Premiership rhwng Pontypridd ac Aberafan o faes Heol Sardis.

11:15 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Wrth i bawb geisio addasu i fywyd gyda Philip a Lowri yn gwpwl, mae Robbie yn dod a'i broblemau i'r ysgol, ac mae realiti'r sefyllfa o fywyd heb Lowri yn taro Kelvin yn galed. Mae Dani yn fodlon i Jac ddod nol i'r gwaith, ond beth am eu perthynas? Mae Sian yn gwneud cyfaddefiad mawr i Rhys am ei modrwy ddyweddio.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:35 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Dani yn dychwelyd o Gasnewydd, ond beth mae hyn yn ei olygu i Jac? Daw Lowri i benderfyniad mawr am ei pherthynas gyda Philip. Mae Kay yn rhoi dewis i Vince - Philip neu'r K's. Beth fydd ymateb Wyn wrth i Mags geisio gwthio ffurfioli eu perthynas?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Prynhawn

12:00 Yr Wythnos

Yr Wythnos

Newyddion i bobl sy'n dysgu Cymraeg. Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn ol ar rai o straeon newyddion yr wythnos.

12:30 Dan Do

Dan Do - Tai Terras

Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres newydd sbon fydd yn mynd a ni ar hyd a lled Cymru i ymweld a gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai teras.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Plygain

Daw'r rhaglen o Sir Drefaldwyn, ble gawn ni ddysgu am hen draddodiadau'r Plygain, arferion hynafol Cymreig sydd a'u gwreiddiau'n ddwfn yn hanes yr Eglwys. Yn ogystal a sgwrs am y traddodiadau cerddorol gyda'r gantores werin Sian James, cawn berfformiad gan y parti lleisiol mae'n ei arwain, Cut Lloi, a daw'r canu mawl o Gapel Heol China, Llanidloes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - Dic Jones

Mae'r mwyafrif o waith y diweddar Dic Jones yn seiliedig ar y profiadau gafodd yn ei gartref ger Blaenporth yng ngwaelod Sir Geredigion; ac mae Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones yn ymweld a fferm Yr Hendre er mwyn disgrifio sut roedd barddoniaeth yn rhan annatod o'i fywyd bob dydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Rhiwbob

Rhiwbob yw seren y rhaglen hon - ond does dim crymbl yn agos at y lle! Bydd Bryn Williams yn defnyddio'r rhiwbob llachar i greu pryd tri chwrs cyflawn. Bydd e hefyd yn ymweld a garddwr brwd sy'n cadw gardd a rhandir llawn llysiau amrywiol ym Mlaenau Ffestiniog.

 • Isdeitlau Saesneg

14:30 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Corbwmpen

Corbwmpen yw seren y rhaglen hon. Yn ogystal a'r gorbwmpen werdd gyffredin, bydd y cogydd Bryn Williams yn defnyddio'r rhai melyn ar gyfer ei bryd tri chwrs. Caiff hefyd groeso gan deulu ifanc yng Nghaernarfon sy'n mwynhau tyfu a choginio llysiau, cyn iddo weini plat o fwyd iddyn nhw sy'n cynnwys corbwmpen o'r ardd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Y Cleddyf gyda John Ogwen

Y Cleddyf gyda John Ogwen

Mae John Ogwen yn edrych ar ddefnydd o'r cleddyf yn y Canol Oesoedd gan ddechrau gyda'r Croesgadau ac ymlaen at Owain Glyndwr a thwrnameintiau cyffrous y Marchogion. Mae Matthew Rhys a Ioan Gruffudd yn son am beryglon ymladd llwyfan gyda chleddyf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Sir Gar v Coleg y Cymoedd

Uchafbwyntiau o'r rownd ddiweddaraf o gemau'r Gynghrair Rygbi Ysgolion a Cholegau Cymru.

Noson

16:10 Y Ras

Y Ras - Y Selebs 1

Rhaglen gwis chwaraeon gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus yn cymryd rhan. Yn y rhaglen hon, Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Geraint Hardy a Lauren Jenkins sy'n brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:35 Ffermio

Ffermio - Blwyddyn Gareth Wyn Jones

Blwyddyn yn mywyd y ffarmwr Gareth Wyn Jones ar ei fferm yn Llanfairfechan!

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Troeon Bywyd

Heno, cawn ddilyn siwrne'r gantores a'r delynores o Sir Benfro, Joy Cornock. Bellach wedi ymgartrefu'n ardal Llandeilo gyda'i g?r a'i babi, cafodd Joy ddiagnosis o ganser y fron a hithau ond yn ei hugeiniau. Cawn glywed sut y bu ei ffydd o gymorth iddi, a sut mae'n edrych ymlaen at ddyfodol iach a hapus, ac yn rhoi'n ol i'r rhai fu'n ei chynorthwyo ar adegau tywyll. Daw'r canu mawl o Gapel Newydd, Llandeilo, gyda pherfformiad gan gor Ysgol Teilo Sant.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Cynefin

Cynefin - Cwm Gwaun

Cwm Gwaun sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen wrth iddyn nhw fynd ar drywydd straeon difyr a chudd y fro. Yng nghanol llonyddwch a phrydferthwch y cwm cawn glywed am sawl carreg go arbennig. Cawn glywed am arwr chwaraeon angof Abergwaun ac yn ogystal ag ymweld a'r harbwr prysur byddwn yn ymuno a'r clwb rhwyfo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 35 Awr

35 Awr

O ganlyniad i fethu a dod i ddyfarniad, mae'r rheithgor yn gorfod cwrdd am ddiwrnod arall. Ond maent mewn peryg. Tra bod Leighton, brawd y diffynnydd, Kelvin, yn rhydd, a'i gariad yn gorwedd rhwng byw a marw mewn ysbyty, mae'r barnwr wedi penderfynu bod yn rhaid i'r rheithgor aros dros nos mewn gwesty.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ein Byd

Ein Byd - Syrjeri Tramor

Mae Ein Byd nol! Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd, mae Sion Jenkins yn mynd dan groen diwydiant sy' werth biliynau - syrjeri disgownt tramor. Mae e'n dilyn merch o Gymru i Istanbul, lle fydd hi'n cael un o'r llawdriniaethau cosmetig mwya' peryglus sydd i gael - Brazilian butt lift. A bydd e'n cwrdd a seren teledu realiti sydd wedi profi'r ochr dywyll i lawdriniaethau tramor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Llanfrothen

Pa mor aml cawn ni gyfle i ddadansoddi ein harferion gwario? Yn y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn treulio 48 awr yr un o fewn muriau'r 'Ty Arian'. Dan lygaid craff y camerau a'r cyflwynwyr, Dot Davies a Leah Hughes, bydd pob teulu yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. Y tro hwn byddwn ni'n croesawu'r teulu Williams o Lanfrothen. A fyddant yn cydweithio i gadw eu gwario dan reolaeth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Cadw Cwmni gyda John Hardy

John Hardy yn holi gwesteion

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?