S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Tan y Castell, Harlech

Bydd plant o Ysgol Tan y Castell, Harlech yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Glud

Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Ond mae'r sgwter wedi torri, felly mae Eryn yn helpu Meripwsan i'w ludo yn ol at ei gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Goedwig Wymon

Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn, i ymweld a'r Octonots, mae ganddo fwy o ddiddordeb mewn bod yn for-leidr nac yn feddyg - hynny yw tan fydd yn mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a Cregynnog mewn coedwig wymon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Guto Gwningen - Hanes y Cwt Coed a Chwalwyd

Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod, ond mae ceisio rhoi'r darnau yn ol at ei gilydd yn eu hanfon ar antur gyffrous.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio gwisg ffansi

Mae 'na barti gwisg ffansi yn y castell a bydd 'na wobr am y wisg orau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cymylaubychain - Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Nico Nog - Gwyl y Bwganod Brain

Mae Nico a Rene yn ymweld a g?yl hwyliog y bwganod brain. Tra bo Dad a Gwil yn chwarae yn y band, mae'r ddau gyfaill yn dod ar draws ambell olygfa ryfeddol!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Celtiaid: Glaw

Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes y Celtiaid ac mae'r brawd a Chwaer Idris a Ffraid yn gobeithio y bydd hi'n bwrw Glaw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Priodas

Mae'r cwn yn helpu Ffarmwr Bini i baratoi ar gyfer diwrnod ei phriodas ar ol i storm ddinistrio'r beudy.

07: 45
Blero yn mynd i Ocido

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla i Goedwig Ocido gyda Brethwen ac maen nhw'n cyfarfod ag ychydig mwy o anifeiliaid y nos na'r disgwyl.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Seren for yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o ser yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos a phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y ser.

08: 20
Ben Dant - Ysgol Dolbadarn

Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Dolbadarn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Yn yr Ardd - Gwersylla

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae'r criw i gyd yn mynd i wersylla.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Abadas - Crwban y Mor

Mae Ben yn ymuno a'r Abadas ar gyfer y 'gem y geiriau'. Mae delwedd heddiw'n un arbennig iawn, gan fod angen tri gair i ddisgrifio 'crwban y mor'. Pa Abadas fyddi orau i fynd i chwilio amdano?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido ac i ffwrdd a'r gwahanol gerbydau! Ond tybed gan bwy fydd y p?er i ennill y wobr ddirgel?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Sara a Cwac - Yr Wyl Fara

Heddiw mae Sara a Cwac ar eu ffordd i'r parc i weld yr ?yl Fara ac mae Cwac yn amlwg wrth ei fodd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - A'r Afalau Sboncllyd

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Oli Wyn - Ffwnicwlar

Mae tren ffwnicwlar yn gerbyd anarferol iawn. Dim ond un o'i fath sydd yng Nghymru! Heddiw, cawn weld sut mae ffwnicwlar Aberystwyth yn gweithio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Gwdihw

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd a Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol y Llys Prestatyn

Bydd plant o Ysgol y Llys, Prestatyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Dal

Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Mae Cochyn yn dal crancod ac mae Meripwsan eisiau tro ond mae'n cael ychydig o drafferth.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, mae Capten Cwrwgl yn penderfynu mai'r unig ffordd i'w hachub yw trwy adael i'r mor orlifo i'r llong

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Guto Gwningen - Hanes y Fuwch-Goch-Gota ar Gol

Mae Guto wedi addo edrych ar ol Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi ac mae'n rhaid i'r ffrindiau fynd ar daith beryglus i geisio dod o hyd i'r anifail anwes a dod a hi adre yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod yn For-Leidr

Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu bod yn for-leidr.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cymylaubychain - Lladron Pen-Gellyg

Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Nico Nog - Fy nhad sydd wrth y llyw

Cyfres animeiddiedig ar gyfer plant ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Moddion

Mae Ceti yn sal, ond lwcus bod gan Tadcu stori 'Amser Maith Maith yn ol' fydd yn siwr o wneud iddi deimlo'n well. Mae rhywun ar Fferm Llwyn yr Eos yn sal hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Praidd

Mae ffermwr Al yn galw ar Gwil am gymorth. Mae'n rhaid i'r cwn drwsio'r ffens ac mae Cwrsyn yn casglu'r defaid mewn pryd i fynd i'r gystadleuaeth.

11: 45
Blero yn mynd i Ocido

Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambori ar Rew Ocido?

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

12:05 Ffasiwn Mecanic

Ffasiwn Mecanic

Gydag wyth mechanic ar ol yn y gystadleuaeth, gwaith tim sydd o'u blaenau wrth iddynt gael eu rhannu'n ddau i ymgymryd a'r her o ail-adeiladu go kart. A sut y byddan nhw'n ymdopi gydag un o sialensiau anoddaf y diwydiant modelu? Pwy fydd yn plesio'r model Dylan Garner y tro yma a phwy fydd yn ffarwelio a'r gystadleuaeth ac yn dychwelyd i'r garej?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Caryl Parry Jones- Dathlu 60

Ie wir, noson i ddathlu pen-blwydd Caryl Parry Jones yn chwe deg ydi hi heno ac yn dathlu gyda hi ar y llwyfan enwog mae llu o artistiaid a cherddorion amryddawn - Eden, Gildas, Steffan Rhys Hughes, Elan, Miriam, Greta a Myfyr Isaac, Mared Williams, Pedwarawd Pres y cerddorion Cai Isfryn, Gwyn Owen, Dafydd Thomas a Dewi Garmon a Chor Ysgol Glan Clwyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Adre

Adre - Elliw Gwawr

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu y cymeriad sy'n byw yno. Y tro hwn - y gohebydd Elliw Gwawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Andrew Tamplin fydd yn rhannu cyngor ar sut i gadw'n bositif ar ddechrau blwyddyn newydd, a bydd Huw Fash fydd yn agor drysau'r cwpwrdd dillad.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:05 Cymru ar Ffilm

Cymru ar Ffilm - Cyfoeth y Graig

Beti George sy'n rhannu rhai o'r goreuon o archif BBC Cymru - ffilmiau sy'n gofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw a geni Cymru newydd. Am ddegawdau bu miloedd o weithwyr yn ennill eu bara menyn ac yn ymladd dros eu hawliau yn y chwareli a'r pyllau glo. Ac er iddyn nhw ddioddef sawl ergyd, dydy'r ysbryd cymunedol a'u cynhaliodd ddim wedi marw o'r tir yn llwyr.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Richard T Jones, Ty'n y Bryn

Yn y rhifyn hwn o'r archif, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a Richard Tudor Jones ar fferm Ty'n y Bryn ger Tywyn wrth iddo baratoi ar gyfer Y Sioe Frenhinol. Cyn gadael am y Sioe, rhaid gorffen dipio'r defaid, a pharatoi'r Gwartheg Duon Cymreig fydd yn cystadlu yn y Sioe. Cafodd y rhaglen ei darlledu gyntaf yn 1983.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Tren bach

Mae Bobl wedi colli ei hoff degan, Tren Bach, felly i ffwrdd a'r Olobos ar antur i chwilio amdano.

16: 05
Sam Tan - Ras Torri Record

Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. Mae Norman yn penderfynu adeiladu twr enfawr o duniau ffa pob ac eistedd ar y top tra bod Derec yn teithio mewn bath ar hyd y stryd. Ond mae problem enfawr, mae Norman yn hongian o'r bont. Pwy sy'n dod i'w achub a phwy sy'n torri record?

16: 15
Blero yn mynd i Ocido

Pan fydd goleudy Ocido'n torri, mae Blero, Dylan, Sian a S?n yn mynd ar daith beryglus i Fynydd Dirgel i chwilio am y golau nad yw byth yn diffodd.

16: 30
Patrol Pawennau - Bow Wow Bwgi

Mae cerbyd tren wedi dod oddi ar y cledrau ac mae tren arall ar ei ffordd yn llawn pecynnau pwysig, gan gynnwys y gem ddawnsio Bow Wow Bwgi Dau! Mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tren gyrraedd, ond sut, ar ol i Twrchyn anafu ei bawen?

16: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Cawlach

Mae pawb ar Fferm Llwyn yr Eos yn brysur iawn, mae Dad wedi mynd i?r Mart, mae mam yn paratoi swper ac fel arfer mae Ceridwen a Gerallt yn helpu bwydo?r anifeiliaid. Ond mae rhywun wedi anghofio rhywbeth.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Cath-Od - Milfeddyg

Milfeddyg: Mae?n amser i Macs fynd i weld y Milfeddyg, ond mae o?n twyllo Crinc i fynd yn ei le.

17: 15
Kung Fu Panda - Garan Anhygoel

Wedi i Garan druan gael ei fychanu mewn ocsiwn elusennol, mae Po yn ceisio'i helpu i adennill ei hyder.

17: 40
Un Cwestiwn

Wyth disgybl disglair yn cystadlu mewn pedair tasg anodd, ond dim ond un cystadleuydd clyfar fydd a'r cyfle i ateb yr 'Un Cwestiwn'.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

18:05 Llys Nini

Llys Nini

Y tro hwn, bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn clywed chwedlau a hanes canolfan anifeiliaid Llys Nini.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ddiwrnod pen-blwydd Iolo yn 30 mae'r criw yn edrych ymlaen i ddathlu yng Nghaer ond bydd mwy nag un rhwystr yn golygu fod pethau'n troi'n fler. Mae Philip yn nerfus wrth fynd allan gyda Lowri am y tro cyntaf fel cwpwl, a bydd rhai yn benderfynol o chwarae gemau i chwalu eu hapusrwydd. Tybed a fyddant yn llwyddo, a thybed pwy fydd yn llwyddo yn y gem rhwng Wyn a Mags?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, ar Ddiwrnod yr Het, Huw Fash fydd yn sgwrsio am hanes a thraddodiad y 'cap fflat', a bydd Rhodri Gomer yn cwrdd ag un o ser y dyfodol ym myd chwaraeon, y joci ifanc Ben Jones.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Britt yn herio Jaclyn i gem o ddartiau, ond pwy fydd capten newydd y tim. A fydd Mathew yn cymryd rhybudd Gerwyn o ddifri?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Yn y bennod hon mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Sophie a James o Niwbwrch, Ynys Mon. Mae'r darpar bar priod yn gwybod dim am y trefniadau; tro'r criw yw hi i drefnu diwrnod pwysica'eu bywydau am bum mil o bunnoedd - a hynny o fewn 'chydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri - Pleidlais Brexit

Mewn rhifyn arbennig o'r Byd yn ei Le, bydd Guto Harri yn darlledu'n fyw o San Steffan ar noson dyngedfennol yn ein perthynas gyda'r Undeb Ewropeaidd.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Y Fets

Y Fets

Dros gyfnod o wyth wythnos, bu'r camerau'n dilyn holl driniaethau Fets Ystwyth o ardal Aberystwyth yn y practis ac ar ffermydd lleol. O anifeiliaid anwes i anifeiliaid fferm, cawn weld yr holl emosiwn, drama a hiwmor ym mywyd beunyddiol y fets. Heddiw, mae Pip y gath yn cael llawdriniaeth ar ei glust, mae Kate yn brwydro i arbed coes y ci defaid Dyfi, ac mae yna ofid am diwmor yn nhroed Llywelyn y ceffyl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:05 Oci Oci Oci

Oci Oci Oci - Penydarren

Cwis darts yng nghwmni Eleri Sion ac Ifan Jones Evans lle mae'r cystadleuwyr yn brwydro i ennill pot o arian! Tafarn y Fic, Y Felinheli; Gwesty'r Lion, Tudweiliog ac Y Grange, Caerdydd sy'n cystadlu heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?