S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Hansh yn rhoi newyddion yn nwylo Cymry ifanc

30 Medi 2021

Newid hinsawdd, cyfiawnder cymdeithasol a'r pynciau poethaf ar y cyfryngau cymdeithasol - dyma fydd rhai o'r blaenoriaethau i newyddiadurwyr newydd Hansh eleni.

Fel rhan o gynllun hyfforddiant i newyddiadurwyr Cymraeg, sydd bellach yn ei phedwerydd blwyddyn o'r cynllun, mae ITV Cymru Wales a S4C yn rhoi cyfle unwaith eto i ddau ddarpar newyddiadurwr i ddysgu a meithrin sgiliau allweddol o fewn y gweithle.

Eyitemi Smith o Gaerdydd ac Indigo Jones o Abertawe sydd wedi ennill eu lle ar y cynllun hyfforddiant eleni.

Bydd y ddwy yn creu cynnwys digidol i blatfformau Hansh Dim Sbin ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaeth newyddion digidol S4C.

Meddai Indigo: "Dwi wir eisiau defnyddio'r llwyfan i godi ymwybyddiaeth o faterion pwysig, efallai nid ydym wedi ystyried trafod yn agored yn y cyfryngau.

"Rydw i eisiau defnyddio fy llais i gynrychioli pobl o'm cwmpas. Rwy'n gobeithio trafod pynciau sy'n gyfoes, pethau rydyn ni'n eu gweld bob dydd p'un a ydyn nhw'n wleidyddol neu'n ddiwylliannol.

"Rwy'n credu ei bod yn bwysig siarad am yr hyn sy'n effeithio ar bobl yn ein cymuned, er enghraifft y rhai sy'n BAME, LGBTQIA, pobl sy'n llai ffodus ac sy'n ei chael hi'n anodd clywed eu barn."

Ychwanegodd Eyitemi: "Dwi'n cydnabod bod rhoi cyfle i bobl ifanc i fwynhau gweld a gwrando ar y newyddion trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i annog bobl i archwilio mewn i agweddau arall o Gymru fel ei diwylliant neu i ryngweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn fwy cyffredinol.

"Rwy'n credu y bydd trafod materion cyfoes, y newyddion a'r pethau sy'n bwysig iddyn nhw yn Gymraeg nid yn unig yn ennill eu diddordeb, ond gobeithio yn eu hannog i ddefnyddio'r iaith yn fwy.

Dywedodd Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni yn ITV Cymru: "Mae ITV Cymru yn chwarae rhan elfennol wrth ddarparu newyddion Cymraeg dibynadwy i gynulleidfaoedd, ac rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda S4C unwaith eto eleni ar y cynllun cyffrous yma.

"Bydd Temi ac Indigo yn cynnig persbectif a llais newydd i'r tim, gyda'r ffocws ar ddenu cynulleidfaoedd iau a newydd i'n cynnwys materion cyfoes drwy ddefnyddio ystod o dechnegau a llwyfannau drwy gyfrwng y Gymraeg. Croeso i'r tim Temi ac Indigo!"

Dywedodd Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C: "Mae rhoi llwyfan i newyddiaduraeth gyfoes a barn pobol am beth sy'n digwydd yn y byd o'u cwmpas yn rhan bwysig o Hansh.

"Mae Hansh hefyd yn le i arbrofi gyda thechnegau cyhoeddi a chyfathrebu newydd, a dyw newyddiaduraeth ddim yn eithriad.

"Ein gobaith yw y bydd cenhedlaeth newydd o newyddiadurwyr yn dod yn hyderus yn defnyddio'r ystod o dechnegau a llwyfannau sydd ar gael iddynt, sydd mor hanfodol i wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau ni yn gyfredol ac yn berthnasol.

"Am y tro cyntaf eleni hefyd bydd cyfle i weithio ar wasanaeth newyddion digidol S4C a fydd yn cynnig profiadau gwerthfawr iawn i Indigo ac Eyitemi.

"Ry'n ni'n edrych mlaen yn fawr at gydweithio gyda'r ddwy."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?