S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Datganiad i’r staff gan Gadeirydd S4C, John Walter Jones

29 Tachwedd 2010

  “Diolch i chi fel staff am fod mor deyrngar ac amyneddgar mewn amser sydd mor anodd i chi.

“Dwi eisiau ymddiheuro am fod sefyllfa o’n i yn ei hystyried yn un gwbl bersonol i fi a’r wraig wedi dod yn destun trafod i’r genedl ac o’r herwydd wedi bod yn glec arall i S4C.

“Mi fydda i yn 65 ddiwedd Mawrth flwyddyn nesa’ a fy mwriad oedd cael ymddeol o fod yn Gadeirydd S4C bryd hynny.

“Fe ges i a’r Ysgrifennydd Gwladol sgwrs ac roedd o’n deall fy mhenderfyniad. Wnaeth o a fi ddim cytuno pryd y byddwn yn gwneud fy mhenderfyniad yn gyhoeddus. Yn sicr, doeddwn i ddim am i’m penderfyniad ddod yn bwnc trafod, na dylanwadu ar y broses oedd ar waith o ran penodi Prif Weithredwr, felly ddydd Gwener diwethaf wedi amser cau ceisiadau oedd yr amser o’n i wedi bod yn meddwl amdano. Ond ches i ddim cyfle. Fe gamddehonglwyd cynnwys llythyr personol i mi gan Jeremy Hunt, ac fe drawyd S4C unwaith eto gan swnami.

“Dw i wedi ei wneud yn glir i’r DCMS, ac fe ategaf hyn pan fydda i yn siarad efo’r Gweinidog, mod i’n berffaith fodlon sefyll o’r neilltu nawr os ydi o o’r farn y byddai hynny yn hwyluso unrhyw benderfyniad ganddo fo ynglŷn â dyfodol S4C.

“Dyfodol darlledu drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ydy fy unig gonsyrn. Tydw i fel unigolyn yn neb yn hynny o beth – ond mae cyfraniad pawb ohonom gyda’n gilydd yn aruthrol bwysig. A chredwch fi, dwi’n llwyr ymwybodol o’r effaith y mae popeth sydd wedi digwydd yn ei gael arnoch chi a’ch ymroddiad, a’r gofid mae o yn ei greu. Felly ymddiheuriadau am fod y personol wedi cael mwy o sylw gan rai na’r perthnasol. Gobeithio bod hyn yn gwneud pethau’n gliriach.”

Diwedd

 

 

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?