S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C ar y blaen wrth ddarlledu drama cyfnod Covid

24 Ebrill 2020

Mewn cyfnod rhyfedd a digynsail, ble mae'n cynlluniau'n cael eu gohirio a'r unig ffordd o gysylltu â'r byd y tu allan yw trwy dechnoleg, mae drama gyfredol newydd a chyffrous ar fin bwrw'r sgrin.

Drama hollol gyfoes yw Cyswllt, sy'n rhoi cipolwg ar fywyd yn ystod pandemig gan ddangos effaith cael ein cloi i mewn ar unigolion a theuluoedd. Mewn cam arloesol, caiff y gyfres dair rhan gyfan ei ffilmio ar liniaduron a ffonau symudol.

Gyda'r bennod gyntaf yn darlledu nos Fercher am 9.30 ar S4C, Cyswllt fydd y gyfres ddrama gyntaf o'i fath i gael ei chomisiynu, ei saethu a'i darlledu ym Mhrydain yn ystod y cyfnod hunan-ynysu.

Golyga hyn bod rheolau llym ynghlwm a'r ffilmio, ac y bydd Cyswllt yn adlewyrchu'r newidiadau i'n bywydau ni i gyd wrth i deimladau anghyfarwydd ac ofnau lywio ein perthnasau a'n hymddygiad. Mae'r gyfres yn plethu straeon gan deulu a ffrindiau dros y dair wythnos, gan ddod â thensiwn, teyrngarwch sy'n cael ei hollti ac ambell syrpreis.

Vox Pictures sy'n gyfrifol am Cyswllt, y cwmni sydd hefyd yn cynhyrchu Un Bore Mercher / Keeping Faith. Bydd gwylwyr yn siwr o sylwi fod y ddau gynhyrchiad yn rhannu sawl aelod cast gan gynnwys; Mark Lewis Jones, Suzanne Packer, Hannah Daniel, Catherine Ayers ac Aneirin Hughes. Dyma'r tro cyntaf i seren y sgrin, Suzanne Packer, chwarae rhan yn yr iaith Gymraeg.

Cymharodd Mark Lewis Jones y broses ffilmio â Mission Impossible.

"Bydd rhywun yn dod a bocs i stepen fy nrws, wedi'i ddiheintio, gyda'r holl offer sydd ei angen arnom i ffilmio â chyfarwyddiadau. Rwy'n teimlo fel bod raid i mi ei agor yn gyflym, cyn iddo ffrwydro!.

"Mae'n ddydd Iau heddiw, nid wyf wedi ffilmio fy rhan i eto ac mae'r bennod gyntaf yn darlledu dydd Mercher. Dyna pa mor gyflym mae'r cyfan yn digwydd. Mae'n wych bod yn rhan o rywbeth mor bositif a chreadigol i ddod allan o'r argyfwng yma.

"O ran dysgu'r sgript a dod i adnabod fy nghymeriad, Daf, mae'r paratoi wedi bod yn normal. Yr hyn sy'n wirioneddol wahanol yw fy mod i yn ffilmio ar fy mhen fy hun, yn fy ystafell wely yng Nghaerdydd. Mae'r cyfan wedi'i ffilmio ar ffôn gyda'r Cyfarwyddwr, Pip Broughton, a Hannah Daniels, sy'n chwarae fy merch Ffion yn gwylio ar Zoom trwy liniadur.

Mae'r actores Catherine Ayers yn cytuno bod y broses ffilmio yn swreal: "Rwy mor falch fy mod wedi cymryd sylw o popeth mae'r criw cynhyrchu yn ei wneud ar set dros y blynyddoedd. Rydyn ni'n cael y bocs 'ma gyda gliniadur, ffôn, weips anti-bac, bwrdd clapio a dyna ni! O'r fan honno, ni sy'n gyfrifol am bopeth, gan gynnwys beth mae'r shot yn edrych fel!"

"Fi'n ffodus gall fy ngŵr helpu os oes angen gan ei fod yn gweithio yn y diwydiant, ond mae gennym dri o blant gartref hefyd felly gallai fod yn ddiddorol. Gan nad ydym yn gwybod pa mor hir y bydd y sefyllfa hon yn para, mae'n braf gallu dal ati a gweithio."

"Mae fy nghymeriad i, Sian, yn dioddef o gancr. Gan fod ei gŵr yn rhedeg busnes ac yn dal i orfod dod i gysylltiad â phobl, mae e wedi symud allan i babell yn yr ardd er mwyn ei hamddiffyn. Gobeithio bydd y ddrama yn taro tant gyda'r gwylwyr, yn enwedig y rhai sy'n hunan-ynysu ar eu pennau eu hunain. Mae'n neis meddwl gall y gyfres gynnig rhywfaint o gysur a chwmni iddyn nhw."

Bydd y gyfres yn cael ei ffilmio dros dair wythnos, gyda'r sgript ar gyfer pob pennod yn cael ei gwblhau ychydig ddyddiau cyn darlledu, fel ei bod yn adlewyrchu bywyd fel mae'n digwydd.

Dywed Hannah Daniel sy'n chwarae rhan Ffion, sy'n nyrs ar y rheng flaen: "Roedd yr awdur, Pip, eisiau dangos sut mae'r profiad hwn yn gallu newid pobl, eu perthynas a dangos fel mae'n gallu dod â phobl at eu gilydd yn ogystal â chreu pellter.

"Does dim drama tebyg wedi'i ddarlledu o'r blaen. Mae'n wych bod yn rhan o rhywbeth sy'n cael ei wneud am y tro cyntaf a fod pawb yn y cynhyrchiad yn dod at eu gilydd i chwarae rhannau gwahanol i'r arfer. Mae mor newydd ac arbrofol, does neb wir yn gwybod sut mae am droi allan, hyd yn oed ni. Byddai'n bendant yn gwylio ddydd Mercher. Ond, rwy' newydd sylweddoli mai fy nhŷ i yw'r set, a chan fod yr olygfa gyntaf yn fy nghegin, well i mi lanhau mae'n debyg!".

Bydd Cyswllt yn defnyddio'r un dechnoleg sy'n ein cadw ni i gyd mewn cysylltiad â'n gilydd wrth hunan-ynysu i adlewyrchu'r newidiadau sy'n digwydd yn ein bywydau, ar y pryd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?