S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wefan hon

Polisi preifatrwydd S4C

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni

Rydym am i chi ddeall sut a pham rydym ni'n casglu a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi fel eich bod yn hapus y gallwch ymddiried â ni gyda'ch gwybodaeth bersonol.

Mae S4C yn ymrwymo i roi gwybod i chi pa wybodaeth y mae S4C yn ei chasglu amdanoch chi, sut a phryd y caiff ei gasglu a beth sy'n digwydd i'r wybodaeth honno.

Yn y polisi hwn ystyr "ni" yw S4C. Pan fyddwch chi'n rhoi eich data personol i ni, S4C yw'r rheolwr data a ni sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich data personol yn cael ei gadw'n ddiogel a'i ddefnyddio'n gyfreithlon.

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen y polisi preifatrwydd hwn ac unrhyw rybudd preifatrwydd arall y gallwn ei roi i chi ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu eich data fel eich bod yn deall yn llawn sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data.

Drwy ddefnyddio a defnyddio ein gwasanaethau, rydych chi'n cytuno â thelerau'r polisi preifatrwydd hwn a'n Polisi Cwcis.

Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn a'n Polisi Cwcis o dro i dro a byddwn yn postio unrhyw newidiadau ar ein gwefan yn www.s4c.cymru.

Pwy yw S4C?

S4C yw'r unig ddarlledwr Cymraeg yn y byd. Nod S4C yw darparu gwasanaethau o safon uchel a gwasanaethau cyfryngau yn yr iaith Gymraeg sy'n darparu adloniant, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth, ac sy'n cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl ar draws ystod o lwyfannau cyfoes.

Mae S4C yn ddarlledwr cyhoeddwr sy'n ceisio cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl trwy gynnig is-deitlau iaith ddewisol ac, ar gyfer rhywfaint o gynnwys, olrhain sain dewisol Saesneg.

Mae gwasanaeth teledu S4C ar gael ar Freeview ledled Cymru a hefyd ar y llwyfannau Sky, Freesat, Virgin Media a YouView ledled y DU. Mae gwasanaeth ar-lein S4C ar gael ledled y DU ac, lle mae hawliau'n caniatáu, mae'r cynnwys ar gael ledled y byd. Mae cynnwys S4C hefyd ar gael ar iPlayer ar ystod o ddyfeisiau. Gallwch ddarganfod mwy am S4C yma https://www.s4c.cymru/cy/amdanom-ni/page/31316/bwrdd-unedol-s4c/

Pam mae angen fy ngwybodaeth bersonol ar S4C?

Mae rhannu'ch data gyda ni yn golygu y gallwn ddarparu gwasanaeth gwell, mwy personol i chi sydd wedi'i gynllunio i ddiwallu'ch anghenion.

Byddwn yn gallu gwneud mwy o'r rhaglenni y gwyddom yr hoffech eu gwylio, rhoi gwybod ichi yn uniongyrchol ac yn hawdd am y rhaglenni sydd o ddiddordeb ichi, asesu sut rydym ni'n perfformio a pharhau i weithio er mwyn gwella ein gwasanaethau.

Byddwn yn gallu cysylltu â chi gyda gwybodaeth y gall fod o ddiddordeb i chi a chysylltu â chi os byddwch yn cymryd rhan yn ein cystadlaethau. Byddwn hefyd yn gallu ymgymryd â'r tasgau dydd i ddydd sy'n ofynnol i redeg sianel ddarlledu.

Yn yr adran " Sut a pham mae S4C yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?" isod, rydym wedi esbonio mwy am sut rydym yn defnyddio'ch data yn seiliedig ar sut rydych chi'n rhyngweithio â ni.

A yw'r polisi hwn yn berthnasol i wefannau eraill nad ydynt yn berchen i S4C?

Nac ydy. Os ydych chi'n darparu data i neu ar wefannau sy'n eiddo i gwmnïau eraill (hyd yn oed os oes cyswllt i'r wefan arall honno ar wefan S4C), byddwch yn darparu'ch data i berchennog y wefan honno (nid S4C). Bydd polisi preifatrwydd y wefan arall honno'n berthnasol i'r ffordd y bydd eich data yn cael ei ddefnyddio. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisïau preifatrwydd unrhyw safle arall os ydych chi'n darparu'ch manylion personol.

Sut a pham mae S4C yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Mae cyfraith diogelu data yn nodi bod angen inni ddweud wrthych sut a pham yr ydym yn defnyddio'ch data personol a'n sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio'ch data.

Gallwch ddewis pa wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i S4C amdanoch chi'ch hun. Fodd bynnag, os ydych chi'n dewis peidio â rhannu rhywfaint o wybodaeth gyda ni, efallai na fydd rhai o'n gwasanaethau a meysydd o'n gwefan ar gael i chi.

Deiliad Cyfrif S4C

Os ydych wedi cofrestru neu'n bwriadu cofrestru ar gyfer dal cyfrif gydag S4C, mae'n bosib y gofynnir i chi roi gwybodaeth sylfaenol i ni amdanoch chi eich hun, gan gynnwys eich enw llawn, dyddiad geni, rhyw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn. Gallwch hefyd ddewis enw defnyddiwr a gosod cyfrinair. Mae'n bosib y bydd modd ichi gofrestru eich dewisiadau marchnata uniongyrchol.

Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio gwasanaethau ar-lein S4C ac yn cynnwys eich hanes gwylio, cyfeiriadau IP, data geolocation, math o borwr a fersiwn, systemau gweithredu, dynodyddion dyfeisiau a gwybodaeth am ba mor hir rydych chi wedi aros ar rai tudalennau o'n gwefan. Mae mwy o wybodaeth am y modd yr ydym yn casglu'r math hwn o ddata technegol ar gael yn ein Polisi Cwcis.

Rydym yn defnyddio gwybodaeth Deiliad Cyfrif S4C i sefydlu a rheoli'ch cyfrif, er mwyn sicrhau bod gennych chi fynediad i'ch cyfrif wrth logio i mewn ac i gadw manylion y rhaglenni rydych chi'n eu gwylio a'r dyfeisiau a ddefnyddiwch i gael mynediad at S4C. Efallai y byddwn hefyd yn cadw gwybodaeth am ba raglenni yr ydych wedi chwilio amdanynt. Yn y dyfodol, bwriadwn ddefnyddio'r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu ynglŷn â sut yr hoffech ddefnyddio gwasanaethau S4C ar-lein ac ap S4C fel y gallwn bersonoli'r gwasanaeth a gynigiwn i chi, argymell cynnwys yn seiliedig ar eich gwylio a'ch hanes chwilio. Bydd hefyd yn golygu y byddwch yn gallu ailddechrau rhaglenni yn yr un lle os ydych yn dewis newid y ddyfais yr ydych yn ei ddefnyddio i wylio rhaglenni yn ystod rhaglen.

Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'ch dyddiad geni i wirio'ch oedran fel y gallwn ddarparu cynnwys priodol i'ch oedran, yn enwedig plant.

Rydym yn defnyddio'ch manylion cyswllt i roi gwybod i chi am raglenni neu ddigwyddiadau y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi yn unol â'ch dewisiadau marchnata uniongyrchol. Byddwn hefyd yn defnyddio'ch manylion cyswllt i'ch diweddaru chi am y gwasanaethau neu i'ch helpu i gael y gorau o'r gwasanaethau, e.e. i'ch atgoffa o'ch enw defnyddiwr neu'ch cyfrinair.

Defnyddiwn eich data technegol i ddarparu gwybodaeth sy'n lleol i chi e.e. y tywydd ac i olrhain eich defnydd o'r gwasanaeth fel y gallwn ddeall pa ddyfeisiadau technegol y mae ein gwylwyr yn ei ddefnyddio gan fwyaf.

Rydym yn defnyddio data geolocation i gyfyngu mynediad at gynnwys penodol os ydych chi'n dod at ein gwasanaethau y tu allan i'r DU. Nid oes gennym yr hawliau i sicrhau bod yr holl gynnwys ar gael y tu allan i'r DU a rhaid i ni gyfyngu mynediad at rywfaint o'n gynnwys i'r rheini sydd y tu allan i'r DU.

Cyfranogwyr Cystadleuaeth / Raffl i ennill Gwobr

Os ydych chi'n cymryd rhan mewn cystadleuaeth neu raffl i ennill gwobr a weinyddir gan S4C, mae'n bosib y byddwn yn casglu gwybodaeth fel eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a'ch rhifau ffôn. Bydd gan y gystadleuaeth / y raffl i ennill gwobr ei thelerau a'i amodau ei hun.

Mae'n bosib y byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech dderbyn gwybodaeth farchnata uniongyrchol gennym ni, fel arfer trwy e-bost. Byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni yn benodol os hoffech dderbyn y negeseuon e-bost hyn (caniatad). Gweler y paragraff "Derbynwyr Ebyst Marchnata"

Sylwadau neu Gyfraniadau gan Wylwyr

Os byddwch chi'n cysylltu â S4C p'un ai trwy Wifren Gwyliwr S4C neu fel arall, neu os ydych chi'n sôn am S4C neu ein gwasanaethau neu raglenni ar-lein, e.e mewn Tweet, p'un ai i gofnodi canmoliaeth, i wneud cwyn, i ddanfon cynnwys creadigol atom, i wneud cais am wybodaeth neu godi ymholiad neu bryder yna byddwn yn cadw cofnod o'ch enw, eich cyfeiriad post, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn, eich enw defnyddiwr / eich dolen twitter a natur eich neges.

Byddwn yn defnyddio'ch enw a'ch manylion cyswllt i gofrestru'r neges ac, os yn briodol, i gysylltu â chi os bydd angen i ni weithredu neu neu ddarparu ymateb pellach yn seiliedig ar y neges. Byddwn dim ond yn rhannu eich manylion personol gyda thrydydd partïon mewn amgylchiadau lle mae mewnbwn y trydydd parti hwnnw yn angenrheidiol er mwyn inni fedru ymateb i'ch neges a phryd hynny dim ond wedi i chi roi caniatâd i ni wneud hynny.

Byddwn hefyd yn defnyddio'ch manylion i'n helpu ni i ddeall yr hyn y mae ein gwylwyr yn ei hoffi neu beidio ac i ddeall agweddau a barn ein gwylwyr ar wahanol faterion.

Defnyddwyr Apiau S4C ar Ddyfeisiau a Theledu

Mae S4C yn casglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio Apiau S4C, gwefan S4C neu gynnwys arall S4C ar-lein, a'r dyfeisiau a ddefnyddiwch i gael mynediad at y gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys casglu dynodwyr unigryw ar-lein megis cyfeiriadau IP, sef rhifau sy'n adnabod cyfrifiadur penodol neu ddyfais rhwydwaith arall unigryw ar y rhyngrwyd. Gweler ein Polisi Cwcis.

Pan fyddwch yn lawrlwytho neu yn defnyddio Apiau S4C ar eich teledu neu ddyfais symudol, gellir cael mynediad at wybodaeth sydd ar eich dyfais neu gellir storio gwybodaeth ar eich dyfais. Mae hyn yn debyg i Gwci porwr gwe, mae hyn yn galluogi'r Ap i'ch cofio ac i sicrhau bod cynnwys o'ch dewis yn cael ei ddarparu i chi.

Gall eich porwr gwe neu'ch dyfais hefyd roi gwybodaeth i S4C am eich dyfais, ee cyfeiriad IP neu ddynodwr dyfais. Gellir casglu dynodwyr dyfais ee ID y ddyfais, cyfeiriad IP, cyfeiriad MAC, rhif IMEI ac ID app.

Pan fyddwch chi'n mewngofnodi i Ap S4C, mae'n bosib y caiff eich manylion mewngofnodi eu storio ar eich dyfais, er mwyn ichi ferdru cael mynediad i Ap S4C ar yr un ddyfais dro ar ol tro heb orfod mewnbynnu eich manylion cofrestru bob tro.

Defnyddwyr Gwasanaeth Tywydd

Os ydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau tywydd, gan gynnwys y rheini sydd ar gael ar ein gwefan a Ap Tywydd S4C, mae'n bosib y byddwn yn cofnodi eich cyfeiriad / côd post a manylion geolocation y ddyfais fel y gellir darparu gwasanaethau lleol ichi.

Cyfranwyr i Arolwg/Pôl Piniwn

Os ydych yn cymryd rhan mewn arolwg gan S4C, mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi am eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad cartref, rhyw, oed / dyddiad geni, rhif ffôn, eich hoffterau a'r pethau nad ydych yn hoff ohonynt ac ymatebion a chwestiynau eraill.

Mae'n bosib y byddwn yn casglu data technegol megis cyfeiriad IP, data logio a manylion eich porwr.

Defnyddiwn y data hwn i'n helpu i ddeall hoffterau a chas bethau, agweddau a barn ein gwylwyr ar wahanol faterion.

Derbynwyr gwybodaeth farchnata

Os ydych chi'n derbyn gwybodaeth farchnata gan S4C, mae'n bosib y byddwn yn dal manylion eich enw, cyfeiriad post a/neu cyfeiriad e-bost.

Byddwn yn defnyddio'ch manylion er mwyn danfon gwybodaeth atoch ynglŷn â rhaglenni a gwasanaethau S4C a dim ond pan fyddwch wedi cytuno i ni wneud hynny (e.e. trwy opt-in).

Bydd pob cyfathrebiad marchnata a anfonir atoch yn cynnwys manylion ynghylch sut i ddad-danysgrifio os nad ydych yn dymuno derbyn y negeseuon hyn bellach.

Darparwyr gwasanaethau i S4C

Os ydych chi'n darparu gwasanaethau i S4C, byddwch yn darparu enwau a manylion cyswllt y staff y mae angen i S4C gysylltu â nhw mewn cysylltiad â'r gwasanaethau hynny. Efallai y bydd S4C hefyd yn defnyddio'r manylion hynny i roi gwybod i chi a'ch cwmni am newidiadau i'r ffordd y mae S4C yn cynnal ei busnes.

Plant dan 13 oed

Os ydych o dan 13 oed bydd S4C angen i'ch rhiant (neu unigolyn neu sefydliad sydd â chyfrifoldeb rhiant) gytuno i S4C gasglu a defnyddio'ch data. Bydd angen i ni gysylltu â'ch rhiant (neu unigolyn neu sefydliad sydd â chyfrifoldeb rhiant) yn uniongyrchol i sicrhau eu bod yn hapus i ni gadw a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol.

Rheswm dilys dros ddefnyddio'ch data personol

Byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae gennym reswm dilys dros wneud hynny (a elwir yn sail gyfreithlon ar gyfer prosesu). Bydd y rheswm dilys yn dibynnu ar sut a pham mae gennym eich gwybodaeth bersonol. Yn gyffredinol, byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar y sail gyfreithlon ganlynol:

 • Eich bod wedi dweud wrthym eich bod yn dymuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddiben a gytunwyd (Caniatâd). Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.
 • Bod prosesu eich gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol ar gyfer perfformio contract gyda chi (gan gynnwys telerau ac amodau unrhyw wasanaethau a ddarperir i chi gan S4C)
 • Mae'r brosesu yn niddordeb dilys S4C. Er enghraifft, mae o fewn cwmpas diddordeb dilys S4C i ddefnyddio data yn ymwneud â sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau neu sylwadau a wnewch am ein gwasanaethau er mwyn galluogi S4C i dargedu adnoddau mewn meysydd penodol ar gyfer datblygiad technegol neu welliannau. Mae o fewn cwmpas diddordeb dilys S4C i brosesu rhai elfennau o wybodaeth amdanoch er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau'r profiad gorau y gallwn ei ddarparu i chi ac i ddiwallu eich anghenion technegol, ac i ymateb i'ch hoffderau a'r hyn rydych wedi nodi nad sy'n hoff gennych. Mae o fewn cwmpas diddordeb dilys S4C i reoli pa gynnwys y gellir ei ddarparu i chi os ydych wedi eich lleoli y tu allan i'r DU er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'n cytundebau hawliau.
 • Bod y prosesu yn digwydd fel rhan o berfformiad tasg er budd y cyhoedd
 • Bod y prosesu yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol a osodir ar S4C

Anhysbysu a chyfuno data

Mae'n bosib y byddwn yn anhysbysu neu'n cyfuno eich gwybodaeth bersonol gyda gwybodaeth eraill mewnmodd sy'n sicrhau na ellid eich adnabod o'r wybodaeth. Gallwn ddefnyddio data dienw neu gyfunol am amrywiaeth o resymau, er enghraifft, ar gyfer dadansoddi ystadegol a gweinyddu, gan gynnwys dadansoddi tueddiadau, i gyflawni gwaith actiwaraidd, i deilwra cynhyrchion a gwasanaethau ac i gynnal asesiad risg a dadansoddi costau a thaliadau mewn perthynas â'n cynnyrch a'n gwasanaethau. Efallai y byddwn yn rhannu data dienw neu gyfun â thrydydd partïon.

Ydy S4C yn derbyn gwybodaeth amdanaf gan drydydd partion?

Mae'n bosib y byddwn yn derbyn gwybodaeth o ffynonellau data eraill, gan gynnwys gwybodaeth gan fudiadau trydydd parti, er enghraifft bydd cwmnïau cynhyrchu sy'n gwneud ein rhaglenni yn rhoi manylion cyfranwyr i'r rhaglenni hynny i ni ac weithiau bydd asiantaethau marchnata yn darparu data personol inni lle rydych wedi cytuno y gellid rhannu'r data gyda ni.

Byddwn ond yn derbyn ac yn defnyddio gwybodaeth gan sefydliadau dibynadwy sydd naill ai wedi cael eich caniatâd i rannu'ch gwybodaeth gyda ni neu sydd wedi casglu gwybodaeth amdanoch chi o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus.

Ydy S4C yn rhannu fy nghwybodaeth â thrydydd partïon?

Ni fydd S4C yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall.

Efallai y byddwn yn rhannu eich data gydag aelodau eraill o grŵp S4C, at ddibenion rhannu gwasanaethau neu reoli busnes ac optimeiddio.

Mae'n bosib y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth:

 • os gofynnir i ni ddarparu gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion cyfreithiol
 • pan fydd angen i ni eich amddiffyn chi neu bobl eraill rhag niwed
 • pan fyddwch chi'n darparu'ch gwybodaeth yn wirfoddol fel enw defnyddiwr, gwybodaeth broffil, dolen twitter ar ein gwefan neu wefannau cyfryngau cymdeithasol eraill, mae'n bosib y byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth honno ar ein fforymau neu dudalennau lle rydym yn arddangos cyfraniadau gan wylwyr

Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti i gefnogi ein darpariaeth o'n gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau teledu i chi, gan gynnwys cyflenwyr gwasanaethau teledu rhyngrwyd neu weithredwyr rhwydwaith neu swyddogaethau busnes eraill, llai uniongyrchol, gan gynnwys cefnogaeth TG, gwasanaethau dosbarthu ebyst, gwasanaethau cynnal data ar lwyfannau cwmwl, cyfreithiol, cyfrifo, archwilio, ymgynghori a darparwyr gwasanaethau proffesiynol eraill, a darparwyr gwasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â'n busnes.

Mae'n bosib y bydd sefydliadau trydydd parti yn darparu elfennau o'n gwasanaethau i chi a bydd gan S4C berthynas gytundebol gyda' rheini, gan gynnwys isgontractwyr, byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol iddynt at ddibenion darparu'r gwasanaethau perthnasol i chi yn unig. Byddwn ond yn darparu'r wybodaeth sydd wirioneddol ei angen ar y darparwr trydydd parti er mwyn iddynt fedru cyflawni eu gwasanaethau.

Bydd gennym gytundeb yn ei le gyda'n darparwyr gwasanaeth a fydd yn cyfyngu ar sut y gallant brosesu eich gwybodaeth bersonol. Os yw unrhyw ddarparwr gwasanaeth wedi'i leoli y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, byddwn yn sicrhau bod y darparwr naill ai'n danysgrifiwr cyfredol i Shield Preifatrwydd yr UE / yr Unol Daleithiau, neu bod gennym gontract priodol gyda nhw ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth bersonol yn rhyngwladol mewn modd sy'n cydfynd â gofynion deddfwriaeth y DU.

Beth os ydw i tu allan i'r DU?

Bydd yr holl wybodaeth bersonol a gyflwynir gan ddefnyddwyr y tu allan i'r DU yn cael ei brosesu yn unol â'r polisi hwn a'r Polisi Cwcis.

Os ydych chi y tu allan i'r DU mae'n bosib na fyddwch yn medru cael mynediad i elfennau o'n gwasanaethau. Mae'n bosib na fyddwch yn medru agor cyfrif S4C.

Pa hawliau sydd gen i i reoli fy nghwybodaeth personol?

O dan gyfraith diogelu data, yn dibynnu ar y sail gyfreithiol y mae S4C yn dibynnu arni i ddefnyddio'ch data, mae gennych nifer o wahanol hawliau. Nodir crynodeb o'r hawliau hynny a'n rhwymedigaethau isod. Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau a'n rhwymedigaethau i'w gweld ar wefan yr ICO.

 • Cais am fynediad at eich gwybodaeth bersonol (a elwir yn gyffredin fel "cais am fynediad gan oddrych y data"). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi ac i wirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon. Efallai y bydd gofyn i chi anfon prawf hunaniaeth atom.
 • Cais i gywiro gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gael unrhyw wybodaeth anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch chi wedi'i gywiro.
 • Tynnu'ch caniatâd yn ôl pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar y sail eich bod wedi dweud wrthym eich bod am i ni wneud hynny, gallwch dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl trwy ddad-danysgrifio i gyfathrebiadau marchnata gan ddefnyddio'r opsiwn "Dad-danysgrifio", trwy reoli eich dewisiadau o fewn eich cyfrif neu drwy e-bostio data@s4c.cymru gyda neges yn rhoi gwybod i ni am fanylion y gwasanaeth lle rydych am dynnu'ch caniatâd yn ôl.
 • Cais i ddileu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu gwybodaeth bersonol lle nad oes rheswm da ganddom i barhau i'w brosesu. Byddwn yn cydymffurfio â'r cais hwn oni bai bod gennym reswm cyfreithiol i gadw'r data, er enghraifft, ei fod yn ofynnol i ni gadw'r data i gydymffurfio â'r gyfraith am gyfnod penodol.
 • Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch wrthwynebu prosesu mewn amgylchiadau pan fyddwn ni'n dibynnu ar yr hawl i brosesu o fewn cwmpas diddordebau dilys S4C (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n eich gwneud yn awyddus i wrthwynebu prosesu ar y sail hon. Byddwn yn cydymffurfio â'ch cais yn hyn o beth oni bai bod gennym reswm cyfreithiol i barhau i brosesu'r data. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Cais i gyfyngu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, er enghraifft, os ydych chi am i ni sefydlu ei gywirdeb neu'r rheswm dros ei brosesu.
 • Cais i gludo eich gwybodaeth bersonol. Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosib bod gennych yr hawl i ofyn i ni ddarparu copi electronig o'ch gwybodaeth bersonol i chi naill ai ar gyfer eich defnydd eich hun neu fel y gallwch ei rannu â sefydliad arall. Os yw'r hawl hwn yn berthnasol, gallwch ofyn i ni, lle mae'n ymarferol, drosglwyddo eich data personol yn uniongyrchol i'r parti arall.
 • Cwynion - os hoffech gwyno am y modd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni ar data@s4c.cymru neu drwy ein gweithdrefn gwynion. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef awdurdod goruchwyliol y DU ar gyfer materion diogelu data. Ewch i wefan ICO am fanylion pellach.

Oes angen i mi wneud unrhyw beth i helpu cadw fy ngwybodaeth bersonol yn ddiogel?

Bydd S4C yn cadw'ch data yn ddiogel fel y nodir yn y polisi hwn.

Nid yw danfon gwybodaeth ar-lein byth yn 100% ddiogel ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir atom fel hyn. Mae data a anfonir dros y rhyngrwyd ar eich risg eich hun.

Os ydych chi'n dewis defnyddio'r cyfleuster mewngofnodi sydd ar gael ar ein gwefan ac ar ein Ap i fewngofnodi i'n chwaraewr mae'n ofynnol i chi gadw at y gweithdrefnau diogelwch canlynol mewn perthynas â'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, y cyfeirir atynt fel "gwybodaeth mewngofnodi" :

 • Cadwch eich gwybodaeth mewngofnodi yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser a pheidiwch a'i ddatgelu i unrhyw berson arall na chaniatáu i unrhyw berson arall ei ddefnyddio;
 • Peidiwch ag ysgrifennu neu gofnodi mewn unrhyw ffurf eich gwybodaeth mewngofnodi neu ei storio ar unrhyw feddalwedd, gan gynnwys nodwedd achub cyfrinair;
 • Dinistriwch unrhyw rybudd oddi wrthym ynghylch eich gwybodaeth mewngofnodi cyn gynted ag y byddwch wedi'i ddarllen a'i ddeall;
 • Os ydych yn ymwybodol neu os oes gennych reswm i amau bod eich gwybodaeth mewngofnodi wedi cael ei golli neu ei ddatgelu i, neu ei weld gan rywun heblaw chi eich hun, rhowch wybod i ni yn syth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost data@s4c.cymru;
 • Peidiwch â gadael eich cyfrifiadur na'ch dyfais arall heb oruchwyliaeth tra'ch bod yn defnyddio'r cyfleuster mewngofnodi sydd ar gael ar ein gwefan neu ar ein Ap a pheidiwch gadael i neb arall ddefnyddio'ch cyfrifiadur neu ddyfais oni bai eich bod wedi logio allan; a
 • Cymrwch ofal arbennig os ydych chi'n defnyddio'r cyfleuster mewngofnodi ar gael ar ein gwefan ac ar yr Ap o gyfrifiadur neu ddyfais gyhoeddus neu un a rennir gydag eraill, er mwyn sicrhau nad yw pobl eraill yn gallu gweld eich manylion mewngofnodi.

Sut ydw i'n rheoli fy hoffterau marchnata?

Os ydych chi wedi cydsynio, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i roi gwybodaeth farchnata uniongyrchol i chi am ein rhaglenni a'n gwasanaethau. Gall ein dulliau marchnata uniongyrchol fod ar ffurf e-bost, ffôn, post neu SMS neu unrhyw ddull (au) eraill a all fod yn berthnasol ac yr ydych wedi cydsynio iddynt.

Gallwch gofrestru i dderbyn diweddariad misol gan S4C trwy e-bost yn dweud wrthych am ein rhaglenni a'n gwasanaethau.

Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw farchnata uniongyrchol gennym ni a ddanfonir drwy ddulliau electronig yn cynnwys ffordd syml ichi atal cyfathrebu pellach, yn unol â'r gyfraith berthnasol. Er enghraifft, mewn negeseuon e-bost, efallai y byddwn yn rhoi cyswllt "dad-danysgrifio" i chi, neu gyfeiriad e-bost y gallwch chi anfon cais i eithrio.

Am ba hyd y bydd S4C yn cadw gwybodaeth amdanaf?

Fel arfer, bydd S4C ond yn cadw'ch data am y cyfnod sydd ei angen er mwyn inni fedru darparu i chi'r gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio. Bydd eich data wedyn yn cael ei ddileu yn ddiogel.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i ni gadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod hwy, os oes angen inni wneud hynny i gydymffurfio â'r gyfraith neu ofynion cadw cofnodion, gan gynnwys rheoli ein perthynas â chi, amddiffyn unrhyw hawliadau, neu at ddibenion treth.

Os nad ydych wedi defnyddio'ch cyfrif Fy S4C yn y flwyddyn ddiwethaf, yna gall S4C benderfynu dileu'ch cyfrif. Fel rheol byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch rhybuddio cyn i ni gau eich cyfrif.

Rhyddid gwybodaeth a'ch gwybodaeth

Mae S4C yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (Rhyddid Gwybodaeth). Mae hyn yn golygu y gallai unrhyw wybodaeth sydd gan S4C, a allai gynnwys unrhyw wybodaeth a ddarparwyd i ni gennych, gael ei datgelu i drydydd person os gwneir cais Rhyddid Gwybodaeth heblaw fod gan S4C reswm cyfreithiol dros beidio ei ddatgelu.

Newidiadau i'r polisi hwn

Mae diogelwch data yn bwysig i ni a byddwn yn adolygu'r polisi hwn yn rheolaidd. Efallai y byddwn yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon i adlewyrchu newidiadau yn y gyfraith a / neu ein harferion preifatrwydd. Byddwn yn diweddaru'r dyddiad ar frig y polisi pan fydd hyn yn digwydd. Rydym yn eich annog i wirio'r polisi hwn ar gyfer newidiadau pan fyddwch yn edrych eto ar ein gwefan neu ddefnyddio ein Ap a chyn i chi roi gwybodaeth bersonol inni. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw newidiadau a wnawn, peidiwch â pharhau i ddefnyddio ein gwasanaethau.

Cysylltwch â ni am breifatrwydd

Mae S4C gan Swyddog Diogelu Data. Anfonwch yr holl sylwadau, ymholiadau neu geisiadau mewn perthynas â'r Polisi Preifatrwydd hwn a / neu'r ffordd rydym yn rheoli eich gwybodaeth bersonol i data@s4c.cymru.

Fel arall, gallwch ddanfon llythyr at Swyddog Diogelu Data S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Wedi diweddaru Mehefin 2023

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?