S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Awdurdod S4C yn gorff cyhoeddus annibynnol. Mae'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu yn yr iaith Gymraeg.

Mae cyfrifoldebau allweddol yr Awdurdod yn cynnwys:

  • sicrhau bod S4C yn darparu gwasanaethau teledu;
  • sicrhau cydymffurfiaeth y gwasanaethau gyda'r gofynion rheoleiddio perthnasol, gan gynnwys Cod Darlledu Ofcom;
  • cymryd ystyriaeth o farn y gynulleidfa am arlwy gwasanaeth S4C;
  • cymeradwyo strategaeth, cyllideb flynyddol a chynlluniau ariannol tymor hir S4C;
  • goruchwylio, cymeradwyo a chraffu ar reolaeth briodol S4C;
  • gweithredu fel corff cyhoeddus;
  • gweithredu fel rheoleiddiwr ar faterion penodol;
  • paratoi adroddiadau blynyddol a chyfrifon; a
  • phenodi Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd.

Penodir yr aelodau gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn unol â'r broses benodiadau cyhoeddus. Mae nifer o brif swyddogion S4C, gan gynnwys y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol a'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu hefyd yn mynychu'r cyfarfodydd ac yn cymryd rhan yn nhrafodaethau Bwrdd yr Awdurdod.

Mae'r Awdurdod yn dirprwyo nifer o swyddogaethau penodol i'r Prif Weithredwr a'i swyddogion. Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, swyddogion a staff S4C ydi rheoli a chynnal S4C o ddydd i ddydd. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys darparu gwasanaethau teledu S4C.

Mae dyletswyddau'r Awdurdod wedi eu nodi mewn statud yn Neddf Gyfathrebiadau 2003 a Deddfau Darlledu 1990 a 1996

Aelodau'r Awdurdod

Mae aelodau'r Awdurdod yn cael eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn dilyn ymgynghori gyda Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth y BBC. Hysbysebir swyddi ar yr Awdurdod yn gyhoeddus, ac mae'r penodiadau yn cael eu gwneud yn dilyn trefn penodiadau cyhoeddus.

Huw Jones (Cadeirydd)

Tymor aelodaeth: 08.06.11 - 07.06.19

Cyn ganwr a darlledwr, un o sylfaenwyr Cwmni Recordiau Sain a rheolwr y cwmni hyd at 1981. Cyd-sefydlodd un o'r cwmniau teledu annibynnol cyntaf, Teledu'r Tir Glas a'r cwmni adnoddau Barcud, ac roedd yn Gadeirydd y cwmni hwnnw rhwng 1981-1993. Roedd yn Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Mae nawr yn Gadeirydd Portmeirion Cyf., yn is-Gadeirydd Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ac yn Ymddiriedolwr y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Hugh Hesketh Evans

Tymor aelodaeth: 20.11.14 – 19.11.18

Mae Hugh yn Arweinydd ar Gyngor Sir Ddinbych ers mis Tachwedd 2007, ac yn gynghorydd Sir dros Llanfair Dyffryn Clwyd a Gwyddelwern ers mis Mehefin 2004. Mae hefyd yn aelod o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), aelod o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ac Ymddiriedolwr a Thrysorydd Elusen Gyfunol.

Yn 2012, cyfarfnwyd iddo OBE am wasanaethau i Lywodraeth Leol yn Rhestr Anrhydeddau'r Frenhines.

Siân Lewis

Tymor aelodaeth: 9.07.14 - 08.07.20

Mae Siân yn Brif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru ers Ionawr 2018, ac yn aelod o nifer o Fyrddau a grwpiau partneriaeth Cenedlaethol Cymru ynghyd â Llywodraeth Cymru. Cyn hyn, roedd yn Brif Weithredwr ar Fenter Iaith Caerdydd a Bro Morgannwg. Un o'i llwyddiannau mwyaf tra yn y swydd oedd codi trosiant Menter Caerdydd o £36k - £750K, cynyddu gwasanaethau cymdeithasol drwy'r Gymraeg yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ynghyd a sefydlu Gŵyl Tafwyl.

Owen Derbyshire

Tymor Aelodaeth: 02.07.18-01.07.2022

Owen Derbyshire yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cwmni Properr a Phrif Ymgynghorydd yng nghwmni Twenty One. Mae'n gyfarwyddwr anweithredol gyda'r grŵp menter ieuenctid, Promo Cymru a gyda chwmni technolegol Solviq. Mae hefyd yn eistedd ar Gyngor Partneriaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru a Bwrdd Technoleg yr Iaith Gymraeg.

Anita George

Tymor Aelodaeth: 02.07.18-01.07.2022

Mae Anita George yn gyd-sylfaenydd The Hillcrest Partnership, ymgynghoriaeth annibynnol sy'n darparu gwasanaethau cynghori llywodraethu corfforaethol i'r sector gwasanaethau ariannol a busnesau teuluol. Mae'n gyfreithiwr a fu'n gweithio'n flaenorol ar draws sawl sector yn y DU a Hong Kong, ac yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Materion Cyfreithiol yn Kerogen Capital. Mae'n Ymddiriedolwr The Ashley Family Foundation ac Ymddiriedolaeth Academi Westside, ac yn gyn aelod o fwrdd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Rhodri Williams

Tymor Aelodaeth: 02.07.18-01.07.2022

Roedd Rhodri Williams yn Gyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru rhwng 2004 a 2018. Mae ei swyddi anweithredol presennol yn cynnwys Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ffilm Annibynnol Gwent, Aelod o Fwrdd Rhaglen Band Eang y Genhedlaeth nesaf i Gymru ac Aelod o Fwrdd Prosiect Band Eang y Sector Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Mae rolau blaenorol eraill yn cynnwys Aelod a Chadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg (1997-2004).

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?