Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Tanysgrifio i'n rhestr anfon

  Ble rydych chi'n byw?

Byw Celwydd

Yn gymysg â phynciau llosg sy'n rhwygo barn yn y Siambr, mae troedio'r llinell rhwng da a drwg - bywydau personol a phroffesiynol - yn her yn y gyfres newydd o Byw Celwydd.

Wrth i'r gyfres barhau, mae canlyniadau cyfrinach Angharad yn ei llethu ac mae Meirion yn benderfynol o ddarganfod beth mae hi a Harri yn ei guddio; waeth beth yw'r gost yn bersonol ac yn wleidyddol.

Ar gael nawr

 • Pobol Port Talbot

  Pobol Port Talbot

  Cyfres dair rhan yn edrych ar fywyd y gymuned ym Mhort Talbot.

 • Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Cyfres yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab.

 • Gwaith Cartref

  Gwaith Cartref

  Cyfres ddrama wedi'i lleoli mewn ysgol uwchradd yng Nghymoedd De Cymru.

 • Llys Nini

  Llys Nini

  Straeon y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru, Llys Nini, Abertawe.

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Darren Drws Nesa

  Darren Drws Nesa

  Drama deuluol yn dilyn hanes bachgen ifanc sy'n cael ei ddal rhwng dau deulu.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Detholiad o raglenni i blant.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Asra

  Asra

  Plant o ysgolion cynradd Cymru sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sêr yn golygu ennill pwer.

 • Antur Natur Cyw

  Antur Natur Cyw

  Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Ward Plant

  Ward Plant

  Cyfres ffeithiol wyth rhan yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. (2017)

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • Parti Bwyd Beca

  Parti Bwyd Beca

  Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Beca yn teithio'n ôl adref i Gaerdydd i baratoi gwledd o fwydydd llysieuol. Y...

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Mam yn sâl yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian...

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru.

 • Ysbyty Cyw Bach

  Ysbyty Cyw Bach

  Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Golwg ar draethau a phentrefi ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul....

 • Byw Celwydd

  Byw Celwydd

  Ail gyfres o'r ddrama yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion ffuglennol ym Mae Caerdydd.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  Roy Noble sy'n crwydro Cymoedd De Cymru gan ddysgu mwy am yr hanes a'r bobl.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Dal Ati: Bore Da

  Dal Ati: Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. (2016)

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Cyfres yn dilyn rhai o werthwyr tai mwyaf lliwgar Cymru wrth eu gwaith.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Cyfle i ymuno â Tudur, Mari, Hanna a Jack ar gyfer digonedd o chwerthin a sgetsys gwirion.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl a sbri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Un Tro

  Un Tro

  Cyfres liwgar i blant ifanc sy'n cyflwyno chwedlau o bob cwr o'r byd.

 • David Lloyd George: Yncl Dafydd

  Yn Rhagfyr 1916 fe ddaeth David Lloyd George, o bentre' Llanystumdwy, yn Brif Weinidog Prydain. Ganrif wedi hynny, y darlithydd Manon...

 • Aled Jones: Dychwelyd Adre

  Mae Aled Jones yn dychwelyd adre' - yn ôl i Ogledd Cymru ac yn ôl i Eglwys Gadeiriol sydd wedi bod...

 • Noson Big Band

  Gwledd o gerddoriaeth o lwyfan y pafiliwn, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016. Big Band Rhys Taylor sy'n cyfeilio wrth...

 • Standyp: Gwerthu Allan

  Standyp: Gwerthu Allan

  Cyfres gomedi gyda digrifwyr stand up yn perfformio o flaen cynulleidfa.

 • #Fi

  #Fi

  Cyfres yn dilyn person ifanc gwahanol bob wythnos yn gwneud rhywbeth arbennig.

 • Sion a Sian

  Sion a Sian

  Cwis i gyplau sy'n profi faint maen nhw'n gwybod am ei gilydd.

 • Hen Blant Bach

  Am dri diwrnod, mae criw o blant bach yn gadael eu meithrinfa ac yn treulio eu hamser mewn canolfan ddydd i'r...

 • Babi Del: Ward Geni

  Babi Del: Ward Geni

  Cyfres yn dilyn mamau sydd wedi gadael i'r camerâu eu ffilmio wrth iddynt ddod â bywydau newydd i'r byd.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Y Gemau Gwyllt

  Y Gemau Gwyllt

  Ail gyfres y gystadleuaeth antur awyr agored sy'n ceisio dod o hyd i'r bobl ifanc fwya' mentrus a dewr yng Nghymru.

 • Mwy o Mwfs - M O M

  Mwy o Mwfs - M O M

  Cyfres yn dilyn dawnswyr ifanc yng Nghymru a thu hwnt. Ymunwch â Hanna a Jay wrth iddyn nhw symud, stepio, dawnsio, tymblo a throelli gyda'r goreuon.

 • Fideo Fi

  Fideo Fi

  Cyfres arbennig o flogs a fideos i bobl ifanc dros gyfnod y Nadolig.

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

  Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

  Yn y gyfres yma, cawn rannu bywyd lliwgar y WAG o Fôn, Jude Cissé ar ymweliad â Mallorca, Rasus Caer, Sioe Ffasiwn Llundain a Marrakech ymhlith llefydd eraill, wrth iddi ymlacio a mwynhau yng nghwmni ffrindiau.

 • Ochr 1: Can y Sana

  Rhifyn Nadoligaidd arbennig wrth i Griff Lynch wahodd Band Pres Llareggub, Casi, Mr Huw a HMS Morris i wledda, sgwrsio a...

 • Gig Chiz o'r Steddfod

  Cyfle i weld uchafbwyntiau Cyngerdd Huw Chiswell o faes Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Bellach, mae gig llwyfan y Maes...

 • Pen-blwydd Hapus Rownd a Rownd

  Cyfle arall i weld Tudur Owen yn hel atgofion wrth gael ei dywys o amgylch y setiau fel rhan o ddathliadau'r...

 • Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

  Dyma ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen bach 7 oed o'r enw Noa. Mae rhieni Noa yn hyfryd...

 • Carol yr Wyl 2016

  Carol yr Wyl 2016

  Cyfle i glywed y deg carol wreiddiol sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Carol yr Wyl eleni, gyda phlant o dros Gymru gyfan yn eu canu.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog.

 • Lowri Morgan: Her 333

  Lowri Morgan: Her 333

  Mae Lowri Morgan am herio ei hun i redeg o Ogledd Cymru i lawr i'r De mewn tridiau gan ddringo'r Tri Chopa - Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan - ar y ffordd.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n cwrdd â mwy o gymeriadau cefn gwlad.

 • Tref a Tryst

  Tref a Tryst

  Cyfle i ymuno â Tref, y ci drygionus, a'i ffrind gorau, Trystan, y Nadolig hwn, am lond cwt o hwyl. Dyma dy gyfle i ennill gwobr wrth chwarae 'Sawl Selsig?' ac i weld pwy fydd yn wynebu'r sialens yn 'Teulu Tref'.

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Cyfres sy'n dilyn cyplau sy'n priodi wrth i'w teulu a'u ffrindiau geisio trefnu'r briodas am £5,000 a hynny mewn ychydig wythnosau!

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres o ganu mawl a chyfweliadau gyda phobl am eu ffydd.

 • Sinema'r Byd

  Sinema'r Byd

  Ffilmiau byr o Gymru a phob cwr o'r byd, gyda straeon am blant sy'n wynebu her.

 • Pethau Bychain 'Dolig

  Mae Dewi'n dymuno am lonydd y Nadolig hwn ond mae pengwin coll, creisis cyngerdd carolau a llwyth o gelyn yn bygwth...

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Dafabet Cymru.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Tudur, Mari, Hanna a Jack sy'n edrych yn ôl ar y gyfres gomedi Chwarter Call!

 • Ysbyty Hospital

  Ysbyty Hospital

  Cyfres ddrama gomedi ar gyfer pobl ifanc yn dilyn hynt a helynt bywyd y staff mewn ysbyty.

 • Hacio

  Hacio

  Golwg ar bynciau llosg a materion cyfoes o safbwynt pobl ifainc.