S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

Fideo Fi

Anfon Fideo at Fideo Fi

Dyma sut i anfon dy fideos mewn, paid bod ofn y ffurflen hir, mae'n eitha syml ni'n addo!


Telerau ac Amodau

Dyma'r rheolau am anfon deunydd fideo neu luniau (y Cyfraniad) at Fideo Fi (y Rhaglen), a gynhyrchir gan Boom Cymru TV Cyf (Boom Cymru) i'w ddarlledu ar S4C, gwefan Stwnsh, Facebook, Twitter a Youtube Stwnsh.

Mae'n well osgoi perfformiadau o ganeuon pop, neu o sioeau cerdd os gwelwch yn dda.

Gwnewch yn siŵr nad oes logos yn amlwg yn y Cyfraniad. Er enghraifft gwnewch yn siŵr na ellir gweld logo ysgol ar ddillad unrhyw un sy'n ymddangos yn y Cyfraniad.

1. Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i bob Cyfraniad a wneir i'r Rhaglen drwy unrhyw gyfrwng (gan gynnwys uwch-lwytho fideo neu luniau ar Facebook, Twitter, Youtube drwy wefan y Rhaglen, Ebost, neu unrhyw ddull cysylltu arall).

2. Mae Boom Cymru ac S4C yn cadarnhau y bydd yr hawlfraint yn eich Cyfraniad yn berchen i chi.

3. Trwy ddanfon y Cyfraniad at Boom Cymru sydd yn gysylltiedig â'r Rhaglen rydych yn cadarnhau, cydnabod ac yn cytuno:

  • eich bod yn rhoi i Boom Cymru bob hawl perthnasol i ddefnyddio'r Cyfraniad yn rhan o'n darpariaeth yn gysylltiedig â'r Rhaglen (sydd yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i'r rhaglen deledu, gwefan y Rhaglen, Youtube, unrhyw negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol sy'n ymwneud aâ'r Rhaglen neu S4C ac unrhyw ddeunydd hyrwyddo i'r Rhaglen neu S4C);
  • nad yw Boom Cymru nac S4C yn addo cynnwys eich Cyfraniad yn y Rhaglen neu unrhyw ddarpariaeth yn gysylltiedig â'r Rhaglen;
  • eich bod wedi cydymffurfio â thelerau ac amodau Facebook,Twitter, Youtube a gwefan S4C wrth rannu'r Cyfraniad gyda Boom Cymru a/neu S4C;
  • rydych yn cytuno i roi trwydded a phob hawl perthnasol i Boom Cymru i ddefnyddio'r Cyfraniad mewn unrhyw fodd y dymuna Boom Cymru ac S4C yn eu disgresiwn llwyr ym mhob cyfrwng, drwy gydol y byd am byth yn ddi-dâl (nid yw'r hawliau a roddir i Boom Cymru ac S4C yma yn neilltiedig (exclusive);
  • rydych yn rhoi'r hawl i Boom Cymru a/neu i S4C newid y Cyfraniad mewn unrhyw fodd;
  • nad yw'r hawliau a roddir i Boom Cymru ac S4C uchod yn golygu na allwch roi hawliau yn yr un Cyfraniad i berson neu gwmni arall ond byddwch yn sicrhau na fydd yr hawliau a roddir i'r person neu gwmni arall yn gwrthdaro â'r hawliau a roddir i Boom Cymru ac i S4C;
  • eich bod yn gwarantu mai'ch gwaith gwreiddiol chi yw'r Cyfraniad ac nad yw'r Cyfraniad yn tramgwyddo unrhyw hawlfraint sydd yn berchen i unrhyw un arall, nad yw'r Cyfraniad yn enllibus, yn sarhaus nac yn dramgwyddus ac nad yw yn groes i unrhyw gyfraith Cymru a Lloegr;
  • eich bod yn gwarantu eich bod wedi cael caniatâd gan unrhyw berson neu gwmni (neu riant neu warchodwr unrhyw berson o dan 16 oed) a ellir eu hadnabod o unrhyw Gyfraniad i rannu'r fath Gyfraniad â Boom Cymru a/neu S4C

4. Os yn briodol, efallai y bydd Boom Cymru am gyhoeddi eich enw wrth ddefnyddio'r Cyfraniad. Wrth ddanfon y Cyfraniad at Boom Cymru, rydych yn rhoi'r hawl i Boom Cymru ac i S4C gyhoeddi eich enw. Nid yw Boom Cymru nac S4C yn addo cynnwys eich enw bob tro y defnyddir y Cyfraniad.

5. Mae'r hawliau a roddir uchod yn cynnwys yr hawl i Boom Cymru / S4C i gadw'r Cyfraniad am ba bynnag gyfnod y maent yn dymuno..

6. Bydd tudalennau Fideo Fi ar Twitter a Facebook yn cael eu monitro a bydd hawl gan Boom Cymru ddileu unrhyw Gyfraniadau sy'n anaddas neu'n anweddus.

7.Ni ddylid danfon eich Cyfraniad at Boom Cymru a/neu S4C os na allwch gytuno i'r termau ac amodau yma.

8. Nid yw Boom Cymru nac S4C yn atebol i'r graddau llawn a ganiateir gan y gyfraith am unrhyw golled, difrod, anaf a siomedigaeth a ddioddefir gan unrhyw berson, sy'n codi o'r ffaith ei fod ef, neu ei bod hi, wedi gwneud Cyfraniad i'r Rhaglen.

9. Bydd unrhyw ddata sy'n cael ei ddatgelu ar Facebook a Twitter yn gyhoeddus, a ni fydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei gadw gan Boom Cymru / S4C. Bydd enwau'r unigolion sydd wedi nodi gyda'r Cyfraniadau a ddewisir eu defnyddio yn cael eu cyhoeddi. Bydd unrhyw ddata personol arall y mae Boom Cymru'n meddu arno yn cael ei ddinistrio o fewn 6 mis i'r darllediad. Prosesir data personol yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 ac ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti heb sicrhau caniatâd ymlaen llaw.

10. Mae'r telerau a'r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

11.Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Chyfraniad yr ydych wedi ei wneud neu yr ydych yn dymuno ei wneud i'r Rhaglen, neu Gyfraniad arall i'r Rhaglen yna cysylltwch â Boom Cymru, 02920 550 550 neu cysylltwch â Gwifren Gwylwyr S4C ar 0370 600 4141.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?